Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

Съдържание

09 ЗАП – Закон за автомобилните превози

Код на ЗИ

Име на ЗИ

Настоящо състояние

Обща стойност (лв.)

Популация

Честота

Единична стойност на ЗИ (лв.)

Часове за изпълнение ЗИ

Дейност, свързана с обичайния бизнес процес, %

Административна тежест, преди препоръки (лв.)

09ЗИ01

Предоставяне на статистическа информация за извършена превозна дейност

1 364,19

18

2,44

32

1,42

27,00%

995,86

09ЗИ02

Обявяване на цените и условията за превоз

6 403 560,00

17 000

365

1,03

0,1

20,00%

5 122 848,00

09ЗИ03

Подаване на заявление за издаване на лиценз и удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република България

462 409,87

752

6,3

97,6

7,13

45,00%

254 325,43

09ЗИ04

Подаване на заявление за издаване на лиценз и удостоверения на ППС за обществен превоз на товари  на територията на Република България

39 094,86

4 478

0,87

10,07

1,01

0,00%

39 094,86

09ЗИ05

Подаване на заявление за издаване на лиценз на Общността и заверено копие на лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на товари

11 491,01

976

1

11,77

1

0,00%

11 491,01

09ЗИ06

Подаване на заявление за издаване на лиценз на Общността и заверено копие на лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на пътници с автобус

4 167,85

354

1

11,77

1

0,00%

4 167,85

09ЗИ07

Подаване на заявление за издаване на Сертификат за водач на моторно превозно средство за обществен превоз на товари по шосе, който е гражданин на държавата, която не е член на ЕС (розов сертификат)

1 177,36

100

1

11,77

1

0,00%

1 177,36

09ЗИ08

Подаване на заявление за издаване на карта за квалификация на водача

2 879 995,97

172 410

1,07

15,66

4,38

17,00%

2 390 396,65

09ЗИ09

Подаване на заявление за издаване на Удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача

1 177,36

100

1

11,77

1

0,00%

1 177,36

09ЗИ10

Подаване на искане за промяна в обстоятелствата по издадено удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача

117,74

10

1

11,77

1

0,00%

117,74

09ЗИ11

Подаване на Заявление за продължаване на срока на лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България

1 073,75

456

0,2

11,77

1

0,00%

1 073,75

09ЗИ12

Подаване на Заявление за продължаване на срока на лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България

1 577,66

670

0,2

11,77

1

0,00%

1 577,66

09ЗИ13

Подаване на Заявление за преиздаване на лиценз на Общността и заверено копие на лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на товари

1 766,04

750

0,2

11,77

1

0,00%

1 766,04

09ЗИ14

Подаване на Заявление за преиздаване на лиценз на Общността и заверено копие на лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на пътници с автобус

602,81

256

0,2

11,77

1

0,00%

602,81

09ЗИ15

Подаване на Заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България

2 590,19

440

0,5

11,77

1

0,00%

2 590,19

09ЗИ16

Подаване на Заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България

3 296,60

560

0,5

11,77

1

0,00%

3 296,60

09ЗИ17

Подаване на Заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари

3 991,24

678

0,5

11,77

1

0,00%

3 991,24

09ЗИ18

Подаване на Заявление за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници

2 131,02

362

0,5

11,77

1

0,00%

2 131,02

09ЗИ19

Задължение за предоставяне на документи за доказване на финансова стабилност при обществен превоз на пътници

62 156,32

752

2,85

29,03

2,93

25,00%

46 617,24

09ЗИ20

Задължение за предоставяне на документи за доказване на финансова стабилност при обществен превоз на товари

383 355,38

4 478

4,62

18,52

1,6

0,00%

383 355,38

09ЗИ21

Задължение за предоставяне на документи за доказване на финансова стабилност при международен автомобилен превоз на пътници и товари

3 535 016,23

10 717

1,77

186,71

6,56

25,00%

2 651 262,17

09ЗИ22

Подаване на Заявление за прекратяване на правата, произтичащи от лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

