Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

Предложения за намаляване на етап 3 на измерването

Пет компонентен модел:

1. Премахване, намаляване, сливане и подобряване на нормативните разпоредби

 • Премахване на разпоредби или ЗИ;
 • Намаляване на обема на изискванията за информиране до минималните нива, необходими за постигане на целите на законодателството, вкл. намаляване на честотата на предоставяната информация;
 • Опростяване на терминологията намаляване на сложността на нормативните разпоредби;
 • Премахване на ЗИ, свързани с разпоредби, които са отменени или изменени след въвеждане на ЗИ.

2. Опростяване на процеса, свързан с изпълнението на разпоредбите

 • Премахване на ненужните формуляри, проверки и искания за данни;
 • Намаляване на времето за попълване на формулярите, чрез като те се направят по-ясни и удобни за попълване;
 • Използване на подход основан на риска – по-малко проверки за тези, които имат “чисто досие”;
 • Хармонизиране исканията за предоставяне на информация с другите задължения за информиране.

3. Споделяне на данни

 • Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса;
 • Използване на “обслужване на едно гише”;
 • Разработване на стандартни дефиниции в законодателството;

4. Разработване на информационни и комуникационни решения и услуги

 • Подаване на сведения по електронен и мрежов път там, където в момента се изисква информация на хартиен носител, като се използват интелигентни портали /където е възможно/;
 • Електронно подаване на отчетна информация – доклади, справки, уведомления.
 • “Интелигентни форми”, които не съдържат ненужна информация.

5. Предоставяне на информация и инструкции

 • Разработване на по-добри и по-лесно достъпни инструкции;
 • Повишаване на прозрачността. 

При формулиране на предложения за намаляване на административните разходи е използван пет компонентния модел за опростяване на административните тежести , разработен от The International Standard Cost Model Networк.

След оценка на възможностите и с оглед адаптирането на методологията при формулиране на предложения за намаляване на административните разходи pредложенията за намаляване на АТ са класифицирани в 8 специфични типа, прецизиращи  пет компонентния модел както следва:

 1. Комплексна мярка;
 2. Въвеждане на нормативно определен срок;
 3. Електронно подаване на отчетна информация;
 4. Намаляване на обема на изискванията за информиране до минималните нива, необходими за постигане на целите на законодателството, вкл. намаляване на честотата на предоставяната информация;
 5. Намаляване срока на услугата;
 6. Подаване на сведения по електронен и мрежов път там, където в момента се изисква информация на хартиен носител, като се използват интелигентни портали /където е възможно/;;
 7. Премахване на ненужните искания за данни;
 8. Премахване на разпоредби или ЗИ;
 9. Разработване на информационни и комуникационни решения и услуги, в това число подаване на сведения по електронен и мрежов път там, където в момента се изисква информация на хартиен носител, като се използват интелигентни портали /където е възможно/ и електронно подаване на отчетна информация;
 10. Разработване на по-добри и по-лесно достъпни инструкции;
 11. Разработване на стандартни дефиниции в законодателството;
 12. Събиране на данни от други държавни органи вместо от Бизнеса.

В случаите, в които е възможно за дадено Задължение за информиране да бъдат направени повече от едно предложение за намаляване на административната тежест, е предложена „комплексна мярка”, която съдържа комбинация от възможните предложения с обща стойност на намалението, съответстваща на влиянието на включените предложения.

Детайлно описание на изготвените предложения за намаляване на административната тежест (6.87 MB)

Направени са предложения за намаляване на АТ за общо 279 ЗИ, които представляват 37,6% от броя на всички оценени ЗИ.

Предложения за намаляване на АТ са направени по 15 закона от 16-те закона с идентифицирани ЗИ. Законите с най-много предложения за намаляване на АТ са:

 • Закон за техническите изисквания към продуктите - 22,9% от всички направени предложения;
 • Закон за статистиката - 13,6% от всички направени предложения и
 • Закон за автомобилните превози – 13,3 % от всички направени предложения.
което се дължи на факта, че това са законите с най-голям брой идентифицирани ЗИ. За един закон – Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти не са направени предложения за намаляване на административната тежест, поради отпадането му от правната действителност.

