Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

Стойност на намалението на АТ, разпределена по закони

Стойност на намалението на АТ -  разпределение по закони

Име на Закон

Стойност на намалението (лв.)

% от АТ по закона

% от Обща АТ

Закон за акцизите и данъчните складове

104 144 613,18

50

27

Закон за подпомагане на земеделските производители

14 095 182,28

25,2

3,7

Закон за статистиката

11 730 393,83

43,6

3

Закон за автомобилните превози

6 578 521,31

30,7

1,7

Закон за счетоводството

2 393 691,30

64,9

0,6

Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

292 493,22

23,3

0,1

Закон за насърчаване на заетостта

235 759,43

2,5

0,1

Закон за техническите изисквания към продуктите

221 872,10

1,2

0,1

Закон за подземните богатства

194 809,80

38,6

0,1

Закон за социалното подпомагане

29 453,66

20,8

0

Закон за водите

28 169,64

0,1

0

Закон за камарата на строителите

25 065,81

22,8

0

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

10 923,79

0,4

0

Закон за независимите оценители

3 673,77

65,6

0

Закон за кадастъра и имотния регистър

209,89

17,7

0

Закон за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти

0

0

0

Обща стойност на намалението на АТ:

139 984 833,02

-

36,3