Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

Обща стойност на оценените ЗИ на етап 3 - разпределение по закони

Име на закона

Обща стойност на ЗИ

Обща стойност на ЗИ (лв.)

% от общата стойност на оценените ЗИ

в т.ч. стойност на ЗИ, свързани с транспонирано европейско изискване

% от общата стойност на ЗИ, свързани с транспонирано европейско изискване

ЗИ, свързани с транспонирано европейско изискване, като % от общата стойност на оценените ЗИ

01

ЗАДС

378 404 443

55,2

374 994 758

77,1

54,7

02

Зсч

5 141 247

0,7

5 141 247

1,1

0,7

03

ЗТИП

27 125 467

4

344 035

0

0,1

04

ЗНО

15 021

0

0

0

0

05

ЗПБ

1 037 604

0

3 017

0

0

06

ЗВ

45 148 719

6,6

0

0

0

07

ЗСЗЗП

68 986

0

19 191

0

0

08

ЗПЗП

113 621 607

17

44 199 981

9

6

09

ЗАП

30 341 783

4

17 524 404

4

3

10

ЗКС

194 836

0

0

0

0

11

ЗКАИИП

1 256 071

0

284 782

0

0

12

ЗКИР

1 869

0

0

0

0

13

ЗЛПХМ

27 004 779

4

823 864

0

0,1

14

ЗНЗ

12 394 372

2

121 566

0

0

15

ЗСП

954 635

0

42 465

0

0

16

ЗС

42 883 967

6

42 883 967

9

6

ОБЩО:

685 595 405

100

486 383 278

100

70,9