Брой ЗИ, за които са направени предложения за намаляване на АТ, разпределени по закони .

Над 50% от всички предложения за намаляване на АТ са направени за задълженията за информиране по законите, които попадат в ресора на следните административни структури:

 • Министерство на икономиката и енергетиката и Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (28,7% от общия брой предложения);
 • Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Агенция „Пътна инфраструктура“ (13,3% от общия брой предложения);
 • Национален статистически институт (13,6% от общия брой предложения).

Брой ЗИ, за които са направени предложения за намаляване на АТ, разпределени по министерства/институции .

Общата цел на Модул 3 е измерване на съществуващата административна тежест на националното законодателство, свързано с вътрешния пазар на ЕС и изготвяне на предложения за нейното намаляване.

Предложените препоръки биха довели до общо намаляване на административната тежест с 139 984 833,02лв. или с 36,3% от общата стойност на АТ.

Стойност на намалението на АТ, разпределена по закони .

Основната част от намалението на общата административна тежест се дължи на направените предложения за намаляване на АТ на задълженията по Закона за акцизите и данъчните складове (01 ЗАДС) – с 27,0% намаление от общата оценена АТ.

Законите, които се отличават със съществен дял намаление на общата стойност на АТ, са следните:

 • Закон за подпомагане на земеделските производители (3,7% от общата стойност на АТ с 27 ЗИ от общо идентифицирани 35 задължения, за които са предложени препоръки за намаляване на АТ);
 • Закон за статистиката (3,0% от общата стойност на АТ с 38 ЗИ от общо идентифицирани 135 задължения, за които са направени предложения);
 • Закон за автомобилните превози (1,7%от общата стойност на АТ с 37 ЗИ от общо идентифицирани 64 задължения, за които са направени предложения).

Останалите закони, за които са формулирани препоръки за намаляване на административните разходи/тежест върху бизнеса, са с относително малки стойности на предложеното намаление. Поради тази причина те не оказват значително влияние върху процента на намалението на общата стойност на АТ. Всички показват под 1% намаление на административната тежест (02 Зсч, 03 ЗТИП, 05 ЗПБ, 14 ЗНЗ, 11 ЗКАИИП, 10 ЗКС, 15 ЗСП, 06 ЗВ, 13 ЗЛПХМ, 04 ЗНО, 12 ЗКИР).

Стойност на намалението на АТ, разпределена по министерства/институции.

36,1% намаление на общата административна тежест (общо предложеное36,3% намаление на АТ) носят следните административни структури, в чийто ресор попадат законите, за които са направени предложения за намаляване на административните разходи/тежест на бизнеса

 • Министерство на финансите и Агенция Митници(27,7% от общата АТ);
 • Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“(3,7% от общата АТ);
 • Национален статистически институт(3,0% от общата АТ);
 • Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Агенция „Пътна инфраструктура“(1,7% от общата АТ).

Делът на намаление на административната тежест за задълженията, за които са направени предложения, разпределени по типове предложения, позволява да се проследи, в каква степен всеки тип предложение би бил „ефективен” сам по себе си.

Стойност на намалението на АТ, разпределена по тип на предложението .

Най‐голямо намаление има при предложенията от типа: „Премахване на разпоредби или ЗИ” – 100% от общата АТ с такъв тип предложение, „Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса” (90,3%), „Комплексна мярка“ (80,7%), както и при типа предложения „Подаване на сведения по електронен и мрежов път там, където в момента се изисква информация на хартиен носител, като се използват интелигентни портали (където е възможно)“ (70,0%),„Електронно подаване на отчетна информация“(70,0%),„Разработване на информационни и комуникационни решения и услуги, в това число подаване на сведения по електронен и мрежов път там, където в момента се изисква информация на хартиен носител, като се използват интелигентни портали /където е възможно/ и електронно подаване на отчетна информация“(70,0%).

Предложенията, които биха довели до най‐голямо процентно намаление на общата стойност на АТ са „Разработване на по-добри и по-лесно достъпни инструкции“, „Комплексна мярка” и „Премахване на разпоредби или ЗИ”, като те представляват 35,8% от всички направени предложения.