Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

11 ЗКАИИП – Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

Код на ЗИ

Име на ЗИ

Настоящо състояние

Обща стойност (лв.)

Популация

Честота

Единична стойност на ЗИ (лв.)

Часове за изпълнение ЗИ

Дейност, свързана с обичайния бизнес процес, %

Административна тежест, преди препоръки (лв.)

11ЗИ01

Подаване на заявление за вписване в регистъра на Камарата на архитектите  на проектантите с ограничена проектантска правоспособност

943,21

350

0,1

26,95

4

0,00%

943,21

11ЗИ02

Подаване на заявление за вписване в регистъра на проектантите с пълна проектантска правоспособност в Камарата на архитектите

7 815,17

2 900

0,1

26,95

4

0,00%

7 815,17

11ЗИ03

Подаване на заявление за  вписване в публичните регистри на  проектантските бюра на Камарата на архитектите

607,11

321

0,1

18,91

1,35

0,00%

607,11

11ЗИ04

Подаване на заявление за вписване в регистъра на проектантите с ограничена проектантска правоспособност в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

104 669,32

3 884

1

26,95

4

0,00%

104 669,32

11ЗИ05

Подаване на заявление за вписване в регистъра на проектантите с пълна проектантска правоспособност в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

266 793,59

9 900

1

26,95

4

0,00%

266 793,59

11ЗИ06

Подаване на заявление за  вписване в публичните регистри на  проектантските бюра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

17 988,52

321

1

56,04

4

0,00%

17 988,52

11ЗИ07

Задължение за използване на собствен печат, съдържащ името и регистрационния им номер на проектанта, а за инженерите-и частта на проектната документация.

769 165,02

13 700

250

0,22

0,03

0,00%

769 165,02

11ЗИ08

Задължение за членуване в Камарата на архитектите,  на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите, които имат пълна проектантска правоспособност

19 746,77

2 931

1

6,74

1

0,00%

19 746,77

11ЗИ09

Задължение за членуване в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, на инженерите, които имат пълна проектантска правоспособност,

66 698,40

9 900

1

6,74

1

0,00%

66 698,40

11ЗИ10

Задължение за вписване в регистъра на Камарата на архитектите на граждани на държава членка Евопейския съюз,на които е призната професионалната квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

269,49

10

1

26,95

4

0,00%

269,49

11ЗИ11

Задължение за вписване в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране на граждани на държава членка, които граждани временно предоставят услуги в областта на инвестиционното проектиране.

26,95

1

1

26,95

4

0,00%

26,95

11ЗИ12

Задължение за отразяване на промяна на обстоятелства, вписани  в съответния регистър

1 347,44

100

1

13,47

2

0,00%

1 347,44