Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

08 ЗПЗП – Закон за подпомагане на земеделските производители

Код на ЗИ

Име на ЗИ

Настоящо състояние

Обща стойност (лв.)

Популация

Честота

Единична стойност на ЗИ (лв.)

Часове за изпълнение ЗИ

Дейност, свързана с обичайния бизнес процес, %

Административна тежест, преди препоръки (лв.)

08ЗИ01

Регистриране на земеделските производители

18 359 443,60

67 614

1,02

265,84

14,55

54,00%

8 445 344,06

08ЗИ02

Подаване на Заявление за промяна в обстоятелствата

1 244 852,87

1 000

1

1 244,85

120

50,00%

622 426,44

08ЗИ03

Подаване на Декларация за липса на промени в регистрацията

4 524 858,66

65 000

1

69,61

5,13

50,00%

2 262 429,33

08ЗИ04

Подаване на Заявление за засяване/засаждане на културите от бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

33 667 792,83

67 614

1

497,94

48

50,00%

16 833 896,42

08ЗИ05

Подаване на Заявление за отписване от Регистъра на земеделските производители

140 282,47

67 614

0,1

20,75

2

0,00%

140 282,47

08ЗИ06

Подаване на Заявление за признаване на междубраншова организация

2 546,97

62

0,33

124,49

12

50,00%

1 273,48

08ЗИ07

Задължение за предоставяне на информация за дейността

7 705 794,90

67 614

1,36

83,98

3,95

46,00%

4 161 129,25

08ЗИ08

Задължение за предоставяне на информация от производители на захар и глюкоза

7 469,12

10

12

62,24

6

50,00%

3 734,56

08ЗИ09

Подаване на Заявление за кредит - Кредитна схема на ДФ „Земеделие” за инвестиции в селското стопанство

3 734 558,62

5 000

1

746,91

72

40,00%

2 240 735,17

08ЗИ10

Подаване на Заявление за подпомагане -Държавна помощ "Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на пчелни кошери с пчелни семейства" през 2013 г.; * Държавната помощ е избрана произволно с цел илюстриране на процедурата – правно основание чл.  12, ал. 1, т. 1 ЗПЗП; Номер на помощта: SA.34443

9 958,82

13

1

746,91

72

50,00%

4 979,41

08ЗИ11

Подаване на Заявление за подпомагане -държавна помощ "Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете" за 2013 г.; * Държавната помощ е избрана произволно с цел илюстриране на процедурата – правно основание чл.  12, ал. 1, т. 2 ЗПЗП, Номер на помощта: SA.34409

49 943,98

780

1,33

48,02

4,96

58,00%

20 976,47

08ЗИ12

Подаване на Заявление за подпомагане -държавна помощ "Помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните" през 2013 г.; * Държавната помощ е избрана произволно с цел илюстриране на процедурата – правно основание чл.  12, ал. 1, т. 5 ЗПЗП; Номер на помощта: XA 169/2009

174 279,40

233

1

746,91

72

50,00%

87 139,70

08ЗИ13

Подаване на Заявление за подпомагане - държавна помощ "Помощ за участие в изложения за промотиране на зеленчуци"; * Държавната помощ е избрана произволно с цел илюстриране на процедурата – правно основание чл.  12, ал. 1, т. 10 ЗПЗП; Номер на помощта: SA.37871

4 979,41

7

1

746,91

72

50,00%

2 489,71

08ЗИ14

Подаване на Заявление за подпомагане - държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)” през 2013 г.; Номер на помощта: SA.37871

507 899,97

680

1

746,91

72

50,00%

253 949,99

08ЗИ15

Подаване на Заявление за закупуване на копия от цифровата ортофотокарта

41 495,10

1 000

1

41,5

4

90,00%

4 149,51

08ЗИ16

Подаване на Заявление по схеми и мерки за директни плащания на Общата селскостопанска политика (ОСП)

28 512 746,06

68 449

1,25

333,24

31,81

50,00%

14 256 373,03

08ЗИ17

Подаване на заявления по схемите за национални доплащания и за поддържане на производството на краве мляко

266 017,15

3 600

2,33

31,67

2,39

67,00%

87 785,66

08ЗИ18

Подаване на Декларация за получаване на ваучер за гориво

4 695 415,81

67 614

2,5

27,78

1,82

70,00%

1 408 624,74

08ЗИ19

Подаване на Заявление за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

746 911,72

1 000

1

746,91

72

50,00%

373 455,86

08ЗИ20

Подаване на Заявление за подпомагане по Mярка 114 "Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори"

746 911,72

1 000

1

746,91

72

50,00%

373 455,86

08ЗИ21

Подаване на Заявление за подпомагане по Mярка 122 "Подобряване на икономическата стойност на горите"

746 911,72

1 000

1

746,91

72

50,00%

373 455,86

08ЗИ22

Подаване на Заявление за подпомагане по Mярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"

746 911,72

1 000

1

746,91

72

50,00%

373 455,86

08ЗИ23

Подаване на Заявление за подпомагане по Mярка 142 "Създаване на организации на производители"

37 345,59

50

1

746,91

72

50,00%

18 672,79

08ЗИ24

Подаване на Заявление за подпомагане по Мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и по Мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони"

746 911,72

1 000

1

746,91

72

50,00%

373 455,86

08ЗИ25

Подаване на Заявление за подпомагане по Мярка 213 "Плащания по Натура 2000"

746 911,72

1 000

1

746,91

72

50,00%

373 455,86

08ЗИ26

Подаване на Заявление за подпомагане по Мярка 214 "Агроекологични плащания"

746 911,72

1 000

1

746,91

72

50,00%

373 455,86

08ЗИ27

Подаване на Заявление за подпомагане по Мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи"

746 911,72

1 000

1

746,91

72

50,00%

373 455,86

08ЗИ28

Подаване на Заявление за подпомагане по Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности"

746 911,72

1 000

1

746,91

72

50,00%

373 455,86

08ЗИ29

Подаване на Заявление за подпомагане по Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"

746 911,72

1 000

1

746,91

72

50,00%

373 455,86

08ЗИ30

Подаване на Заявление за подпомагане по Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"

746 911,72

1 000

1

746,91

72

50,00%

373 455,86

08ЗИ31

Подаване на Заявление за подпомагане по Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности"

746 911,72

1 000

1

746,91

72

50,00%

373 455,86

08ЗИ32

Подаване на Заявление за подпомагане по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

746 911,72

1 000

1

746,91

72

50,00%

373 455,86

08ЗИ33

Подаване на Заявление за подпомагане по Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места"

74 691,17

100

1

746,91

72

50,00%

37 345,59

08ЗИ34

Подаване на Заявление за подпомагане по мярка 431-1 ”Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани и одобрени МИГ”

74 691,17

100

1

746,91

72

50,00%

37 345,59

08ЗИ35

Подаване на Заявление за подпомагане по Мярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена активност за територията на потенциални местни инициативни групи"

74 691,17

100

1

746,91

72

50,00%

37 345,59