1 118,49

475

0,2

11,77

1

0,00%

1 118,49

09ЗИ23

Подаване на Заявление за прекратяване на правата, произтичащи от лиценз на Общността

1 328,06

564

0,2

11,77

1

0,00%

1 328,06

09ЗИ24

Подаване на Заявление за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

824,15

350

0,2

11,77

1

0,00%

824,15

09ЗИ25

Подаване на Заявление за вписване на автомобили в списъка към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

857,12

364

0,2

11,77

1

0,00%

857,12

09ЗИ26

Подаване на Заявление за отписване на автомобили от списъка към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

518,04

220

0,2

11,77

1

0,00%

518,04

09ЗИ27

Подаване на Заявление за прекратяване на регистрацията за извършване на таксиметров превоз на пътници

541,58

230

0,2

11,77

1

0,00%

541,58

09ЗИ28

Подаване на Заявление за промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

367,34

156

0,2

11,77

1

0,00%

367,34

09ЗИ29

Задължение за уведомяване при превоз на пътници и товари за собствена сметка

1 032,00

100

1

10,32

1

0,00%

1 032,00

09ЗИ30

Подаване на Заявление за издаване на сертификат за извършване на превози с автобус за собствена сметка между държави членки на Европейския съюз на основание Регламент (ЕИО) № 684/92

103,2

10

1

10,32

1

0,00%

103,2

09ЗИ31

Подаване на Заявление за издаване на Удостоверение за одобрение на пътните превозни средства (ППС), превозващи определени опасни товари

103,2

10

1

10,32

1

0,00%

103,2

09ЗИ32

Подаване на Заявление за разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари

1 177,36

100

1

11,77

1

0,00%

1 177,36

09ЗИ33

Предварително уведомяване за извършване на случаен превоз на пътници

123 840,00

1 000

12

10,32

1

0,00%

123 840,00

09ЗИ34

Подаване на Заявление за извършване на случаен международен превоз

12 384,00

100

12

10,32

1

0,00%

12 384,00

09ЗИ35

Подаване на Заявление за получаване на разрешение за таксиметров превоз

94 188,63

4 000

1

23,55

2

0,00%

94 188,63

09ЗИ36

Задължения по регистрация на електронни таксиметрови апарати с фискална памет /ЕТАФП/

51 600,00

25 000

0,2

10,32

1

0,00%

51 600,00

09ЗИ37

Заявяване на еднократни разрешителни за международни превози на товари

1 032,00

100

1

10,32

1

0,00%

1 032,00

09ЗИ38

Получаване на резервирани разрешителни

1 032,00

100

1

10,32

1

0,00%

1 032,00

09ЗИ39

Подаване на Заявление за получаване на Разрешителни за международни превози на товари без предварително резервиране

1 032,00

100

1

10,32

1

0,00%

1 032,00

09ЗИ40

Подаване на Заявление за издаване на многостранно ЕКМТ/СЕМТ разрешително за международен превоз на товари с годишен срок на валидност

2 590,19

220

1

11,77

1

90,00%

259,02

09ЗИ41

Подаване на Заявление за издаване на многостранно ЕКМТ/СЕМТ разрешително за международен превоз на товари с едномесечен срок на валидност

1 236,23

105

1

11,77

1

90,00%

123,62

09ЗИ42

Подаване на Заявление за издаване на разрешително за превоз по международна автобусна линия до държава, която не е членка на Европейския съюз

147,17

25

0,5

11,77

1

20,00%

117,74

09ЗИ43

Подаване на Заявление за продължаване на срока на разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които не са членки на ЕС

58,87

25

0,2

11,77

1

20,00%

47,09

09ЗИ44

Подаване на Заявление за издаване на разрешително за превоз по международна автобусна линия до държава членка на Европейския съюз

264,91

45

0,5

11,77

1

20,00%

211,92

09ЗИ45

Подаване на Заявление за продължаване на срока на разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които са членки на ЕС, включително Швейцария и Норвегия

