Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

16 ЗС – Закон за статистиката


Код

Задължение за информиране

Обща стойност, лв.

Популация

Честота

Единична стойност на ЗИ, лв.

Часове за изпълнение ЗИ

Дейност, свързана с обичайния бизнес процес, %

Администр
ативна тежест, преди препоръки, лв.

16ЗИ01

Задължение на юридическите лица за предоставяне на Националния статистически институт и на органите на статистиката достоверни данни по изследвания, включени в Националната статистическа програма, за които е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие.

2 999 083,81

32 282

12

7,74

1

40,00%

1 799 450,28

16ЗИ02

Задължение на юридическите лица да представят на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си, съдържащ статистически справки и счетоводни документи

17 042 505,30

372 036

1,73

26,56

2,01

47,00%

9 032 527,81

16ЗИ03

Задължение за предоставяне на данни за годишна статистика на заетостта на труда

1 978 141,45

372 036

1

5,32

0,56

35,00%

1 285 791,95

16ЗИ04

Задължение за предоставяне на данни за годишна статистика за разходите за труд

1 711 748,80

372 036

1

4,6

0,51

35,00%

1 112 636,72

16ЗИ05

Задължение за предоставяне на данни от Детски градини (предучилищно образование)

21 634,71

2 070

1

10,45

1,35

50,00%

10 817,35

16ЗИ06

Задължение за предоставяне на данни от Основно и средно образование (начално, прогимназиално и гимназиално)

4 851,41

2 606

1

1,86

0,45

30,00%

3 395,98

16ЗИ07

Задължение за предоставяне на данни за студенти от всички държавни и частни университети, специализирани висши училища и колежи

328,89

53

1

6,21

1,5

70,00%

98,67

16ЗИ08

Задължение за предоставяне на данни от всички образователни институции, подготвящи докторанти

214,09

45

1

4,76

1,15

70,00%

64,23

16ЗИ09

Задължение за предоставяне на данни от административен източник - Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" за издадени книги, вестници и списания

3,48

1

1

3,48

0,45

60,00%

1,39

16ЗИ10

Задължение за предоставяне на денни чрез формуляр на електронен носител от Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", регионалните и читалищните библиотеки, библиотеките към висшите училища и специалните библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. бр. за библиотечен фонд към 01.01. и движение

160,26

46

1

3,48

0,45

50,00%

80,13

16ЗИ11

Задължение за предоставяне на данни от всички кина за капацитет (места), екрани, филми по националност, брой филми, прожекции, екранодни, зрители, приходи от билети; национално ниво и статистически райони

169,62

41

1

4,14

1

40,00%

101,77

16ЗИ12

Задължение за предоставяне на данни от Националния филмов център и частните продуценти за произведените филми

38,06

8

1

4,76

1,15

30,00%

26,64

16ЗИ13

Задължение за предоставяне на данни от Българското национално радио, лицензираните и регистрираните радиооператори за радиопредаванията

567,3

87

1

6,52

1

70,00%

170,19

16ЗИ14

Задължение за предоставяне на данни от Българската национална телевизия, лицензираните и регистрираните телевизионни оператори за телевизионни предавания

397,16

114

1

3,48

0,45

50,00%

198,58

16ЗИ15

Задължение за предоставяне на данни от театрите, оперите, оперетите, цирковете и музикалните колективи за брой сцени, места, представления

658,83

74

1

8,9

1,15

70,00%

197,65

16ЗИ16

Задължение за предоставяне на данни от всички открити за посещение музеи

2 183,21

188

1

11,61

1,5

60,00%

873,29

16ЗИ17

Задължение за предоставяне на данни от всички читалища относно дейността им, приходи и разходи и членство.

23 806,31

3 075

1

7,74

1

60,00%

9 522,52

16ЗИ18

Задължение за предоставяне на данни от Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения относно леглови фонд, персонал

12 991,28

339

11

3,48

0,45

60,00%

5 196,51

16ЗИ19

Задължение за предоставяне на данни от домовете за медико-социални грижи за деца относно персонал, леглови фонд, настанени деца по възраст, статус и заболявания

195,62

30

1

6,52

1

50,00%

97,81

16ЗИ20

Задължение за предоставяне на данни от самостоятелни детски ясли и яслени групи относно персонал, места, обслужени деца, дейност на яслите, регистрирани заболявания

