Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

06 ЗВ – Закон за водите


Код

Задължение за информиране

Обща стойност, лв.

Популация

Честота

Единична стойност на ЗИ, лв.

Часове за изпълнение ЗИ

Дейност, свързана с обичайния бизнес процес, %

Административна тежест, преди препоръки, лв.

06ЗИ01

Задължение за заплащане на такса за водовземане и ползване на водните обекти с цел стопанска дейност

529,78

100

0,1

52,98

8

0,00%

529,78

06ЗИ02

Задължение за опазване на околната среда

11 501 559,13

100

365

315,11

24

0,00%

11 501 559,13

06ЗИ03

Номинация за представители на неправителствените организации (НПО) за членове на Висшият консултативен съвет по водите

26,26

20

0,2

6,56

0,5

80,00%

5,25

06ЗИ04

Задължение за представяне на документи от всяко обединение за гражданско участие на НПО за кандидати за членове на Висшият консултативен съвет по водите

4,58

20

0,2

1,15

0,25

80,00%

0,92

06ЗИ05

Задължение за обявяване на ограниченията за общото водовземане или ползване, съответно забрана за това, от собственик на воден обект, водата в който е публична собственост, както и собственик на частен воден обект

1 312,96

100

1

13,13

1

90,00%

131,3

06ЗИ06

Задължение на собственика да уведоми директора на съответната басейнова дирекция за изграждането на кладенец за индивидуално безплатно водовземане на подземни води

529,78

100

0,1

52,98

8

0,00%

529,78

06ЗИ07

Задължение на собственика или ползвателя на имота, където е изграден кладенец, в тримесечен срок от изграждането му да го обяви в съответната басейнова дирекция за нанасянето му в регистъра по чл.118г, ал.3, т.5 от ЗВ

525,19

100

0,1

52,52

4

0,00%

525,19

06ЗИ08

Задължения на водоползвателите - титуляри на разрешителни

139 952,05

100

13,15

106,46

9,51

36,00%

89 569,31

06ЗИ09

Задължения на водоползвателите, независимо дали са, или не са титуляри на разрешителни, които са В и К оператори по смисъла на чл.2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и предоставят услугата водоснабдяване за питейно-битови цели, са длъжни да:

5 801 097,61

100

365

158,93

24

0,00%

5 801 097,61

06ЗИ10

Задължение за подаване на заявление по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите, за разрешително за водовземане и за ползване на воден обект.

3 496,55

100

0,33

105,96

16

50,00%

1 748,28

06ЗИ11

Задължение за писмено уведомяване на органа по чл.52, ал.1 от ЗВ от лица, придобили право на собственост или правоприемници дали желаят да се ползват от правата по издаденото разрешително.

525,19

100

0,1

52,52

4

0,00%

525,19

06ЗИ12

Задължение за привеждане и поддържане хидротехническите съоръжения в добро техническо състояние

3 311,13

100

1

33,11

5

0,00%

3 311,13

06ЗИ13

 Забрана за възпрепятстване други дейности в обхвата на обекта на концесията, разрешени по реда на този закон.

11 501 559,13

100

365

315,11

24

0,00%

11 501 559,13

06ЗИ14

Задължение за подаване на писмено заявление от кандидатите за предоставяне по право на концесия за добив на минерална вода

1 050,37

100

0,1

105,04

8

0,00%

1 050,37

06ЗИ15

Задължение за сключване на договор за концесия

3 151,11

100

0,1

315,11

24

0,00%

3 151,11

06ЗИ16

Задължение на собствениците и ползвателите на водностопански системи и хидротехнически съоръжения, включително хвостохранилища и шламохранилища, да ги поддържат в техническа изправност, както и да ги осигурят с необходимата измервателна и контролна апаратура за мониторинг на тяхната дейност.

483 424,80

100

365

13,24

2

0,00%

483 424,80

06ЗИ17

Задължение на собствениците на водохранилища, чиято степен на затлачване не позволява по-нататъшното им използване по предназначение

483 424,80

100

365

13,24

2

0,00%

483 424,80

06ЗИ18

Задължение на собственик или ползвател на хидротехнически съоръжения, при изпускане на води от хидротехнически съоръжения по време на преминаване на високи вълни, при аварийни условия или при извършване на ремонтни работи

5 251,85

100

1

52,52

4

50,00%

2 625,93

06ЗИ19

Задължение за заплащане на такси за правото на използване на водите

8 298,05

100

0,95

87,64

6,45

38,00%

5 144,79

06ЗИ20

Задължение за предоставяне на информация за изчисляване на дължимата такса от титулярите на разрешителни, включително на комплексни разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда

