Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

Почасови работни ставки за етап 3 на измерването


Средна часова заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение  по икономически дейности и класове на професии и длъжности през 2012 г. /данните са за фирмите на двустранно счетоводство и са предоставени от Националния статистически институт/

Класове професии/
Икономически дейности

Ръководители

Специалисти

Техници и приложни специалисти

Помощен административен персонал

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

Машинни оператори и мотажници

Професии, неизискващи специална квалификация

Общо (средна часова заплата)

14,45

7,74

6,52

4,14

3,10

3,38

4,27

4,09

2,75

Селско, горско и рибно стопанство

10,37

6,15

5,16

4,11

4,23

3,63

3,96

4,45

2,59

Добивна промишленост

22,01

13,05

11,18

6,69

4,89

5,75

9,41

9,30

5,05

Преработваща промишленост

14,24

7,87

6,21

3,97

2,70

2,78

3,79

3,72

2,72

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

25,78

14,68

11,87

8,27

6,12

4,08

10,59

10,38

5,94

Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване

13,13

8,47

6,62

4,58

3,64

2,36

4,86

4,96

3,21

Строителство

14,01

6,74

5,25

3,36

2,53

3,06

4,44

4,31

2,39

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

15,69

9,36

6,66

4,08

3,11

2,72

3,77

3,64

2,72

Транспорт, складиране и пощи

11,77

10,32

9,86

4,01

3,99

3,05

4,79

4,14

4,16

Хотелиерство и ресторантьорство

9,34

7,33

5,12

3,36

2,85

2,88

3,81

3,49

2,58

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

25,00

14,02

7,95

5,11

5,61

2,55

3,93

4,49

3,00

Финансови и застрахователни дейности

25,57

11,99

7,94

5,38

4,42

2,40

4,68

6,35

3,05

Операции с недвижими имоти

12,39

7,53

4,95

3,29

2,93

3,23

3,60

3,38

2,76

Професионални дейности и научни изследвания

18,49

7,94

5,35

3,35

2,97

3,00

4,28

4,22

3,10

Административни и спомагателни дейности

14,34

8,09

6,48

4,24

2,63

2,89

3,35

3,48

2,24

Държавно управление

9,30

7,52

5,05

4,74

3,99

3,04

4,06

4,38

3,20

Образование

9,14

5,76

4,98

3,73

2,88

2,88

3,39

3,05

2,86

Хуманно здравеопазване и социална работа

10,60

6,36

4,80

3,81

2,89

3,17

3,44

3,58

2,72

Култура,спорт и развлечения

7,13

4,79

7,31

3,24

3,03

2,74

3,44

4,18

2,68

Други дейности

7,58

4,61

3,59

3,08

2,31

3,03

2,59

2,70

2,29