6 712,99

754

1

8,9

1,15

60,00%

2 685,20

16ЗИ21

Задължение за предоставяне на данни от агенции и фирми за недвижими имоти относно изменение на цените на жилищата на свободния пазар и изчисляване на индекси на цените на жилищата

77 418,89

2 500

4

7,74

1

60,00%

30 967,55

16ЗИ22

Задължение за предоставяне на данни за изменение на потребителските цени на стоките и услугите от магазини, ателиета за услуги, заведения за обществено хранене; фирми, които предоставят стоки и услуги с тарифни цени

348 384,99

2 500

12

11,61

1,5

70,00%

104 515,50

16ЗИ23

Задължение за предоставяне на данни от търговски обекти, дистрибутори, вносители, търговски представителства, ателиета за услуги, заведения за обществено хранене, фирми, предоставящи стоки и услуги с тарифни цени, строителни и инвеститорски фирми, агенции за недвижими имоти относно изчисляване на паритети на покупателна способност по Програма за европейски сравнения (2011-2012 г.) - проект на ЕК

464 513,32

2 500

12

15,48

2

70,00%

139 354,00

16ЗИ24

Задължение за въвеждане на данните в ИСБС от нефинансовите предприятия, съставящи баланс

1 364 425,56

220 000

3,05

2,04

0,23

66,00%

463 904,69

16ЗИ25

Задължение за въвеждане на данните в ИСБС от нефинансовите предприятия, несъставящи баланс

5 240 955,42

140 000

3,25

11,52

2,91

15,00%

4 454 812,10

16ЗИ26

Задължение за предоставяне на данни относно промишлени продукти в натурално изражение - по номенклатура ПРОДПРОМ 2012

139 354,00

1 000

12

11,61

1,5

60,00%

55 741,60

16ЗИ27

Задължение за предоставяне на данни за продажби на едро и дребно по групи стоки

17 806,34

2 000

1

8,9

1,15

50,00%

8 903,17

16ЗИ28

Задължение за предоставяне на данните в ИСБС от търговци, на които основната дейност е търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

1 513,54

391

1

3,87

0,5

60,00%

605,42

16ЗИ29

Задължение за предоставяне на данните в ИСБС от търговци, на които основната дейност е търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

11 163,80

2 884

1

3,87

0,5

60,00%

4 465,52

16ЗИ30

Задължение за предоставяне на данните в ИСБС от производители и търговци, извършващи продажби на дребно в стопанисвани от тях търговски обекти

495 975,20

120 000

1

4,13

0,53

53,00%

233 108,34

16ЗИ31

Задължение за предоставяне на данните в ИСБС от предприятията с икономическа дейност "Строителство"

130 146,75

19 959

1

6,52

1

40,00%

78 088,05

16ЗИ32

Задължение за предоставяне на данните в ИСБС от предприятия с повече от 19 заети лица, с икономическа дейност "Бизнес услуги"

3 483,85

1 000

1

3,48

0,45

50,00%

1 741,92

16ЗИ33

Задължение за предоставяне на данните в ИСБС от предприятията от нефинансовия сектор с чуждестранно участие в капитала

3 870,94

500

1

7,74

1

50,00%

1 935,47

16ЗИ34

Задължение за предоставяне на данните в ИСБС от предприятия -инвеститори от нефинансов и финансов сектор, бюджетни предприятия, специализирани инвестиционни предприятия, застрахователи, здравно-осигурителни и пенсионно-осигурителни дружества и предприятия с нестопанска цел

46 451,33

1 000

4

11,61

1,5

60,00%

18 580,53

16ЗИ35

Задължение за предоставяне на данни от предприятията от нефинансовия сектор със 100 и повече наети лица

30 967,55

1 000

4

7,74

1

50,00%

15 483,78

16ЗИ36

Задължение за предоставяне на данни от застрахователните и презастрахователни предприятия

139,35

18

1

7,74

1

50,00%

69,68

16ЗИ37

Задължение за предоставяне от фондации, асоциации, съюзи, сдружения и др.

