Приключиха две обществени консултации на Европейската комисия: Обществена консултация относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието и Обществена консултация относно насоките на Комисията за консултации със заинтересованите лица, проведени в периода 18 юни – 30 септември 2014 г., в които взе участие и България

18-11-2014

Европейската комисия разполага с широк набор от инструменти за по-добро регулиране. Един от тях е оценката на въздействие, която представлява прозрачно оценяване на законодателните и незаконодателните варианти на политиката чрез сравняване на потенциалните ползи и разходи в икономически и социален план и от гледна точка на околната среда. Преди да излезе с предложения за нови закони, Комисията извършва оценки на въздействието (ОВ) и се допитва до широк кръг от заинтересовани лица, а независим комитет за оценка на въздействието контролира тяхното качество. В периода 2007-2013 г. Комисията е извършила общо 680 оценки.

Консултациите със заинтересованите лица, заедно с оценките на въздействието, последващите оценки и експертизите са от ключово значение за прозрачното и информирано изготвяне на политики. Комисията провежда широки консултации на всеки етап от процеса на изготвяне на политики. През последните пет години са потърсени мненията на заинтересованите лица чрез повече от 500 открити консултации, публикувани на уебсайта „Вашият глас в Европа“.

В периода 18 юни – 30 септември 2014 г. Европейската комисия проведе две обществени консултации: относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието и относно насоките на Комисията за консултации със заинтересованите лица. В тях взе участие и България. Приносът на участниците в допитването е публикуван на сайта на ЕК на следните линкове: http://ec.europa.eu/smart regulation/impact/planned_ia/consultation_2014/contributions/index_en.htm и http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/consultation_2014/contributions/index_en.htm.

В момента Комисията обработва и анализира получените отговори, като въз основа на резултатите ще приключи работата по своите насоки и ще ги публикува на уебсайта Europa. Повече информация може да бъде намерена на уебсайта на Комисията, в раздела за интелигентно регулиране: http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_bg.htm.