Kалендар

Документи

2009 г.

docПрограма за действие за намаляване на административните тежести в ЕС.Планове за намаляване по сектори и действия за 2009 г. (200.5 KB)
СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, Брюксел, 22.10.2009, COM(2009) 544 окончателен, 16 стр., български език
docПрограма за действие за намаляване на административната тежест в ЕС. Секторни планове за намаляване и действия за 2009 г. (174 KB)
Brussels, 22.10.2009, COM(2009) 544 final, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION, TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT, 13 стр., английски език
pdfПравителствена регулаторна програма (652.84 KB)
HM Government, The Government’s Forward Regulatory Programme, 88 стр., английски език
pdfОтчет на Програмата за по-добро регулиране 2008-2010 (408.61 KB)
С Протоколно Решение на Министерския съвет 18.10 от 08.05.2009 г. е приет отчет за реализацията на Програмата за по-добро регулиране за периода април 2008 г. – април 2009 г.

pdfТрети доклад за напредъка по стратегията за опростяване на регулаторната среда (262.19 KB)

Third progress report on the strategy for simplifying the regulatory environment, Brussels, COM(2009) 17/3 COMMISSION WORKING DOCUMENT, 77 стр., английски език

pdfНамаляване на административната тежест в Европейския съюз (57.32 KB)
Брюксел, 28.1.2009, COM(2009) 16 окончателен, РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА, Приложение към Третия стратегически преглед на инициативата за по-добро регулиране, 11 стр., английски език
pdfТрети стратегически преглед на по-доброто регулиране в Европейския съюз (53.06 KB)
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, Brussels, 28.1.2009, COM(2009) 15 final, 11 стр., английски език
docТрети доклад за напредъка в изпълнението на стратегията за опростяване на регулаторната среда (622 KB)
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА, Брюксел, 28.1.2009 COM(2009) 17 окончателен, 77 стр., български език
docНамаляване на административната тежест в Европейския съюз (137.5 KB)
Брюксел, 28.1.2009, COM(2009) 16 окончателен, РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА, Приложение към Третия стратегически преглед на инициативата за по-добро регулиране, 12 стр., български език
docТрети стратегически преглед на програмата за по-добро регулиране (118.5 KB)
Брюксел, 28.1.2009, COM(2009) 15 окончателен, СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ, 11 стр., български език

  12345678910