1 034,24

500

1

2,07

0,5

0,00%

1 034,24

16ЗИ38

Задължение за предоставяне на данни от финансовите и застрахователните посредници

379,35

49

1

7,74

1

50,00%

189,68

16ЗИ39

Задължение за предоставяне данни от застрахователните и презастрахователни предприятия за имущество, приходи, разходи и резултати от дейност

139,35

18

1

7,74

1

50,00%

69,68

16ЗИ40

Задължение за предоставяне на данни от пенсионните дружества

77,42

10

1

7,74

1

50,00%

38,71

16ЗИ41

Задължение за предоставяне на данни от специализираните инвестиционни предприятия

3 870,94

500

1

7,74

1

50,00%

1 935,47

16ЗИ42

Задължение за предоставяне на данни от търговските банки

258,19

29

1

8,9

1,15

60,00%

103,28

16ЗИ43

Задължение за предоставяне на данни от здравноосигурителните дружества

162,58

21

1

7,74

1

60,00%

65,03

16ЗИ44

Задължение за предоставяне на данни в ИСКБС от нефинансовите предприятия, включени в извадките касаещо цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността

106 838,06

1 000

12

8,9

1,15

70,00%

32 051,42

16ЗИ45

Задължение за предоставяне на данни в ИСКБС от нефинансовите предприятия, включени в извадките, касаещо основни промишлени продукти в натурално изражение (извадка от ПРОДПРОМ 2013)

41 806,20

1 000

12

3,48

0,45

60,00%

16 722,48

16ЗИ46

Задължение за предоставяне на данните в ИСКБС от нефинансовите предприятия, включени в извадките, които данни се отнасят за продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите

106 838,06

1 000

12

8,9

1,15

70,00%

32 051,42

16ЗИ47

Задължение за предоставяне на данни от предприятия, фирми и организации от всички институционални сектори , които данни се отнасят за заетост и разходи за труд

929 026,64

20 000

4

11,61

1,5

70,00%

278 707,99

16ЗИ48

Задължение за предоставяне на данните в ИСКБС от нефинансовите предприятия, включени в извадките, които данни се отнасят за дейност на нефинансовите предприятия

178 063,44

5 000

4

8,9

1,15

65,00%

62 322,20

16ЗИ49

Задължение за предоставяне на данните в ИСКБС от предприятия -инвеститори от нефинансов и финансов сектор, бюджетни предприятия, специализирани инвестиционни предприятия, застрахователи, здравно осигурителни и пенсионно-осигурителни дружества и предприятия с нестопанска цел, които данни се отнасят за разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

4 451,59

500

1

8,9

1,15

50,00%

2 225,79

16ЗИ50

Задължение за предоставяне на данните в ИСКБС от производители и търговци, извършващи продажби на дребно на собствена продукция и стоки и продажби на едро на купени готови стоки, които данни се отнасят за продажби на едро и дребно

38 709,44

5 000

1

7,74

1

30,00%

27 096,61

16ЗИ51

Предоставяне на данни за дейността на строителните предприятия, които данни се отнасят разходи за строителство

139 354,00

10 000

4

3,48

0,45

50,00%

69 677,00

16ЗИ52

Задължения за предоставяне на данни от предприятия, извършващи транспортни, съобщителни и други бизнес услуги, които данни се отнасят за цени на производител на транспортни, съобщителни и други бизнес услуги

77 418,89

5 000

4

3,87

0,5

50,00%

38 709,44

16ЗИ53

Задължение за предоставяне на данни от нефинансовите предприятия, които данни се отнасят за производство и доставки на енергийни продукти

8 277,20

2 101

1

3,94

0,49

0,00%

8 277,20

16ЗИ54

Задължение за предоставяне на данни от нефинансовите предприятия, които данни се отнасят производство и продажби на енергийни продукти

284 191,95

2 101

6,5

20,81

2,72

65,00%

99 467,18

16ЗИ55

Задължение за предоставяне на данни от производителите и търговците на слънчеви панели, които данни се отнасят характеристики на слънчевите панели

15 483,78

2 000

1

7,74

1

60,00%

6 193,51

16ЗИ56

Задължение за предоставяне на данни от доставчици на крайни потребители, които данни се отнасят цени на електрическата енергия и природния газ за индустрията и домакинствата

20 197,88

2 065

1

9,78

1,5

80,00%

4 039,58

16ЗИ57

Задължение за предоставяне на данни от нефинансовите предприятия, които данни се отнасят за потребление на основни групи суровини и материали в натура и стойност

4 520 063,90

220 000

1

20,55

2,51

0,00%

4 520 063,90

16ЗИ58

Задължение за предоставяне на данни от нефинансовите предприятия, които данни се отнасят за потребление на горива и енергия

