Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

Съдържание

10 ЗКС – Закон за камарата на строителите

Код на ЗИ

Име на ЗИ

Настоящо състояние

Обща стойност (лв.)

Популация

Честота

Единична стойност на ЗИ (лв.)

Часове за изпълнение ЗИ

Дейност, свързана с обичайния бизнес процес, %

Административна тежест, преди препоръки (лв.)

10ЗИ01

Подаване на заявление за вписване в Централния професионален регистър на строителя

60 757,25

3 933

1

15,45

0,88

80,00%

12 151,45

10ЗИ02

 Подаване на писмено уведомление  до председателя на комисията по чл. 26  от Закона за камарата на строителите от чуждестранни юридически и физически лица - строители по смисъла на Закона за устройство на територията, на които е възложено изпълнението на инвестиционни проекти на територията на Република България по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността

70,05

10

1

7

0,5

40,00%

42,03

10ЗИ03

Вписване на промяна на правно-организационна форма, търговска фирма (наименование) , седалище и адрес на управление, регистрацията на строителя съгласно законодателството по неговата регистрация; начин на управление, представителство и лицата, представляващи строителя 

15 597,95

1 780

0,83

10,56

1,04

0,00%

15 597,95

10ЗИ04

Промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване по чл.16, ал.3, т.3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ЗКС

6 601,56

1 180

0,96

5,8

0,86

38,00%

4 092,97

10ЗИ05

Подаване на заявление по чл.20, ал.2 от Закона за камарата на строителите

15 323,92

3 780

1

4,05

0,69

0,00%

15 323,92

10ЗИ06

Деклариране на производствен опит

8 791,53

1 840

1

4,78

0,63

45,00%

4 835,34

10ЗИ07

Подаване на заявление за промяна в обхвата на вписване в ЦПРС

85 863,30

2 473

1

34,72

3,18

33,00%

57 528,41

10ЗИ08

Подаване на искане за издаване на дубликат при изгубено или унищожено удостоверение за вписване в регистъра

1 681,17

20

12

7

0,5

90,00%

168,12

10ЗИ09

Подаване на уведомление до комисията по чл. 26 Закона за камарата на строителите, в случаи  на временно или еднократно предоставяне на строителни услуги  от лица, които имат право да извършват такава дейност по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария

149,44

13

1

11,21

0,8

90,00%

14,94