ЕК - По-добра регулация

Проблемът

Прилагането на регламенти и закони е свързано с разходи. Част от тях са свързани със задължения за предоставяне на информация на публични или частни лица и организации. Те се наричат ​​административни разходи.

Някои задължения за предоставяне на информация са станали излишно времеемки, твърде сложни или безполезни. Ненужните или непропорционални административни разходи биха могли да попречат на икономическата активност и / или да дразнят бизнеса, гражданите и публичните органи. Чрез намаляване на ненужните изисквания за предоставяне на информация предприятията могат да отделят повече време на основните си дейности, което може да доведе до намаляване на производствените разходи и би могло да позволи допълнителни инвестиции и иновации, което от своя страна би трябвало да се подобри производителността и общата конкурентоспособност.

През 2006 г. Комисията въведе разлика между административни разходи и административни тежести: последните определят разходите конкретно свързани с информация, която бизнесът не би събирал и предоставял при липса на правно задължение.

Стратегията на ЕК за по-добра регулация  е насочена към измерване на административните разходи и намаляване на административната тежест. Според разчетите, реалистично е да се намалят административните разходи с до 25% до 2012. Това би имало значително икономическо въздействие върху икономиката на ЕС - увеличаване на нивото на БВП от около 1.5% или около € 150 милиарда.

Въпреки това, подходът на ЕС за по-доброто регулиране трябва да вземе предвид общите ползи и разходи от правилата на ЕС. Задълженията за информиране понякога са необходими, например, за осигуряване на защита на потребителите, техните здравни права и опазването на околната среда. Става въпрос за осигуряване на подходящ баланс, където административните тежести са пропорционални на ползите от тях.

ЕС модел за оценка на административните разходи на нови инициативи

През 2005 г. Комисията предложи на ЕС обща методология за измерване на административните разходи, наложени от законодателството - както съществуващото така и на планираното. Тази методика се основава на Модела на стандартните разходи приложен в няколко държави-членки. Адаптиран към нуждите и ресурсите на ЕС, този "ЕС модел на стандартните разходи" взема под внимание факта, че законодателството на ЕС често замества 27 различни национални законодателства и по този начин намалява оперативните разходи на равнище ЕС. Комисията разработи модела на ЕС с помощта на Група на високо ниво от национални експерти в областта на по-добрата регулация.

Ползите от ЕС модела на стандартните разходи включват:

  • постигане на яснота по отношение на възможните различия в процедурите, следвани от институциите на ЕС и отделните държави-членки;
  • улесняване на сравненията между различни страни и политики на ниво региони, сравнителни анализи и развитие на добри практики;
  • предлагане на "икономии от мащаба" (economy of scale) по отношение на събирането на данни и потвърждаване на резултати.

Оперативно ръководство за прилагане на модела на ЕС е включена в насоките на Комисията за оценка на въздействието (Impact Assessment Guidelines).

Измерване на административните разходи и намаляване на административната тежест

През януари 2007 г. Комисията представи програма за измерване на административните разходи, произтичащи от законодателството в ЕС и намаляване на административната тежест с 25% до 2012 година.

През март 2007 г. Европейският съвет одобри тази програма за действие за намаляване на административната тежест и прикани ЕК да я стартира с помощта на страните-членки. Европейският съвет прикани страните-членки да определят свои национални цели, подобни по амбициозност на целите на ЕК, в сферите си на компетентност до 2008 година.

Програмата за намаляване се основава на широкообхватно измерване, което е фокусирано върху списък от законодателни и изпълнителни актове в 13 приоритетни области.

За повече информация вижте страницата на Европейската комисия .