645 549,77

220 000

1

2,93

0,45

40,00%

387 329,86

16ЗИ59

Задължение за предоставяне на данни от нефинансовите предприятия, които данни се отнасят за Реализация на основни групи суровини, материали, ел. енергия и горива

717 277,53

220 000

1

3,26

0,5

0,00%

717 277,53

16ЗИ60

Задължение за предоставяне на данни от нефинансовите предприятия, които данни се отнасят за баланс на енергопреобразуващите процеси

15 483,78

2 000

1

7,74

1

65,00%

5 419,32

16ЗИ61

Задължение за предоставяне на данни от нефинансовите предприятия, които данни се отнасят за производство на електрическа енергия и топлинна енергия

464 298,72

2 101

8,94

24,71

3,03

48,00%

241 435,33

16ЗИ62

Задължение за предоставяне данни от нефинансовите предприятия , които данни се отнасят за комбинирани съоръжения за електрическа енергия и топлинна енергия

13 426,13

2 059

1

6,52

1

0,00%

13 426,13

16ЗИ63

Задължение за предоставяне на данни от нефинансовите предприятия, които данни се отнасят за доставки на биогорива

1 548,38

200

1

7,74

1

55,00%

696,77

16ЗИ64

Задължение за предоставяне на данни от собствениците на товарни автомобили и влекачи с общо тегло 6 и над 6 тона , които данни се отнасят за товарен автомобилен транспорт

232 256,66

5 000

12

3,87

0,5

40,00%

139 354,00

16ЗИ65

Задължение за предоставяне на данни от лицензираните железопътни превозвачи, които данни се отнасят за железопътния транспорт

185,81

12

4

3,87

0,5

50,00%

92,9

16ЗИ66

Задължение за предоставяне на данни от лицензираните железопътни превозвачи, които данни се отнасят за железопътния транспорт

154,84

10

4

3,87

0,5

50,00%

77,42

16ЗИ67

Задължение за предоставяне на данни от лицензираните превозвачи за вътрешен и международен превоз с автобуси, които са с икономическа дейност "Транспорт" , които данни се отнасят за пътнически автобусен транспорт

123 870,22

4 000

4

7,74

1

40,00%

74 322,13

16ЗИ68

Задължение за предоставяне на данни от предприятията с икономическа дейност "Морски транспорт" , които данни се отнасят за морски транспорт

961,54

27

4

8,9

1,15

30,00%

673,08

16ЗИ69

Задължение за предоставяне на данни от предприятията с икономическа дейност "Речен транспорт", които данни се отнасят за речен транспорт

867,09

28

4

7,74

1

40,00%

520,25

16ЗИ70

Задължение за предоставяне на данни от предприятията за градски електротранспорт, които данни се отнасят за градски електротранспорт

309,68

10

4

7,74

1

50,00%

154,84

16ЗИ71

Задължения за предоставяне на данни от предприятията “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД и "ЛУКОЙЛ България" ЕООД

74,32

2

4

9,29

1,2

50,00%

37,16

16ЗИ72

Задължение за предоставяне на данни от "Булгартрансгаз" ЕАД

46,45

1

4

11,61

1,5

40,00%

27,87

16ЗИ73

Задължение за предоставяне на данни от хотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, които данни се отнасят за средства за подслон и места за настаняване

278 707,99

3 000

12

7,74

1

50,00%

139 354,00

16ЗИ74

Задължение за предоставяне на данни от специализирани търговски фирми, които данни се отнасят до търговия със стоки с трети страни - Екстрастат

10 683,81

100

12

8,9

1,15

30,00%

7 478,66

16ЗИ75

Задължение за предоставяне на данни от земеделските стопанства, водещи счетоводство и персонално интервю от домакинствата, които данни се отнасят за икономически сметки за селското стопанство

139 354,00

3 000

4

11,61

1,5

40,00%

83 612,40

16ЗИ76

Задължение за предоставяне на данни от земеделските стопанства, водещи счетоводство, които данни се отнасят за приходи и разходи на селскостопанските предприятия

57 723,52

7 456

1

7,74

1

90,00%

5 772,35

16ЗИ77

Задължение за предоставяне на данни от единиците, водещи счетоводство (земеделски стопанства, търговски фирми, преработвателни предприятия) и персонално интервю на домакинствата, които данни се отнасят за цени на производител в селското стопанство

