Национален проект за намаляване на административната тежест
  Начало-Измерване-Почасови работни ставки

Почасови работни ставки за етап 2 на измерването

Разходи на работодателя за един част труд (средна стойност в лева на час) на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по класове и сектори от икономически дейности за 2009 г.   /данните са за фирмите на двустранно счетоводство и са предоставени от Националния статистически институт/

Класове професии /

Икономически дейности

Президент, законодатели, висши служители и ръководители

Аналитични специалисти Техници и други приложни специалисти Админ. персонал Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия Професии, неизискващи специална квалификация
Общо (средна работна заплата) 12,08 7,04 5,34 3,65 2,57 2,77 3,78 3,66 2,38
Селско, горско и рибно стопанство 6,22 4,36 3,66 3,24 2,93 2,82 3,24 3,31 2,12
Добивна промишленост 12,80 9,96 7,77 5,27 3,86 1,46 6,88 7,32 4,39
Преработваща промишленост 10,92 6,39 4,82 3,38 2,44 2,34 3,21 3,30 2,32
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 20,81 12,75 9,88 7,14 5,55 3,19 8,95 9,17 5,85
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 10,81 7,88 5,79 4,23 3,04 2,79 4,50 4,43 2,97
Строителство 11,58 6,63 4,60 3,23 2,29 2,78 4,05 4,01 2,28
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 13,29 7,93 5,68 3,56 2,51 2,40 3,30 3,05 2,25
Транспорт, складиране и пощи 9,67 9,24 8,16 3,88 3,40 2,66 4,52 3,77 3,49
Хотелиерство и ресторантьорство 7,38 5,34 4,11 3,04 2,38 2,86 3,00 3,07 2,14
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 20,08 11,36 7,21 3,85 3,53 3,33 3,69 3,63 2,61
Финансови и застрахователни дейности 22,35 10,91 6,52 4,66 3,36 2,50 5,30 5,66 2,71
Операции с недвижими имоти 11,74 6,56 4,17 3,09 2,59 2,85 3,23 3,19 2,37
Професионални дейности и научни изследвания 15,87 6,94 4,82 3,19 2,65 2,78 4,99 3,54 2,34
Административни и спомагателни дейности 10,27 7,28 5,44 3,14 2,25 2,49 3,16 2,96 1,92
Държавно управление 9,51 6,95 4,81 4,56 3,16 3,54 3,98 4,26 2,77
Образование 8,00 5,38 4,26 3,31 2,60 2,90 3,14 2,79 2,58
Хуманно здравеопазване и социална работа 9,01 7,67 4,35 3,43 2,55 3,04 3,17 3,18 2,38
Култура, спорт и развлечения 7,23 3,97 5,69 2,81 2,63 2,21 3,34 3,24 2,33
Други дейности 7,22 4,17 3,01 2,88 2,09 2,76 2,53 2,45 1,97

Всички права запазени © МИЕ 2008