Намаляване на административната тежест в България

1. Обща информация

През ноември 2006 г. Европейската комисия (ЕК) предложи стартирането на амбициозна програма за действие за намаляване на ненужния административен товар от съществуващото законово устройство в ЕС. В резултат на това, на 9 март 2007 г. Европейският съвет одобри общностна цел за намаляване на административната тежест с 25% до края на 2012 г. и посочи декември 2008 г. като краен срок, в който държавите-членки да определят национални цели за намаляване на административната тежест, породена от чисто национално законодателство.

По същество в Програмата се предвижда ЕК, с помощта на държавите-членки (ДЧ), да определи областите и режимите, пораждащи най-голям административен товар, свързан със законодателството на Общността и с националните мерки за транспониране и прилагане, да възложи измерването на административните разходи на външни консултанти и да състави предложения за тяхното намаляване. За целта ЕК определи 42 нормативни акта в 13 приоритетни области за действие: дружествено право и счетоводни отчети, фармацевтично законодателство, работна среда и трудови правоотношения, данъчно законодателство и митници, статистика, земеделие и субсидии за селското стопанство, безопасност на храните, транспорт, рибарство, финансови услуги, околна среда, политика на сближаване и обществени поръчки, и възложи на консорциума „Делойт, Капджемини и Рамбол мениджмънт” идентифицирането и оценката на най-обременителните административни режими с помощта на модела на стандартните разходи (Standard Cost Model) на ЕС.

През януари 2009 г. обхватът на Програмата беше разширен от 42 на 72 нормативни акта на ЕС. Оценява се, че изискванията в тях създават 80% от административната тежест за бизнеса в ЕС. През октомври 2009 г. ЕК предложи т. нар. „Секторни планове за намаляване на АТ” в съответните приоритетни области, които имат потенциал за намаляване на разходите за бизнеса от около 40 млрд. евро, ако всички направени предложения бъдат реализирани. Предвижда се Програмата да разшири обхвата си в нови области и с нови законодателни инициативи.

Необходимо е да се подчертае, че в Програмата за действие на ЕК за намаляване на административната тежест не става въпрос за дерегулиране, т.е. за премахване или облекчаване на регулаторни режими, нито за отмяна на такси. Нейният акцент e поставен върху премахването на остарелите, излишните или повтарящи се изисквания за представяне на информация. Стремежът е да се елиминират припокриванията и повторенията, когато едно и също задължение за информиране се изисква няколко пъти по различни канали. Там, където е възможно, трябва да се осигури възможност сведенията да се подават по електронен път. Необходимо е да се намалява обема на изискванията за докладване. Важно е и да се предоставя официална яснота по някои сложни законодателни актове от страна на администрацията. Целта на Програмата по същество е да се подобри работата на държавната администрация като тя бъде подтиквана да организира по-добре изпълнението на задълженията си и по този начин да изисква по-малко усилия и разходи на време и средства от бизнеса и гражданите.

2. Действия на национално ниво

По отношение на действията на национално ниво първоначално Програмата предвиждаше ДЧ да извършат пълно измерване на задълженията за информиране в техните страни или да набележат приоритетни области, в които да се определят и измерят задълженията за информиране, които затрудняват бизнеса в най-висока степен, и на тази база до октомври 2008 г. да определят национални цели за намаляване на административната тежест, породена от чисто национално законодателство. Тъй като до края на 2008 г. не всички ДЧ бяха определили своите национални цели, в Третия стратегически преглед на по-доброто регулиране, представен на Съвета на министрите по конкурентоспособност през март 2009 г. пред всички ДЧ бяха поставени две основни задачи, обвързани с конкретни срокове, а именно: определянето на национални цели за намаляване административната тежест до 19 март 2009 г. и извършване на национални базови измервания на задълженията за информиране най-късно до края на 2010 г.

2.1. Измерване на административната тежест – І етап

За изпълнение на ангажиментите на национално ниво по Програмата за действие на ЕК по инициатива на МИЕ с РМС № 468/10.07.2007 г. бе създадена междуведомствена работна група с председател министъра на икономиката и енергетиката. Работата по изпълнението на националните ангажименти започна с преглед на българското законодателство, който установи, че от общо около 360 закона и кодекси, 128 имат отношение към въпроса за намаляване на административната тежест за бизнеса по смисъла на Програмата за действие на ЕК. От тях 17 въвеждат единствено изисквания на европейското законодателство, 33 въвеждат единствено национални изисквания, а останалите 78 съдържат както национални, така и транспонирани европейски изисквания.

Във връзка с изпълнение на задачите по Програмата за действие на ЕК на 1 февруари 2008 г. МИЕ стартира процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Определяне и измерване на административната тежест, произтичаща от задълженията за информиране на бизнеса и предложение за тяхното намаляване”. Тя обхвана 33-те закона и подзаконовата нормативна база към тях, които въвеждат единствено национални изисквания.

Целите на обществената поръчка бяха идентифициране на информационните задължения, произтичащи от националното законодателство, което не е ангажирано с въвеждане на европейски норми; измерване на текущото състояние на административните разходи, свързани със задълженията за информиране, произтичащи от това законодателство; и формулиране на предложения за намаляване на тези административни разходи. През август 2008 г. бе сключен договор за изпълнение на обществената поръчка със спечелилия първо място консорциум от три фирми: „Делойт България”, Фондация „Европейски институт” и Агенция „Стратегма”. Преписката по възлагане на обществената поръчка е достъпна на страницата на Агенцията по обществени поръчки.