139 354,00

3 000

4

11,61

1,5

70,00%

41 806,20

16ЗИ78

Задължение за предоставяне на данни от единиците, водещи счетоводство (земеделски стопанства, търговски фирми, преработвателни предприятия), които данни се отнасят за цени на стоките и услугите за текущо потребление в селското стопанство

92 902,66

3 000

4

7,74

1

50,00%

46 451,33

16ЗИ79

Задължение за предоставяне на данни от земеделските стопанства, водещи счетоводство, които данни се отнасят за дейност на земеделските стопанства

57 723,52

7 456

1

7,74

1

60,00%

23 089,41

16ЗИ80

Задължение за предоставяне на данни от предприятията, извършващи горскостопанска дейност, които данни се отнасят за продукти на горското стопанство, дърводобива и услугите, свързани с него

13 099,28

1 692

1

7,74

1

60,00%

5 239,71

16ЗИ81

Задължение за предоставяне на данни от предприятията, извършващи горскостопанска дейност, които данни се отнасят за икономически сметки на горското стопанство

5 516,52

1 692

1

3,26

0,5

60,00%

2 206,61

16ЗИ82

Задължение за предоставяне на данни от промишлените, строителните, търговските и предприятията от сектора на услугите, които данни се отнасят до Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията и услугите - проект на ЕК

232 256,66

5 000

12

3,87

0,5

30,00%

162 579,66

16ЗИ83

Задължение за предоставяне на данни от промишлените предприятия, които данни се отнасят до инвестиционна активност в промишлеността -проект на ЕК

28 903,01

1 000

2

14,45

1

30,00%

20 232,11

16ЗИ84

Задължение за предоставяне на данни от стопански субекти - емисионни източници, които данни се отнасят за източници на емисии

7 824,85

1 000

1

7,82

1,2

40,00%

4 694,91

16ЗИ85

Задължение за предоставяне на данни от стопански субекти, генериращи отпадъци от дейността си , които данни се отнасят за Отпадъци (селскостопански, производствени)

6 520,70

2 000

1

3,26

0,5

20,00%

5 216,56

16ЗИ86

Задължение за предоставяне на данни от стопански субекти, извършили екологични разходи, които данни се отнасят за разходи за опазване и възстановяване на околната среда и придобити материални активи с екологично предназначение

6 520,70

2 000

1

3,26

0,5

30,00%

4 564,49

16ЗИ87

Задължение за предоставяне на данни от нефинансовите предприятия, съставящи баланс, които данни се отнасят за разходи за опазване и възстановяване на околната среда и придобити материални активи с екологично предназначение

13 041,41

2 000

1

6,52

1

40,00%

7 824,85

16ЗИ88

Задължение за предоставяне на данни от стопански субекти, снабдяващи се с над 36 хил. куб. м вода/год., които данни се отнасят за Водопотребление, водоснабдяване и канализация

37 494,05

5 000

1

7,5

1,15

40,00%

22 496,43

16ЗИ89

Задължение за предоставяне на данни от стопански субекти с дейност: събиране, пречистване и доставяне на води, канализационни услуги/пречистване на отпадъчни води - ВиК, хидромелиоративни системи, оператори на СПСОВ, които данни се отнасят за водопотребление, водоснабдяване и канализация

1 064,83

142

1

7,5

1,15

40,00%

638,9

16ЗИ90

Задължение за предоставяне на данни от предприятия, фирми и организации от всички институционални сектори, които данни се отнасят за платени данъци и такси, свързани с околната среда

34 838,50

10 000

1

3,48

0,45

50,00%

17 419,25

16ЗИ91

Задължение за предоставяне на данни от стопански субекти, които произвеждат опаковани стоки; осъществяват пакетиране на стоки срещу възнаграждение; пакетират стоки за собствена реализация; произвеждат опаковки и прибори за еднократна употреба, които данни се отнасят за Производство на опаковани стоки и опаковки

38 709,44

10 000

1

3,87

0,5

40,00%

23 225,67

16ЗИ92

Задължение за предоставяне на данни от стопански субекти, които извършват дейности, свързани с опазване на околната среда, които данни се отнасят за приходи и разходи на специализираните производители в околната среда

77 418,89

10 000

1

7,74

1

50,00%

38 709,44

16ЗИ93

Задължение за предоставяне на данни от стопански субекти, осъществяващи добивна дейност и притежатели на разрешения за концесия, които данни се отнасят за наблюдение на подземните запаси

