Kалендар

Документи

2009 г.

pdfЧаст III: Приложения към Насоки за оценка на въздействието (915.26 KB)

European Commission, 80 стр., английски език

pdfОсновни промени в Насоки за оценка на въздействието от 2009 г. в сравнение с Насоките от 2005 г. (26.37 KB)
MEMO The main changes in the 2009 Impact Assessment Guidelines compared to 2005 Guidelines, 4 стр., английски език
pdfНаръчник за прилагане, мониторинг и оценка на политики и законодателство в България (606.42 KB)
Стратегическо планиране и координация, Проект по програма ФАР BG-0103.01, 38 стр., български език
pdfРъководство за оценка на въздействието в България (810.35 KB)
Стратегическо планиране и координация, Проект по програма ФАР BG-0103.01, 92 стр., български език
pdfРъководство за обществени консултации в България (730.7 KB)
Стратегическо планиране и координация, Проект по програма ФАР BG-0103.01, 32 стр., български език

2008 г.

Програмата за по-добро регулиране 2008-2010
Програмата определя действията на правителството в средносрочен план, като обхваща периода от 2008 до 2010 г. В нея са обособени четири специфични цели, с които се цели намаляване на административните пречки пред бизнеса и подобряване на административното регулиране.
docУскорени действия за 2008 г. за намаляване на административните тежести в Европейския съюз (124 KB)
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ, Брюксел, 10.3.2008, COM(2008) 141 окончателен, 7 стр. български език
docВтори доклад за напредъка относно стратегията за опростяване на регулаторната среда (833.5 KB)
Работен документ на Комисията, Брюксел, 30.1.2008, COM(2008) 33 окончателен, 64 стр., български език
pdfНамаляване на административните тежести в Европейския съюз -Доклад за напредъка от 2007 г. и перспективи за 2008 г ( (241.63 KB)
Работен документ на Комисията, Брюксел, 30.1.2008, COM(2008) 35 окончателен, 20 стр, английски език

  12345678910