Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

12 ЗКИР – Закон за кадастъра и имотния регистър

Код на ЗИ

Име на ЗИ

Настоящо състояние

Настоящо състояние

Популация

Честота

Единична стойност на ЗИ (лв.)

Часове за изпълнение ЗИ

Дейност, свързана с обичайния бизнес процес, %

Административна тежест, преди препоръки (лв.)

12ЗИ01

Подаване на молба до Агенцията по геодезия, картография и кадастър за вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография;

730,06

120

0,58

10,58

0,9

42,00%

423,44

12ЗИ02

Писмено уведомяване на Агенцията по кадастъра от  лицата, получили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, при  настъпили на промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра

1 138,67

60

0,77

24,75

1,5

33,00%

762,91