Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

14 ЗНЗ – Закон за насърчаване на заетостта


Код

Задължение за информиране

Обща стойност, лв.

Популация

Честота

Единична стойност на ЗИ, лв.

Часове за изпълнение ЗИ

Дейност, свързана с обичайния бизнес процес, %

Административна тежест, преди препоръки, лв.

14ЗИ01

Подаване на заявление за регистрация за осъществяване на посредническа дейност по наемане на работа в Република България, чужбина и на моряци на основание чл.27а от ЗНЗ чл.28, ал.1от ЗНЗ

11 709,13

893

0,25

51,6

3,77

60,00%

4 683,65

14ЗИ02

Обявявяване в поделенията на Агенцията по заетостта на:1. заетите и закритите работни места, които са били обявени като свободни; 2. приетите на работа лица, насочени от Агенцията по заетостта; 3.безработните лица, отказали да приемат предлаганата подходяща работа;4 отказа си да наемат търсещи работа лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта.

5 760 522,60

372 036

1

15,48

2

50,00%

2 880 261,30

14ЗИ03

Задължение за обявяване от работодателите в териториалните поделения на Агенцията по заетостта свободните работни места за лица, работещи по трудово правоотношение, в администрация по смисъла на Закона за администрацията, в държавни предприятия по чл.62, ал.3 от Търговския закон и в общински предприятия.

5 760 522,60

372 036

1

15,48

2

0,00%

5 760 522,60

14ЗИ04

уведомяване на поделенията на Агенцията по заетостта относно предвижданите масови уволнения

500,99

173

0,2

14,45

1

20,00%

400,79

14ЗИ05

Регистрация в Агенцията по заетостта на посреднически договор, сключен с чуждестранен работодател, включително корабопритежател и заплащане на такса за регистрация.

91 680,35

61

52

28,9

2

0,00%

91 680,35

14ЗИ06

Задължение за предоставяне от лицата по чл.27, ал.2, т.2 от ЗНЗ в Агенцията по заетостта информация за обявените при тях свободни работни места и за работните места, които вече са заети или е отпаднала необходимостта за намиране на кандидат:

24 798,78

33

52

14,45

1

20,00%

19 839,03

14ЗИ07

Задължение на посредниците по чл.28, ал.9, т.2 ЗНЗ да актуализират информацията по чл.22а,ал.2 от ППЗНЗ по отношение на работните места, които вече са заети или е отпаднала необходимостта от намиране на кандидат.

238 449,84

33

250

28,9

2

20,00%

190 759,87

14ЗИ08

Искане от местен работодател за упражняване на трудова заетост от чужденец в РБ, в т.ч. за издаване от Агенцията по заетостта на разрешение за работа на чужденец, с цел работа по трудово правоотношение или като командирован в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България в съответствие с изискванията, определени с акт на Министерския съвет или в международен договор, по който Република България е страна.

98 383,92

706

4

34,84

4,5

45,00%

88 545,53

14ЗИ09

Задължение на работодателя да уведоми Агенцията по заетостта за датата на действително започване на работа на чужденеца

578,06

100

0,2

28,9

2

0,00%

578,06

14ЗИ10

Подаване на документи от работодателя за регистрация на краткосрочна заетост, без издаване на разрешения за работа на основание чл.4, ал.2 и чл.15а, ал.1 от НАРЕДБА за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България

332 384,62

46

250

28,9

2

20,00%

265 907,70

14ЗИ11

Подаване на документи – декларация до Агенция по заетостта за регистрация на краткосрочна заетост до 3 месеца на лицата по чл.4, ал.3 и ал.4 от НАРЕДБА за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България от местното юридическо или физическо лице, приемащо командировани чужденци

1 232,25

56

4

5,5

0,75

20,00%

985,8

14ЗИ12

Задължение на работодателят или лицето, приело чужденеца да уведоми писмено Агенцията по заетостта при предсрочно прекратяване на трудовото правоотношение на чужденеца или на командировката.