2.2. Определяне на национална цел за намаляване на АТ

На база на предварителните резултати от измерването по обществената поръчка и във връзка с изискването на ЕК към държавите-членки да определят национални цели за намаляване на административната тежест преди пролетния Европейски съвет на 19 март 2009 г., МИЕ предложи и МС прие със свое решение от 12 март 2009 г. национална цел на Република България за намаляване с 20% до края на 2012 г. на административната тежест, породена от национално законодателство, което не транспонира европейски изисквания.

2.3. Разработване на План за действие за постигане на национална цел

След приемането на окончателните резултати от измерването по обществената поръчка, през юни 2009 г. МИЕТ стартира междуведомствена съгласувателна процедура за приемане на доклад за работата на междуведомствената работна група (МРГ) и на предложения за намаляване на административната тежест, направени в резултат на измерването. В резултат на това, на 5 ноември 2009 г. с РМС № 867 на МРГ бе възложено в срок от три месеца да разработи проект на План за действие, който да включва одобрените предложения, така че до края на 2012 г. да бъде изпълнена националната цел за намаляване на административната тежест с 20%.

В периода декември-март 2010 г. в рамките на междуведомствената работна група бяха направени няколко редакции на предложения от МИЕТ проект на План за действие, който включваше всички предложения, направени от изпълнителите на обществената поръчка. В края на март 2010 г. МИЕТ предложи и МС прие със свое Решение № 235 от 23 април 2010 г. План за действие за постигане на националната цел за намаляване на административната тежест с 20% до края на 2012 г .

Изпълнението на Плана за действие, както и реализирането на втория етап на обществената поръчка (виж т.2.5) са заложени като мярка по първа специфична цел на Програмата за по-добро регулиране 2010-2013 г., която бе приета с Решение № 361 на МС от 1 юни 2010 г. Предвидено бе в резултат на новото измерване и направените предложения, да бъде допълнен планът за действие за намаляване на административната тежест и съответно да бъде повишена националната ни цел от 20%. Изпълнението на първия етап на проекта беше отчетено в МС като най-доброто постижение на Програмата за по-добро регулиране до момента.

2.4. Отчетност на Плана за действие за постигане на национална цел

Съгласно т.2 на РМС № 235/23.04.2010 г. отчетността на Плана за действие се осъществява при следния ред:

  • отчетите за изпълнение на мерките се изпращат от отговорните ведомства по електронна поща на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на всеки три месеца, съответно до 31 март, 30 юни, 30 септември и 20 декември;
  • министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася в Министерски съвет обобщени отчети за изпълнение на Плана за действие, изготвени на основа на отчетите по т.2 в едномесечен срок, съответно до края на април, юли, октомври и януари.

2.5. Измерване на административната тежест – ІІ етап

С оглед изпълнението на втората задача, поставена пред държавите-членки в Третия стратегически преглед на по-доброто регулиране от януари 2009 г. за извършване на национални базови измервания на задълженията за информиране най-късно до края на 2010 г., през 2009 г. МИЕТ стартира процедура за провеждане на обществена поръчка за определяне и измерване на административната тежест (втори етап на проекта), породена от законодателство, въвеждащо както национални, така и европейски изисквания.

Предварително бяха изпратени писма до национално представените организации на работодателите с молба да посочат области или конкретни закони от идентифицираните 78 закона в обхвата на Програмата, които създават значителна тежест или представляват силен дразнител за бизнеса, и в които според тях би следвало да бъде проведено измерването. Областите, посочени от бизнеса, бяха: данъчно, екологично, търговско и трудово законодателство. Сред тях, след съгласуване с държавните институции, бяха определени седемнадесет закона и три кодекса, заедно с поднормативната база към тях, за които да се направи измерването на втория етап.

През август 2010 г. стартира втория етап на проекта под името „Измерване на административната тежест, произтичаща от задълженията за информиране на бизнеса и предложения за тяхното намаляване” с основна цел идентифициране на информационните задължения, произтичащи от националното законодателство, въвеждащо както национални, така и транспонирани европейски изисквания, измерване на текущото състояние на административните разходи, свързани със задължението за информиране и формулиране на предложения за намаляване на тези административни разходи. Настоящата база данни е обновена в рамките на проекта. Преписката по възлагане на обществената поръчка е достъпна на страницата на Агенцията по обществени поръчки.

Специфичните проектни цели и в двата етапа са:

  • идентифициране на информационните задължения в законите, заложени в обхвата на поръчката и подзаконовата нормативна база към тях;
  • създаване на база данни с всички информационни задължения, която да дава възможност да се извършват периодични анализи;
  • измерване на идентифицираните информационни задължения, което ще предостави основата за препоръки за мерките за редуциране на административната тежест;
  • разработване на предложения относно възможностите за намаляване на разходите както и други идентифицирани възможности;
  • представяне на добри практики при намаляването на административна тежест в държавите членки на ЕС.