Национален проект за намаляване на административната тежест
  Начало-Измерване-Предложения за намаляване

Предложения за намаляване на етап 1 на измерването

При разработването на предложенията за намаляване е използван Пет компонентния модел за опростяване на административните тежести (разработен от The International Standard Cost Model Network). Направени са 8 типа предложения за намаляване на административните тежести, съобразени със степента на готовност на администрацията, бизнеса и неговите организации за тяхното прилагане.

 1. Подаване на сведения по електронен и мрежов път
 2. Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса
 3. Премахване на Задължението за информиране
 4. Комплексна мярка
 5. Намаляване на честотата на подаване на информацията
 6. Разработване на инструкции
 7. Опростяване на терминологията, намаляване на сложността на нормативните разпоредби
 8. Промяна на сегмента на Задължението за информиране

С Решение на Министерски съвет №  235 от 23 април 2010 г. е приет План за действие за постигане на националната цел за намаляване на административната тежест с 20 на сто до края на 2012 г., който включва направените предложения за намаляване на административната тежест, приети с Решение на Министерски съвет № 867 от 5 ноември 2009 г.

Детайлно описание на изготвените предложения за намаляване на административната тежест (1.87 MB)

Направени са предложения за намаляване на АТ за общо 136 ЗИ, които представляват 32,9% от броя на всички оценени ЗИ, които да доведат до намаляване на Административната тежест с 25%.

Предложения за намаляване на АТ са направени по 22 закона от 27-те закона с идентифицирани ЗИ. Законите с най-много предложения за намаляване на АТ са:

 • 27 Закон за горите – 16,2% от всички направени предложения и
 • 28 Закон за тютюна и тютюневите изделия, 29 Закон за здравето, 30 Закон за здравното осигуряване
    - между 7 и 8% от всички направени предложения за всеки от законите.

Пет от законите, за които са направени предложения за намаляване на АТ, носят основната част от намалението на общата АТ с 23,73% (общо предложени са 25,24% от АТ):

 • №33 Закон за частната охранителна дейност;
 • №29 Закон за здравето;
 • №23 Закон за опазване на земеделските земи;
 • №28 Закон за тютюна и тютюневите изделия;
 • №30 Закон за здравното осигуряване.

Пет от законите, за които са направени предложения за намаляване на АТ, са с много малки стойности на самата Административна тежест, респективно на предложеното намаление на АТ, поради което не влияят на процента на намаление на общата АТ.

 • №17 Закон за насърчаване на инвестициите;
 • №26 Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи;
 • №10 Закон за защитените територии;
 • №13 Закон за държавните резерви и военновременните запаси;
 • №25 Закон за сдружения за напояване.

Предложения за намаление на АТ - разпределение по закони.

Типовете предложения, които биха довели до най- голямо процентно намаление на общата АТ са „Подаване на сведения по електронен и мрежов път”   и „Премахване на ЗИ”  - до 23,53% намаление на АТ.

Основната част от направените предложения за намаляване на административната тежест (близо 80%) са от типа „Подаване на сведения по електронен и мрежов път” и „Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса.

Министерствата/ведомствата, за които са направени най-голям брой различни типове предложения за намаляване на АТ са съответно:

 • Министерство на земеделието храните – 6 типа предложения от направените 9
  типа.
 • Министерство на икономиката и енергетиката – 5 типа предложения от
  направените общо 9 типа
 • Министерство на околната среда и водите – 5 типа предложения от направените
  общо 9 типа

Предложения за намаление на АТ - разпределение по тип на предложението.

 

Четири от министерствата, в чийто ресор попадат законите, за които са направени предложения за намаляване на АТ, носят основната част от намалението на общата АТ с 25,04% (общо предложени са 25,24% от АТ):

 • Министерство на здравеопазването;
 • Министерство на вътрешните работи;
 • Министерство на земеделието и храните;
 • Държавна агенция по горите.

Предложения за намаление на АТ - разпределение по административни структури.

Намаление на Административната тежест(%) - разпределение по административни структури


Всички права запазени © МИЕ 2008