Добри практики за намаляване на административната тежест


Опростяването на регулаторната среда и намаляването на разходите, свързани с въведените от нея изисквания за изпълнение на задълженията за предоставяне на информация от страна на икономическите оператори (административната тежест за бизнеса от прилагането на законодателството) са пряко свързани, поради което се наблюдава общ процес на опростяване и намаляване на административната тежест. Всяка държава подхожда към този процес по различен начин в зависимост от историческия контекст, структурата и организацията на държавното управление, степента на развитие на структурите на заинтересованите страни и специфичната административна култура за провеждане на консултации и взимане на решения.

Португалия (313.59 KB)

Естония (260.04 KB)

Австрия (292.67 KB)

Швеция (420.3 KB)

Полша (267 KB)

Испания(174.01 KB)
Люксембург(270.15 KB)
Белгия(216.06 KB)
Обединеното Кралство –Великобритания и Северна Ирландия(230.05 KB)
Чешка Република(192.3 KB)
Добри европейски практики за намаляване на административнaтa тежест в различни области на законодателството(276.19 KB) 

Изводи и препоръки от добрите европейски практики

Независимо от различията в историческото развитие, структурата и устройството на държавното управление в изследваните държави-членки на ЕС, всяка от тях е преминала, в една или друга форма, през определени, общи етапи, за да постигане забележим напредък по отношение на намаляването на административната тежест за бизнеса и гражданите. Понякога последователността на етапите е различна, но изведените по-долу присъстват задължително като фактори за успеха на провежданите реформи.

Устойчивост на политическата ангажираност с целите на процеса на по-доброто регулиране и намаляване на административната тежест

В изследваните държави целите на по-доброто регулиране и намаляването на административната тежест, в частност, са припознати като цели на дългосрочна държавна политика с хоризонтален характер. При формулирането на специфичните национални стъпки и форми е търсена широката подкрепа на бизнеса. Прави впечатление, че независимо от развитието на процеса, всяка от държавите е успяла да постигне политическа устойчивост на тази политика, независеща от политическата идеология на промените в резултат на демократичния процес управляващи партии и коалиции. Принципите, процедурите и правилата за провеждане на политиката са се превърнали неразделен елемент от работата на администрацията.

В част от държавите този процес е стимулиран и движен преди всичко от ангажиментите към политиката за по-добро регулиране на ЕС, други са мотор на промените в тази политика на ниво ЕС, но всички припознават политиката за по-добро регулиране като собствен, ефективен инструмент за повишаване на конкурентоспособността на националните икономики, като път за по-бързо излизане от кризата, като ефективен начин за съкращаване не само на разходите за бизнеса, но и за оптимизиране на публичните разходи.

Принципи и критерии за изработване на ново законодателство и опростяване на действащото законодателство

Всяка от държавите е разработила прост набор от принципи и критерии за проверка на тяхното прилагане при разработване на ново законодателство и подобряване на действащото. Независимо от тяхното разнообразие, обосновано от различното устройство и култура на държавното управление могат да се изведат общи такива, които са основополагащи фактори на успеха. Всичките могат да се обединят в основния принцип, формулиран от Белгийското правителство през 2003 г. „По-малко и по-интелигентно”. За всеки закон се преценява преди всичко дали не е възможно избягването на въвеждане на допълнителна тежест, а където вече са въведени, разпоредбите да бъдат отменени и/или опростени. Всеки акт преди да бъде предложен за приемане е подлаган на анализ на потенциалното въздействие на новите предложения, както и на количествена оценка на административната тежест на тези предложения. Във всяка държава предварителната оценка за въздействието се прави по различен начин и в различна дълбочина, не винаги по класическия модел за оценка на въздействието, но няма държава, в която да не се прави количествена оценка на административната тежест от въвеждането на нови информационни задължения за бизнеса. Най-често се използват модифицирани версии на Модела на стандартните разходи. В резултат на кризата правителството на Обединеното кралство е приело ангажимент всяка нова регулация да бъде оценявана количествено и по отношение на разходите за съответствие.

Общите принципи могат да бъдат формулирани по следния начин:

 • Предварителна количествена оценка на тежестта, въвеждана от всяко ново законодателство, последваща оценка на въведените регулация с оглед тяхното облекчаване Създаваните/опростени норми трябва да са:
  • Прозрачни;
  • Отчетни
  • Пропорционални;
  • Последователни;
  • Целенасочени - да се създават само в случаите, когато е необходима намеса.
 • Бизнесът не трябва да подава ненужна информация, нито да дава една и съща информация два пъти (Бизнесът подава информация само веднъж или администрацията пита само веднъж);
 • При всяка норма следва да се реорганизира/рационализира бизнес процесите с оглед постигане на най-добри резултати. „Картографирането”на бизнес процеса е съществен елемент дигитализацията/електронизацията на управлението. Електронизацията обслужва бизнес процеса, а не бизнес процеса електронизацията;
 • Европейското право да се въвежда без излишни усложнения.

Институционална организация

Независимо от подхода, които са избрали изследваните държавите се забелязва ясно изразена тенденция за преминаване от решаване на всеки отделен случай/регулация към глобален подход за приемане решения за въвеждане на всяко ново законодателство. Този глобален подход се изразява във въвеждането на управленски и административни системи за организация на процеса. Всички са стигнали до извода, че за ефективно прилагане на политиката за по-добро регулиране е необходимо в „центъра на правителството” да съществува ориентиран към бизнеса орган, който да има водеща роля за прилагането на принципите и критериите на по-доброто регулиране и да наблюдава министерствата за изпълнението на регулаторната им политика. Този орган в нито една от изследваните държави не е голям по състав, но навсякъде има изключителни правомощия по отношение на предварителния контрол на предлаганото ново законодателство. Този орган има хоризонтални функции и задължения и „радиални” връзки с всички органи, имащи задължения по предлагане и прилагане на норми, свързани със задължения за бизнеса.

Във всички страни естественото развитие на капацитета и авторитета на централния орган поражда установяването на различни мрежи за взаимодействие с:

 • Организациите на работодателите и на малките и средни предприятия;
 • Регионалните власти и местните власти;
 • Експертни общности ( в определени случай това са специално създадени и оправомощени независими експертни групи).

Институционалната организация на политиката трябва да осигурява многостранна подкрепа на политиката за по-добро регулиране, която включва:

 • съобразена с бизнес процесите законова рамка;
 • координация на политиките;
 • координация на бизнес процесите в различните централни и регионални администрации в т.ч. организационни структури, модела на процесите, ролите на различните институции;
 • ясно разграничение на ролите в администрацията: коя административна структура кой бизнес процес подкрепя и как взаимно се допълват;
 • обслужването и взаимодействието с бизнеса;
 • ефективна комуникация всички промени в нормативната уредба;
 • развитие на европейския дневен ред за доброто регулиране.

За постигане на успех при намаляване на административната тежест за бизнеса е необходимо политиката и институциите, отговорни за нейното прилагане да получат широка политическа и институционална подкрепа. Една от стъпките за това е при определяне на приоритетите на политиките и стъпките за тяхното постигане да бъдат включени всички заинтересовани страни. Дори в началната фаза на развитието на тази политика, при решаването на проблемите един по един. правителствата в изследваните страни са изработвали приоритетните мерки съвместно с бизнеса, като са опростявали най-дразнещите и най-натоварващите регулация, съгласно дневния ред на бизнеса.