Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

Обобщени резултати от етап 3 на измерването

Оценени са всички верифицирани ЗИ – общо 742 ЗИ в 16 закона и свързаните с тях поднормативни актове. Близо 60% от всички оценени ЗИ са концентрирани в 3 закона - Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (13 ЗЛПХМ) – 22% от всички оценени ЗИ; Закон за статистиката (16 ЗС) – 18% от всички оценени ЗИ и Закон за техническите изисквания към продуктите (03 ЗТИП) – 17% от всички оценени ЗИ.

Почти половината от оценените ЗИ са свързани с транспонираното европейско изискване, като законът с най-голям дял от общия брой ЗИ, свързани с транспонираното европейско изискване е Закон за статистиката (16 ЗС) – 43% от общ брой ЗИ, свързани с транспонираното европейско изискване.

   Оценените ЗИ, разпределени по закони

Дял на оценени ЗИ, разпределени по закони 

Дял на оценени ЗИ , произтичащи от правото на ЕС, разпределени по закони.

60% от оценените ЗИ попадат в ресора на 3 административни структури – Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция по лекарствата (МЗ; ИАЛ) – 22% от всички оценени ЗИ, Министерство на икономиката и енергетиката, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (МИЕ; ДАМТН) – 20% от всички оценени ЗИ и Национален статистически институт (НСИ) – 18% от всички оценени ЗИ.

Почти 50% от ЗИ, свързани с транспонираното европейско изискване, попадат в ресора на 1 административна структура – Национален статистически институт (НСИ) – 44% от общ брой ЕС ЗИ.

   Oценените ЗИ, разпределени по административни структури.

Дял на оценени ЗИ, разпределени по административни структури.

Дял на оценени ЗИ , произтичащи от правото на ЕС, разпределени по административни структури.

Общата стойност на административните разходи на всички оценени ЗИ – общо 742 ЗИ в 16 закона и свързаните с тях поднормативни актове възлиза на 685 595 405 лв.

В два от шестнадесетте закона в обхвата на проекта е концентрирана 67% от общата стойност на оценените ЗИ, в това число 57%, свързани с транспонираното европейско изискване - Закон за акцизите и данъчните складове (01 ЗАДС) и Закон за подпомагане на земеделските производители (08 ЗПЗП).

Оценени са всички верифицирани ЗИ в 16 закона и свързаните с тях поднормативни актове – общо 742 ЗИ, в това число 309 ЗИ, свързани с транспонираното европейско изискване (41,6%). Общата стойност на ЗИ възлиза на 685 595 405 лв., в това число 486 383 278 лв. обща стойност на ЗИ, свързани с транспонираното европейско изискване (70,9%). Административната тежест на ЗИ възлиза на 385 183 394 лв., в това число 269 858 720 лв. административна тежест на ЗИ, свързани с транспонираното европейско изискване (70,1%).

   Обща стойност на оценените ЗИ на етап 3, разпределени по закони.

Дял на общата стойност на оценените ЗИ на етап 3, разпределени по закони.

Дял на общата стойност на оценените ЗИ , произтичащи от правото на ЕС, разпределени по закони.
 
    Административна тежест на оценените ЗИ на етап 3, разпределени по закони.

Дял на АТ на оценените ЗИ на етап 3, разпределени по закони.

Дял на АТ на оценените ЗИ , произтичащи от правото на ЕС, разпределени по закони.

Дял на Административната тежест, по области на законодателството.