1 548,38

200

1

7,74

1

40,00%

929,03

16ЗИ94

Задължение за предоставяне на данни от стопански субекти, производители на стоки и услуги, свързани с опазване на околната среда, които данни се отнасят за изследване на стоките и услугите, свързани с околната среда

89 031,72

10 000

1

8,9

1,15

30,00%

62 322,20

16ЗИ95

Задължение за предоставяне на данни от предприятия, научни институти, академии, висши училища, университетски болници и други юридически лица, които през отчетната година са извършвали НИРД, независимо от вида на основната си дейност, които данни се отнасят до научноизследователска и развойна дейност (НИРД)

293,43

45

1

6,52

1

40,00%

176,06

16ЗИ96

Задължение за предоставяне на данни от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, БАН и Селскостопанска академия, които данни се отнасят до разходи за НИРД по видове и по източници на финансиране и персонал, зает с НИРД, по категории, степен на заетост и области на науката; национално ниво

13,04

2

1

6,52

1

50,00%

6,52

16ЗИ97

Задължение за предоставяне на данни от предприятия от нефинансовия и финансовия сектор, които данни се отнасят до иновационна дейност

181 945,27

372 036

0,5

0,98

0,15

10,00%

163 750,74

16ЗИ98

Задължение за предоставяне на данни от лицензираните оператори на универсални пощенски услуги, които данни се отнасят за пощенски услуги

6,21

3

1

2,07

0,5

20,00%

4,96

16ЗИ99

Задължение за предоставяне на днни от лицензираните оператори на неуниверсални пощенски услуги, които данни се отнасят до Куриерски услуги

6,21

3

1

2,07

0,5

30,00%

4,34

16ЗИ100

Задължение за предоставяне на данни от лицензираните оператори на универсални пощенски услуги, които данни се отнасят за състояние на средствата за пощенските съобщения

6,21

3

1

2,07

0,5

40,00%

3,72

16ЗИ101

Задължение за предоставяне на данни от предприятията от нефинансовия сектор, които данни се отнасят до използване на ИКТ и е-търговия в предприятията - проект на ЕК

13 041,41

2 000

1

6,52

1

50,00%

6 520,70

16ЗИ102

Задължение за предоставяне на данни от всички лечебни заведения за извънболнична помощ, които данни се отнасят до лечебни заведения за извънболнична помощ

6 983,18

1 804

1

3,87

0,5

70,00%

2 094,96

16ЗИ103

Задължение за предоставяне на данни от всички лечебни заведения за болнична помощ, които данни се отнасят до лечебни заведения за болнична помощ

1 312,25

339

1

3,87

0,5

70,00%

393,68

16ЗИ104

Задължение за предоставяне на данни от психиатричните заведения

92,9

12

1

7,74

1

40,00%

55,74

16ЗИ105

Задължение за предоставяне на данни от кожно - венерологични заведения

27,87

8

1

3,48

0,45

40,00%

16,72

16ЗИ106

Задължение за предоставяне на данни от центрове за спешна медицинска помощ

108,39

28

1

3,87

0,5

30,00%

75,87

16ЗИ107

Задължение за предоставяне на данни от онкологични заведения

15,48

2

1

7,74

1

50,00%

7,74

16ЗИ108

Задължение за предоставяне на данни от пневмофтизиатричните заведения

15,48

2

1

7,74

1

50,00%

7,74

16ЗИ109

Задължение за предоставяне на данни от центрове за трансфузионна хематология

15,48

2

1

7,74

1

50,00%

7,74

16ЗИ110

Задължение за предоставяне на данни от центрове за хемодиализа

6,97

2

1

3,48

0,45

50,00%

3,48

16ЗИ111

Задължение за предоставяне на данни от пневмофтизиатричните заведения , които данни се отнасят до регистрирани заболявания от активна туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания

7,74

2

1

3,87

0,5

50,00%

3,87

16ЗИ112

Задължение за предоставяне на данни от кожно - венерологичните заведения които данни се отнасят до регистрирани заболявания от венерически болести

7,74

2

1

3,87

0,5

50,00%

3,87

16ЗИ113

Задължение за предоставяне на данни от кожно - венерологичните заведения , които данни се отнасят до Регистрирани заболявания от венерически болести

61,94

8

1

7,74

1

50,00%

30,97

16ЗИ114

Задължение за предоставяне на данни от онкологични заведения, които данни се отнасят до регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания

15,48

2

1

7,74

1

50,00%

7,74

16ЗИ115

Задължение за предоставяне на данни от всички ЛЗ със стационар, които данни се отнасят до хоспитализирани случаи в лечебните заведения със стационар

15,48

2

1

7,74

1

50,00%

7,74

16ЗИ116

Задължение за предоставяне на данни от стопанствата, които водят счетоводство и за стопанствата, които не водят счетоводство, които данни се отнасят до система за земеделска счетоводна информация - данни за 2012 и 2013 г.