105,96

45

0,2

11,77

1

20,00%

84,77

09ЗИ46

Подаване на Заявление за промяна в обслужването на разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които не са членки на ЕС

23,55

10

0,2

11,77

1

20,00%

18,84

09ЗИ47

Подаване на Заявление за промяна в обслужването на разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които са членки на ЕС, включително Швейцария и Норвегия

47,09

20

0,2

11,77

1

20,00%

37,68

09ЗИ48

Подаване на Заявление за издаване на допълнителен екземпляр разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които не са членки на ЕС

58,87

10

0,5

11,77

1

20,00%

47,09

09ЗИ49

Подаване на Заявление за издаване на допълнителен екземпляр разрешително за международен превоз на пътници по редовна автобусна линия за държави, които са членки на ЕС, включително Швейцария и Норвегия

88,3

15

0,5

11,77

1

20,00%

70,64

09ЗИ50

Подаване на Заявление за издаване на разрешителни за извършване на совалков превоз на пътници до държави, които не са членки на Европейския съюз.

58,87

10

0,5

11,77

1

0,00%

58,87

09ЗИ51

Подаване на Заявление за издаване на Сертификат за водач на моторно превозно средство

412 800,00

100 000

0,2

20,64

2

0,00%

412 800,00

09ЗИ52

Задължение за попълване, съхраняване и представяне на контролните органи на работен дневник от самостоятелно заети водачи

1 267 766,83

1 000

23,18

54,68

3,61

25,00%

950 825,13

09ЗИ53

Задължение за изготвяне, съхраняване и представяне на контролните органи на графици за работа на водачите

11 707 481,60

17 000

9,88

69,73

5,64

43,00%

6 673 264,51

09ЗИ54

Подаване на Заявление за издаване на дигитална карта на водач

575 871,10

96 700

0,69

8,69

1,34

20,00%

460 696,88

09ЗИ55

Подаване на Заявление за издаване на карта на превозвач

172 710,38

3 690

0,24

192,35

12,89

17,00%

143 349,61

09ЗИ56

Задължение за уведомяване на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" при прекратяване на правоотношенията на служителите, на които са издадени карти на превозвач

175 440,00

17 000

1

10,32

1

0,00%

175 440,00

09ЗИ57

Задължение за уведомяване на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" при прекратяване на правоотношенията на служителите, на които са издадени карти за монтаж и настройки

175 440,00

17 000

1

10,32

1

0,00%

175 440,00

09ЗИ58

Подаване на Заявление за издаване на удостоверение за вписване в регистъра  на  лица, извършващи монтаж или монтаж  и ремонт на тахографи

175 440,00

17 000

1

10,32

1

0,00%

175 440,00

09ЗИ59

Подаване на Заявление за издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата за вписване в регистъра  на  лица, извършващи монтаж или монтаж  и ремонт на тахографи

175 440,00

17 000

1

10,32

1

0,00%

175 440,00

09ЗИ60

Подаване на Искане за временно спиране или прекратяване на регистрацията за извършване на  монтаж или монтаж  и ремонт на тахографи

175 440,00

17 000

1

10,32

1

0,00%

175 440,00

09ЗИ61

Подаване на Заявление за одобряване на типа на дигитални тахографи и карти за дигитални тахографи

175 440,00

17 000

1

10,32

1

0,00%

175 440,00

09ЗИ62

Предоставяне на информация и документи, свързани с дейността на лица, извършващи монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи

175 440,00

17 000

1

10,32

1

50,00%

87 720,00

09ЗИ63

Предоставяне на документация при извършване на контролна проверка от ИА "Автомобилна администрация"

701 760,00

17 000

4

10,32

1

50,00%

350 880,00

09ЗИ64

Задължение на лицата, извършващи превози на пътници по автобусни линии да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози до 31 декември 2013 г.

175 440,00

17 000

1

10,32

1

50,00%

87 720,00