Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

15 ЗСП - Закон за социално подпомагане

Код на ЗИ

Име на ЗИ

Настоящо състояние

Обща стойност (лв.)

Популация

Честота

Единична стойност на ЗИ (лв.)

Часове за изпълнение ЗИ

Дейност, свързана с обичайния бизнес процес, %

Административна тежест, преди препоръки (лв.)

15ЗИ01

Представяне в Агенцията за социално подпомагане на копие от договора, сключен  въз основа на заповед по чл. 39, ал. 1 от ППЗСП, между кметът на общината и кандидатът, класиран на първо място.

16 098,33

300

1

53,47

3,58

71,43%

4 599,52

15ЗИ02

Извършване на социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги съгласно приложение № 10, която се отразява в доклад-предложение по образец съгласно приложение № 8.               

56 657,51

300

4,2

44,93

5,86

90,00%

5 665,75

15ЗИ03

Уведомяване на дирекция "Социално подпомагане" когато са налице следните случаи: 1. Лице, пострадало от домашно насилие, което отправи молба за настаняване в "кризисен център", се настанява незабавно независимо от постоянния му адрес. Когато лицето се придружава от дете и е негов родител или настойник, детето се настанява заедно с него. 2. Когато лицето, пострадало от домашно насилие, е бременна жена или майка на дете, ненавършило 3 години, и е в риск да изостави детето си, тя се настанява незабавно заедно с детето. В случай че майката е придружена от друго свое дете - навършило 3 години, то също се настанява заедно с нея.

36 296,98

300

3,58

33,84

3,82

75,00%

9 074,24

15ЗИ04

Уведомяване на органите на  Министерството на вътрешните работи по местонахождение на кризисния център или на звено "Майка и бебе"      при непосредствена опасност на живота на лицата, който са настанени в следните случаи: 1. Лице, пострадало от домашно насилие, което отправи молба за настаняване в "кризисен център", се настанява незабавно независимо от постоянния му адрес. Когато лицето се придружава от дете и е негов родител или настойник, детето се настанява заедно с него. 2. Когато лицето, пострадало от домашно насилие, е бременна жена или майка на дете, ненавършило 3 години, и е в риск да изостави детето си, тя се настанява незабавно заедно с детето. В случай че майката е придружена от друго свое дете - навършило 3 години, то също се настанява заедно с нея.

155 477,39

300

6,75

76,78

6,85

90,00%

15 547,74

15ЗИ05

Задължение на доставчика на социални услуги  за предоставяне на потенциалните потребители проект на договор за предоставяне на социални услуги и писмена информация .

15 972,87

300

1,84

28,88

3,44

90,00%

1 597,29

15ЗИ06

Сключване на  договор за предоставяне на услуги между доставчика на социални услуги и потребителя и/или с негов законен представител.

247 091,09

300

16,73

49,22

5,07

90,00%

24 709,11

15ЗИ07

 Изготвяне индивидуален план от доставчици на социални услуги след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати.

27 945,72

300

3,15

29,56

3,66

88,89%

3 105,08

15ЗИ08

 Изготвяне на писмен план за здравни грижи за задоволяване на здравните потребности на потребителите на социални услуги.

161 796,52

300

14,65

36,81

4,73

90,00%

16 179,65

15ЗИ09

Водене на регистър на потребителите от доставчика на социални услуги .  

64 397,82

300

8,35

25,71

2,98

90,00%

6 439,78

15ЗИ10

Водене на книга от доставчика която  книга трябва да е прономерована, прошнурована и подпечатана с печата на специализираната институция

129 907,66

300

26,49

16,35

1,86

75,00%

32 476,91

15ЗИ11

Подаване на заявление до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за вписване в регистъра

13 469,56

300

0,43

103,61

7,12

50,00%

6 734,78

15ЗИ12

Писмено уведомяване на Агенцията за социално подпомагане за всички промени в обстоятелствата, вписани в регистъра

11 943,33

300

1,33

29,88

3,21

50,00%

5 971,66

15ЗИ13

Задължение на заличените от регистъра лица да върнат в Агенцията за социално подпомагане удостоверението, издадено по реда на чл. 44, ал. 1 от ППЗСП

477,08

300

0,15

10,6

1

0,00%

477,08

15ЗИ14

Задължение на регистрираните лица да представят в Агенцията за социално подпомагане отчет за дейността си

16 149,05

300

3,75

14,35

1,21

50,00%

8 074,53

15ЗИ15

Подаване на заявление   за издаване на лиценз от председателят на Държавната агенция за закрила на детето

954,16

300

0,15

21,2

2

0,00%

954,16