Национален проект за намаляване на административната тежест
  Начало-Измерване-Идентифицирани и измерени ЗИ

Идентифицирани и измерени ЗИ на етап 1

 1. ЗАКОН за безмитната търговия
  Идентифицирани са 11 задължения за информиране, чиято обща стойност е оценена на 61,99 хил. лева, а административната им тежест - на 28,53 хил. лева.
 2. ЗАКОН за дружествата със специална инвестиционна цел
  Идентифицирани са 17 задължения за информиране, чиято обща стойност е оценена на 338,13 хил. лева, а административната им тежест - на 145,58 хил. лева.
 3. ЗАКОН за държавната собственост
  Идентифицирани са 2 задължения за информиране, чиято обща стойност и административна тежест са пренебрежими.
 4. ЗАКОН за държавните такси
  Идентифицирано е едно задължение за информиране, чиято обща стойност е оценена на 32,2 хил. лева, а административната му тежест - на 32,2 хил. лева.
 5. ЗАКОН за държавния дълг
  Идентифицирани са 2 задължения за информиране, чиято обща стойност е оценена на 6,2 хил. лева, а административната им тежест - на 1,6 хил. лева.
 6. ЗАКОН за информация относно необслужвани кредити
  Идентифицирано е едно задължение за информиране, което не е изпълнявано в годината на измерване.
 7. ЗАКОН за ипотечните облигации
  Идентифицирани са 8 задължения за информиране, чиято обща стойност е оценена на 3,8 милиона лева, а административната им тежест - на 0,95 милиона лева.
 8. ЗАКОН за сделките с компенсаторни инструменти
  Идентифицирани са 3 задължения за информиране, чиято обща стойност и административна тежест са оценени на 3,1 хил. лева.
 9. ЗАКОН за събиране на държавните вземания
  Не са идентифицирани задължения за информиране.
 10. ЗАКОН за защитените територии
  Идентифицирани са 16 задължения за информиране, чиято обща стойност е оценена на 5,3 хил. лева, а административната им тежест - на 4,1 хил. лева.
 11. ЗАКОН за опазване на почвата от замърсяване
  Не са идентифицирани задължения за информиране.
 12. ЗАКОН за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права
  Идентифицирани са 25 задължения за информиране, чиято обща стойност е оценена на 8,88 милиона лева, а административната им тежест - на 8,85 милиона лева.
 13. ЗАКОН за държавните резерви и военновременните запаси
  Идентифицирани са 10 задължения за информиране, чиято обща стойност е оценена на 795 хил. лева, а административната им тежест - на 204 хил. лева.
 14. ЗАКОН за занаятите
  Идентифицирани са 6 задължения за информиране, чиято обща стойност и административна тежест са оценени на 8,8 хил. лева.
 15. ЗАКОН за концесиите
  Идентифицирани са 9 задължения за информиране, чиято обща стойност е оценена на 61,23 хил. лева, а административната им тежест - на 37,65 хил. лева.
 16. ЗАКОН за малките и средните предприятия
  Не са идентифицирани задължения за информиране.
 17. ЗАКОН за насърчаване на инвестициите
  Идентифицирани са 6 задължения за информиране, чиято обща стойност е оценена на 9,5 хил. лева, а административната им тежест - на 4,8 хил. лева.
 18. ЗАКОН за стоковите борси и тържищата
  Идентифицирани са 19 задължения за информиране, чиято обща стойност е оценена на 3,44 милиона лева, а административната им тежест - на 1,76 милиона лева.
 19. ЗАКОН за арендата в земеделието
  Не са идентифицирани задължения за информиране.
 20. ЗАКОН за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
  Не са идентифицирани задължения за информиране.
 21. ЗАКОН за горите
  Идентифицирани са 70 задължения за информиране, чиято обща стойност е оценена на 32,63 милиона лева, а административната им тежест - на 17,55 милиона лева.
 22. ЗАКОН за лова и опазване на дивеча
  Идентифицирани са 17 задължения за информиране, чиято обща стойност е оценена на 258 хил. лева, а административната им тежест - на 156 хил. лева.
 23. ЗАКОН за опазване на земеделските земи
  Идентифицирани са 15 задължения за информиране, чиято обща стойност е оценена на 8,08 милиона лева, а административната им тежест - на 7,13 милиона лева.
 24. ЗАКОН за опазване на селскостопанското имущество
  Не са идентифицирани задължения за информиране.
 25. ЗАКОН за сдружения за напояване
  Идентифицирани са 18 задължения за информиране, чиято обща стойност е оценена на 43,62 хил. лева, а административната им тежест - на 25,14 хил. лева.
 26. ЗАКОН за собствеността и ползуването на земеделските земи
  Идентифицирани са 9 задължения за информиране, чиято обща стойност е оценена на 10,8 хил. лева, а административната им тежест - на 5,4 хил. лева.
 27. ЗАКОН за съхранение и търговия със зърно
  Идентифицирани са 26 задължения за информиране, чиято обща стойност е оценена на 257 хил. лева, а административната им тежест - на 139,5 хил. лева.
 28. ЗАКОН за тютюна и тютюневите изделия
  Идентифицирани са 25 задължения за информиране, чиято обща стойност е оценена на 1,95 милиона лева, а административната им тежест - на 1,94 милиона лева.
 29. ЗАКОН за здравето
  Идентифицирани са 19 задължения за информиране, чиято обща стойност е оценена на 23,7 милиона лева, а административната им тежест - на 23,4 милиона лева.
 30. ЗАКОН за здравното осигуряване
  Идентифицирани са 32 задължения за информиране, чиято обща стойност е оценена на 21,5 милиона лева, а административната им тежест - на 15,8 милиона лева.
 31. ЗАКОН за лечебните заведения
  Идентифицирани са 7 задължения за информиране, чиято обща стойност е оценена на 1,38 милиона лева, а административната им тежест - на 1,29 милиона лева.
 32. ЗАКОН за лечебните растения
  Идентифицирани са 12 задължения за информиране, чиято обща стойност е оценена на 7,8 милиона лева, а административната им тежест - на 3,2 милиона лева.
 33. ЗАКОН за частната охранителна дейност
  Идентифицирани са 21 задължения за информиране, чиято обща стойност е оценена на 46,6 милиона лева, а административната им тежест - на 20,7 милиона лева.
 34. Закон за статистиката
  Изцяло е хармонизиран с европейското законодателство и по тази причина отпада от обхвата на поръчката.

Всички права запазени © МИЕ 2008