Стандартизирани тарифи


За да бъде постигната кохерентност на резултатите от измерването се използват стандартни почасови работни ставки, изведени от официалните данни, предоставени от Националния статистически институт. Използвана е средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности и класове професии съответно за 2007 и 2009 години (данните са за фирмите на двустранно счетоводство).

Всяко ЗИ е класифицирано съобразно икономическата дейност на субектите, които го изпълняват. Използва се най-високото ниво на националния класификатор на икономическите дейности (съответно НКИД 2003 за 2007 г. и НКИД 2008 за 2009 г.) – един от специфичните сектори или „Общо“. На база на средната годишна заплата за всеки от деветте основни класове професии са изработени и се използват почасови разходи за икономически сектор. Те се пазят с точност два знака след десетичната запетая, т.е. до стотинка.

Използваните стндартизирани тарифи са публикувани в секция Измерване/ Почасови работни ставки на сайта.