Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

Брой ЗИ, за които са направени предложения за намаляване на АТ, разпределени по закони

Брой ЗИ, за които са направени предложения за намаляване на АТ - разпределение по закони

Име на Закон

Бр. ЗИ с предложения

% от бр. ЗИ по закона

% от общ брой предложения

Закон за техническите изисквания към продуктите

64

49,6

22,9

Закон за статистиката

38

28,1

13,6

Закон за автомобилните превози

37

57,8

13,3

Закон за акцизите и данъчните складове

28

52,8

10,0

Закон за подпомагане на земеделските производители

27

77,1

9,7

Закон за водите

24

35,3

8,6

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

16

9,9

5,7

Закон за подземните богатства

12

92,3

4,3

Закон за насърчаване на заетостта

11

40,7

3,9

Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

6

50,0

2,2

Закон за социалното подпомагане

5

33,3

1,8

Закон за независимите оценители

4

100,0

1,4

Закон за счетоводството

3

60,0

1,1

Закон за камарата на строителите

3

33,3

1,1

Закон за кадастъра и имотния регистър

1

50,0

0,4

Закон за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти

0

0,0

0,0

Общ брой направени предложения за намаляване на АТ:

279

-

100,0