1 936,50

67

1

28,9

2

0,00%

1 936,50

14ЗИ13

Регистрация в Агенцията по заетостта за извършване на дейност по осигуряване на временна работа

376,26

110

1

3,42

0,4

66,67%

125,42

14ЗИ14

Уведомление в Агенция по заетостта при изменение и/или допълнение на вписани обстоятелства в документите, послужили като основание за регистрация на предприятие, което осигурява временна работа

563,61

65

0,3

28,9

2

0,00%

563,61

14ЗИ15

Представяне в Агенцията по заетостта на удостоверение от териториална дирекция на Националната агенция за приходите , от съответната община по регистрация на предприятието или от компетентен орган в държавата по регистрация за наличието или липсата на задължения към държавата или към общината по смисъла на чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

1 098,31

38

1

28,9

2

20,00%

878,65

14ЗИ16

Представяне в Агенцията по заетостта на заверени копия от застрахователните или банковите документи, които удостоверяват изпълнението на изискванията на чл.74е, ал.2, т.7.

2 196,63

38

2

28,9

2

20,00%

1 757,30

14ЗИ17

Подаване на писмено заявление до Агенция по заетостта за прекратяване на регистрацията за извършване на дейност на предприятие, което осигурява временна работа

192,69

33

0,2

28,9

2

20,00%

154,15

14ЗИ18

Подаване на ново заявление за издаване на удостоверение за регистрация извършване на посредническа дейност по чл.7 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в срок от 3 месеца преди изтичането срока на предходното удостоверение

4 423,65

350

1,17

10,8

1,38

80,00%

884,73

14ЗИ19

Задължение на посредниците да водят регистри на: 1. търсещите работа лица; 2. устроените на работа лица.

39 505,98

555

5,82

12,22

0,97

62,50%

14 814,74

14ЗИ20

Уведомление в Агенция по заетостта при изменение и/или допълнение на документите, послужили като основание за регистрация вписани обстоятелства в документите за регистрация за извършване на посредническа дейност

2 254,43

260

0,3

28,9

2

20,00%

1 803,55

14ЗИ21

Уведомление от посредника до Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" при промяна на адреса на офиса за извършване на посредническа дейност, както и за откриването на офиси в населени места извън мястото на регистрацията му

2 254,43

260

0,3

28,9

2

20,00%

1 803,55

14ЗИ22

Представяне от посредниците на информация в Агенция по заетостта на всяко тримесечие в срок до 10-о число на януари, април, юли и октомври за регистрираните и устроените на работа лица по форми и показатели, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

2 742,43

68

4

10,16

0,72

25,00%

2 056,82

14ЗИ23

Представяне от посредниците в Агенция по заетостта на следните документи: списък на лицата, изпратени на работа по посреднически договора; копия на разрешенията за работа в чужбина на изпратените на работа лица и копия на документите на лицата за сключена лична здравна застраховка по чл.30, ал.3, т.3 от Наредбата

843,2

25

4

8,43

0,92

50,00%

321,92

14ЗИ24

 Представяне от посредника в Агенцията по заетостта списък на изпратените на работа моряци д

5 202,54

15

12

28,9

2

20,00%

4 162,03

14ЗИ25

 Предоставяне от посредника в териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" и на Изпълнителна агенция „Морска администрация" по седалище и адрес на управление на всеки постъпил при него сигнал, свързан с дейността му. .

7 514,78

260

1

28,9

2

20,00%

6 011,83

14ЗИ26

Задължение на работодателя да представи копие от уведомлението по чл.24, ал.1 на представители на синдикалните организации и представители на работниците

1 000,04

173

0,2

28,9

2

0,00%

1 000,04

14ЗИ27

Задължение по чл.25, ал.1 от ЗНЗ - да се сформират екипи за действие

1 502,96

173

0,2

43,35

3

20,00%

1 202,37