Методология

При осъществяването на проектите беше използван Моделът на стандартните разходи (МСР, англ. ез - Standard Cost Model, SCM).

Моделът на стандартните разходи (МСР) е най-широко прилаганата методология за измерване на административните разходи днес. Разработен е, за да предложи опростен, последователен метод за оценка на административните разходи, наложени на бизнеса от законодателството и централната власт. Представлява прагматичен подход за измерване, чрез който се постигат съпоставими оценки в различни законодателни области.

МСР е методология, при която се изследват извършваните от бизнеса дейности при измерването на административната тежест. Това позволява да се следи от близо начина по който се развиват административните тежести. Резултатите от измерването, получени чрез този модел, могат директно да се използват от правителствата при набелязването на мерки за опростяване на процедурите и законодателството, тъй като резултатите показват коя специфична норма или каква част от нея особено натоварва бизнеса.

МСР е избран от ЕК за основна методология при измерване на административните тежести и се използва и при измерването им в България.

При МСР се изследват административните дейности, които бизнеса извършва, за да спази определени нормативните наредби, независимо от това дали целта на тези разпоредби е разумна или не. МСР позволява да бъде установено по надежден начин, кои са областите на регулиране, които предизвикват най-много разходи и кои са  организационните единици, които осъществят най-скъпо регулиране от гледна точка на предизвиканите от тях административни разходи

МСР не цели получаването на статистически валидни резултати. Оценка на административните разходи, получена чрез използването на МСР е индикативна. Тъй като изследванията се правят с малки извадки, не е възможно със сигурност да се каже, че административна тежест има стойност X лева.

Прилагането на МСР може да бъде разделено на няколко етапа:

Фаза 1. Подготвителен анализ

Стъпка 1
Идентификация и класификация на информационните задължения (напр. сертификация на продуктите) и изисквания по отношение на данните (напр. дата на производство и състав на продукта)

Стъпка 2
Определяне на изискваните дейности (напр. обучение на членовете и служителите по въпросите на информационните задължения, попълването на съответните декларации и пр.)

Стъпка 3
Класификация съобразно нормативния произход  (напр. Европейската разпоредба за сертификацията транспонира съответната спогодба на Световната търговска организация)

Стъпка 4
Идентификация на целевата група (целевите групи), известна като сегментация  (напр. големи предприятия, които трябва да изпълняват задължение „А” и малки предприятия, които трябва да изпълняват задължение „Б”, където размерът на предприятието се определя от неговия оборот)

Стъпка 5
Определяне на честотата на изискваните дейности  (напр. малките предприятия трябва да попълват даден формуляр веднъж годишно)

Стъпка 6
Идентификация на целесъобразните разходни параметри (напр. целесъобразност на външните разходи и оборудването)

Стъпка 7
Избор на източници на данни и разработване, при необходимост, на инструмент(и) за събиране на данни (напр. решение броят на заинтересованите страни да бъде екстраполиран на базата на данните от Евростат, но при определяне на броя на часовете, за които всяка от страните трябва да отработи изискваните дейности, на базата на резултатите от събеседванията с представителите на предприятията; за втората задача – подготовка на указания за събеседване и избор на представителна извадка от заинтересовани страни

Фаза 2. Събиране и стандартизация на данни

Стъпка 8
Оценка на броя на заинтересованите страни  (напр. 100 000 малки предприятия)

Стъпка 9
Оценка на представянето на „нормално функционираща организация” във всяка от целевите групи съобразно разходните параметри, идентифицирани при Стъпка 6. (напр. средностатистически, предприятията трябва да изразходват веднъж годишно 25 часа труд на инженер за събиране на информация и 5 часа труд на администратор за попълване на годишната декларация)

Фаза 3. Изчисление и анализ

Стъпка 10
Отчет и въвеждане в база данни

Детайлно описание на стъпките при прилагане на Модела на стандартните разходи (164.29 KB)