Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

05 ЗПБ – Закон за подземните богатства

Код на ЗИ

Име на ЗИ

Настоящо състояние

Обща стойност (лв.)

Популация

Честота

Единична стойност на ЗИ (лв.)

Часове за изпълнение ЗИ

Дейност, свързана с обичайния бизнес процес, %

Административна тежест, преди препоръки (лв.)

05ЗИ01

Задължение за титулярите на разрешение за търсене и проучване и за проучване, концесионерите и изпълнителите на обществени поръчки за геоложки изследвания

2 851,64

6

3,72

139,39

12,1

63,00%

1 055,11

05ЗИ02

Заявление за регистрация на геоложко откритие

7 150,03

20

1,65

217,28

15,43

58,00%

3 003,01

05ЗИ03

Заявление за регистрация на търговско откритие

12 447,36

107

0,48

241,44

9,47

58,00%

5 227,89

05ЗИ04

Предоставяне на информация за състоянието и изменението на запасите и ресурсите в предоставените площи и находища, както и необходимата информация и документация по чл. 13 за проверка на тяхната достоверност

0

0

1,5

138,15

8,09

50,00%

0

05ЗИ05

Задължение за отчитане на оператори на съоръжения за минни отпадъци

141,97

1

1

141,97

6,43

58,00%

59,63

05ЗИ06

Задължение за уведомяване от операторите за настъпили събития, застрашаващи стабилността на съоръжението за минни отпадъци и/или човешкото здраве и околната среда

116,15

1

1

116,15

5,15

90,00%

11,61

05ЗИ07

Заявление за издаване на разрешителни за управление на минни отпадъци

165,25

1

1

165,25

8,21

70,00%

49,58

05ЗИ08

Заявление за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по право

122 427,55

910

1

134,54

6,96

60,00%

48 971,02

05ЗИ09

Заявление за участие в процедура (търг или конкурс) по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства.

7 986,34

70

1

114,09

3,64

52,00%

3 833,44

05ЗИ10

Заявление за издаване на разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства чрез конкурс или търг

12 401,51

84

0,33

447,38

40

50,00%

6 200,75

05ЗИ11

Заявление за издаване на разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства по право

61 015,63

280

0,33

660,34

30

50,00%

30 507,82

05ЗИ12

 Съгласуване на годишните проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, техническата ликвидация и/или консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти

424 203,93

803

1

528,27

24

50,00%

212 101,97

05ЗИ13

Задължение за отчитане  изпълнението на проектите по чл. 83 и 84

386 696,48

732

1

528,27

24

50,00%

193 348,24