Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

04 ЗНО – Закон за независимите оценители

Код на ЗИ

Име на ЗИ

Настоящо състояние

Обща стойност (лв.)

Популация

Честота

Единична стойност на ЗИ (лв.)

Часове за изпълнение ЗИ

Дейност, свързана с обичайния бизнес процес, %

Административна тежест, преди препоръки (лв.)

04ЗИ01

Подаване на Заявление за вписване в Регистъра на независимите оценители на ЮЛ

5 577,14

113

2,07

23,81

1,63

66,67%

1 859,05

04ЗИ02

Задължение за заявяване за вписване на всяка промяна в обстоятелство, подлежащо на вписване в регистъра

5 310,90

120

1,71

25,81

1,7

55,56%

2 360,40

04ЗИ03

Задължение за представяне на годишен отчет за извършената дейност

4 026,30

150

1,07

25,16

1,13

66,67%

1 342,10

04ЗИ04

Подаване на уведомление за изгубен или унищожен сертификат

106,81

13

0,52

15,41

0,9

60,00%

42,72