9 140,54

100

1,02

89,72

5,43

45,00%

5 027,30

06ЗИ21

Задължение на всеки потребител да поставя индивидуални водомери, при сгради - етажна собственост, и водоснабдявани обекти с повече от един потребител

1 324,45

100

0,5

26,49

4

50,00%

662,23

06ЗИ22

Задължение за подаване на писмено заявление от възложителя до оператора за присъединяването към водоснабдителната система

1 059,56

100

0,1

105,96

16

0,00%

1 059,56

06ЗИ23

Задължение за сключване на предварителен договор за присъединяване към водоснабдителната система;

1 050,37

100

0,1

105,04

8

0,00%

1 050,37

06ЗИ24

Задължение за сключване на окончателен договор за присъединяване по смисъла на чл.84, ал.2 ЗУТ.

1 050,37

100

0,1

105,04

8

0,00%

1 050,37

06ЗИ25

Задължение на собственика на служещия поземлен имот да учредява право на водопрекарване при условията и по реда на чл.193 ЗУТ за вътрешните водопроводни мрежи след водомерната шахта в полза на собствениците на водоснабдяваните имоти, когато за осъществяване на присъединяването поради технологична и/или конструктивна необходимост се налага в чужд поземлен имот да се изградят водопроводи и съоръжения, необходими за водопрекарване във връзка с водоснабдяването на съседни имоти

529,78

100

0,1

52,98

8

0,00%

529,78

06ЗИ26

Задължение за подаване на заявление от потребителя за изпитване на водопроводната инсталация и/или на вътрешната водоснабдителна мрежа, като водоснабдяването е временно и се прекратява след изпитванията;

1 589,34

100

0,1

158,93

24

50,00%

794,67

06ЗИ27

Задължение за подаване на писмено заявление от нови потребители за присъединяването към канализационните системи

529,78

100

0,1

52,98

8

0,00%

529,78

06ЗИ28

Задължение за монтиране на водомерни възли за своя сметка, когато потребителите ползват вода от собствени или други водоизточници, от които отпадъчните води се включват в канализационната мрежа

132,45

100

0,1

13,24

2

80,00%

26,49

06ЗИ29

Задължителен метрологичен контрол на водомери на водопроводното отклонение и общият водомер в сгради - етажна собственост

264,89

100

0,1

26,49

4

90,00%

26,49

06ЗИ30

Задължения на потребителите, визирани в чл.43, ал.2 от НАРЕДБА № 4 ОТ 14.09.2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

5 801 097,61

100

365

158,93

24

90,00%

580 109,76

06ЗИ31

Задължение за изграждане на съоръжения за осигуряване на необходимия им резерв от вода, от потребителите по чл.3, ал.2, т.2 с непрекъсваем процес на производството

6 302,22

100

0,1

630,22

48

30,00%

4 411,56

06ЗИ32

Задължения на физическите и юридическите лица, които извършват строителни, монтажни, ремонтни и други дейности

1 933 699,20

100

365

52,98

8

50,00%

966 849,60

06ЗИ33

Подаване на заявление за издаване на разрешително за ползване на повърхностните води и водни обекти

3 466,22

100

0,33

105,04

8

0,00%

3 466,22

06ЗИ34

Подаване на информация за изчисляване на дължимата такса за правото на ползване на водите по образец

874,14

100

0,33

26,49

4

0,00%

874,14

06ЗИ35

Подаване на писмено уведомление до директора на басейнова дирекция

874,14

100

0,33

26,49

4

0,00%

874,14

06ЗИ36

Подаване на писмено заявление за необходимите водни обеми

31 786,84

100

12

26,49

4

0,00%

31 786,84

06ЗИ37

Подаване на писмено заявление за планираните ремонти на системите и съоръженията на язовирите

1 324,45

100

1

13,24

2

0,00%

1 324,45

06ЗИ38

Задължения за подаване на ежемесечна заявка за необходимия обем вода и планираните ремонти за системите и съоръженията за следващия месец

5 297,81

100

1

52,98

8

90,00%

529,78

06ЗИ39

Подаване в МОСВ сведение за водностопанския баланс в язовирите

31 786,84

100

12

26,49

4

50,00%

15 893,42

06ЗИ40

Подаване на заявление за продължаване на разрешително за ползване на повърхностните води и водни обекти

437,07

100

0,33

13,24

2

0,00%

437,07

06ЗИ41

Задължение за осъществяване на собствен мониторинг на титулярите на разрешителни за вземане

483 424,80

100

365

13,24

2

80,00%

96 684,96

06ЗИ42

Подаване на молба за изменение и/или продължаване на разрешително за водовземане

1 748,28

100

0,33

52,98

8

0,00%

1 748,28

06ЗИ43

Задължение за представяне на цялата документация свързана с показателите за контрол

