Kалендар

Документи

2011 г.

pdfДоклад на Съвета за оценка на въздействието за 2010 г. (262.2 KB)
Brussels, 24.01.2011, SEC(2011) 126 final COMMISSION STAFF WORKING PAPER, Impact Assessment Board Report for 2010, 28 стр., английски език
pdfНасоки за оценка на въздействието (597.57 KB)

European Commission, SEC(2009) 92, 50 стр., английски език

2010 г.

pdfОтчет за изпълнението на плана към края на месец септември 2010 г. (312.14 KB)
Отчетът за изпълнението на плана към края на месец септември е приет с Протокол № 43.2 на Министерския съвет от 01 декември 2010 г.
pdfПо-добро регулиране в Европейския Съюз (64.81 KB)
Brussels, 8.10.2010, COM(2010) 543 final, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS,11 стр., английски език
docРазумно регулиране в Европейския съюз (138.5 KB)

Брюксел, 8.10.2010, COM(2010) 543 окончателен, Съобщение на Комисията до Европейския Парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 13 стр., български език

pdfПо-добро регулиране. Документ позиция (313.82 KB)
EUROCHAMBRES, 18 стр., английски език

  12345678910