Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

Стойност на намалението на АТ, разпределена по тип на предложението

Стойност на намалението на АТ -  разпределение по тип предложение

Тип предложение

АТ (преди препоръки) за ЗИ с това предложение (лв.)

Стойност на намалението (лв.)

% от АТ за ЗИ с това предложение

% от Обща АТ

Разработване на по-добри и по-лесно достъпни инструкции

207 408 328,24

103 715 927,14

50,0

26,9

Комплексна мярка

22 300 111,73

17 991 739,35

80,7

4,7

Премахване на разпоредби или ЗИ

16 085 565,32

16 085 562,70

100,0

4,2

Подаване на сведения по електронен и мрежов път там, където в момента се изисква информация на хартиен носител, като се използват интелигентни портали /където е възможно/

1 247 802,76

873 299,34

70,0

0,2

Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса

919 871,68

830 988,21

90,3

0,2

Електронно подаване на отчетна информация

350 880,00

245 616,00

70,0

0,1

Намаляване срока на услугата

320 346,79

198 698,80

62,0

0,1

Премахване на ненужните искания за данни

1 120 367,58

31 123,83

2,8

0,0

Въвеждане на нормативно определен срок

13 041,05

6 522,35

50,0

0,0

Намаляване на обема на изискванията за информиране до минималните нива, необходими за постигане на целите на законодателството, вкл. намаляване на честотата на предоставяната информация

11 498,65

2 877,01

25,0

0,0

Разработване на информационни и комуникационни решения и услуги, в това число подаване на сведения по електронен и мрежов път там, където в момента се изисква информация на хартиен носител, като се използват интелигентни портали /където е възможно/ и електронно подаване на отчетна информация

2 685,20

1 879,93

70,0

0,0

Разработване на стандартни дефиниции в законодателството

2 988,13

598,35

20,0

0,0

Обща стойност на намалението на АТ:

249 783 487,13

139 984 833,02

-

-