10 451,55

3 000

1

3,48

0,45

30,00%

7 316,08

16ЗИ117

Задължение за предоставяне на данни от земеделските производители, относящи се до Структура на земеделските стопанства - 2012/2013 г.

22 339,55

3 000

4

1,86

0,45

40,00%

13 403,73

16ЗИ118

Задължение за предоставяне на данни от управителя на предприятието, отнасящи се до кланици и производство на месо

7 326,91

507

1

14,45

1

0,00%

7 326,91

16ЗИ119

Задължение за предоставяне на данни от управителя на предприятието,отнасящи се до млекопреработвателни предприятия и производство на млечни продукти

3 020,36

209

1

14,45

1

0,00%

3 020,36

16ЗИ120

Задължение за предоставяне на данни от управителя на предприятието за Люпилните в България

390,19

54

1

7,23

0,5

10,00%

351,17

16ЗИ121

Задължение за предоставяне на данни от земеделските производители, относящи се до Селскостопански животни - ЕРД, ДРД и свине

16 547,81

2 000

4

2,07

0,5

10,00%

14 893,03

16ЗИ122

Задължение за предоставяне на данни от земеделските производители за Птицевъдството в България

24 821,72

3 000

4

2,07

0,5

10,00%

22 339,55

16ЗИ123

Задължение за предоставяне на данни от пчелари за пчеларството в България

16 547,81

2 000

4

2,07

0,5

10,00%

14 893,03

16ЗИ124

Задължение за предоставяне на данни от земеделските производители за добиви от земеделски култури - реколта`2013

16 547,81

2 000

4

2,07

0,5

10,00%

14 893,03

16ЗИ125

Задължение за предоставяне на данни от управителя на предприятието за производство на цветя през 2012 г.

1 445,15

200

1

7,23

0,5

10,00%

1 300,64

16ЗИ126

Задължение за предоставяне данни от земеделските производители за производство на плодове - реколта `2013

15 483,78

2 000

1

7,74

1

30,00%

10 838,64

16ЗИ127

Задължение за предоставяне на данни от земеделските производители за производство на зеленчуци - реколта `2013

15 483,78

2 000

1

7,74

1

30,00%

10 838,64

16ЗИ128

Задължение за предоставяне на данни от управителя на предприятието за преработка на плодове и зеленчуци през 2012 г.

2 239,98

155

1

14,45

1

10,00%

2 015,98

16ЗИ129

Задължение за предоставяне на данни от земеделските производители - за производството на грозде; данни от административен източник: ИАЛВ - за производството на вино, отнасящи се до производство на грозде - реколта`2013

139 354,00

18 000

1

7,74

1

30,00%

97 547,80

16ЗИ130

Задължение за предоставяне на данни от управителя на предприятието относно кланици и производство на месо през 2012 г.

1 329,54

92

1

14,45

1

10,00%

1 196,58

16ЗИ131

Задължение за предоставяне на данни от управителя на предприятието относно Млекопреработвателни предприятия и производство на млечни продукти през 2012 г.

3 150,43

218

1

14,45

1

0,00%

3 150,43

16ЗИ132

Задължение за предоставяне данни от земеделските производители относно Изследване на употребата на продукти за растителна защита

45 644,93

7 000

1

6,52

1

20,00%

36 515,95

16ЗИ133

Задължение за предоставяне на данни от земеделските производители относно изследване на употребата на торове

45 644,93

7 000

1

6,52

1

30,00%

31 951,45

16ЗИ134

Задължение за предоставяне на данни от земеделските производители относно изследване на употребата на вода

45 644,93

7 000

1

6,52

1

40,00%

27 386,96

16ЗИ135

Задължение за предоставяне данни от стопански субекти, генериращи опасни отпадъци относно образуване, оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци по код

397,44

53

1

7,5

1,15

50,00%

198,72