120 856,20

100

365

3,31

0,5

90,00%

12 085,62

06ЗИ44

Подаване на заявление за издаване на разрешително за хидрогеоложко проучване

525,19

100

0,2

26,26

2

0,00%

525,19

06ЗИ45

Задължения и изисквания към изпълнителя на хидрогеоложки проучвания

11 554,08

100

1,1

105,04

8

0,00%

11 554,08

06ЗИ46

Подаване на заявление за издаване на сертификат на минералната вода

1 059,56

100

0,2

52,98

8

0,00%

1 059,56

06ЗИ47

Подаване на заявление за издаване на разрешително за ползване на подземни води

1 748,28

100

0,33

52,98

8

0,00%

1 748,28

06ЗИ48

Подаване на заявление за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води

5 297,81

100

1

52,98

8

0,00%

5 297,81

06ЗИ49

Задължение за провеждане на собствен мониторинг за състоянието на подземните води

15 893,42

100

1

158,93

24

0,00%

15 893,42

06ЗИ50

Задължения на водоснабдителните организации за осигуряване на безопасна и чиста питейна вода

52 527,49

100

3,17

165,55

11,86

42,00%

30 465,95

06ЗИ51

Задължение за осъществяване на мониторинг за качеството на подаваната към консуматорите питейна вода и проследяване ефективността на провежданата обработка и дезинфекция

696 653,85

100

31,29

222,67

12,39

83,00%

118 431,15

06ЗИ52

Подаване на заявления за разрешаване на отклонения от изискванията за качество на питейната вода

1 733,11

100

0,33

52,52

4

0,00%

1 733,11

06ЗИ53

Задължение за информация и отчет по извършения собствен мониторинг от водоснабдителните организации

5 117,38

100

0,5

102,86

8,91

85,00%

767,61

06ЗИ54

Задължения за предоставяне от водоснабдителните организации на информация в Басейнова дирекция за използваните от тях или предвиждани да бъдат използвани повърхностни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване,

1 748,28

100

0,33

52,98

8

0,00%

1 748,28

06ЗИ55

Задължение за осъществяване от водоснабдителните организации на собствен мониторинг в съответствие с изискванията на Наредба № 5 от 2000 г. за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на Националната система за мониторинг на водите

1 933 699,20

100

365

52,98

8

80,00%

386 739,84

06ЗИ56

Задължение за извършване на собствен мониторинг от лицата, от чиято дейност се замърсяват или могат да бъдат замърсени водите

1 933 699,20

100

365

52,98

8

0,00%

1 933 699,20

06ЗИ57

Задължение на концесионера да осигури своевременно разпространяване на информация относно качеството на водата за къпане

1 324,45

100

1

13,24

2

50,00%

662,23

06ЗИ58

Подаване на писмена молба за разрешаване на заустване

264,89

100

0,1

26,49

4

0,00%

264,89

06ЗИ59

Задължение на абонатите да осигурят подходящи места и условия за измерване на дебита на производствените отпадъчни води

1 933 699,20

100

365

52,98

8

0,00%

1 933 699,20

06ЗИ60

Подаване на заявление за издаване на разрешително за заустване за проектиране на обекти

529,78

100

0,1

52,98

8

0,00%

529,78

06ЗИ61

Подаване на заявление за издаване на разрешително за заустване, при което ползвателят и собственикът на обекта, формиращ отпадъчни води, са различни физически или юридически лица

529,78

100

0,1

52,98

8

0,00%

529,78

06ЗИ62

Подаване на заявление за издаване на разрешително за заустване за проектиране на обекти с цел заустване на отпадъчни води от промишлени предприятия

529,78

100

0,1

52,98

8

0,00%

529,78

06ЗИ63

Подаване на заявление за издаване на разрешително за заустване за експлоатация на съществуващи обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания по чл.4, ал.1, т.2,

529,78

100

0,1

52,98

8

0,00%

529,78

06ЗИ64

Подаване на заявление за издаване на разрешително за заустване при промяна на собствеността на обекта, в който се формират отпадъчни води

529,78

100

0,1

52,98

8

0,00%

529,78

06ЗИ65

Подаване на заявление за изменение на условията в разрешителното за заустване

529,78

100

0,1

52,98

8

0,00%

529,78

06ЗИ66

Подаване на заявление за продължаване срока на действие на разрешителното за заустване

1 324,45

100

0,5

26,49

4

0,00%

1 324,45

06ЗИ67

Задължение на титулярите на разрешителни за заустване да пазят цялата документация

1 748,28

100

0,33

52,98

8

0,00%

1 748,28

06ЗИ68

Задължение за провеждане на собствен мониторинг

167 244,96

100

365

4,58

1

80,00%

33 448,99