Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

03 ЗТИП – Закон за техническите изисквания към продуктите


Код на ЗИ

Име на ЗИ

Настоящо състояние

Обща стойност (лв.)

Попула
ция

Честота

Единична стойност на ЗИ (лв.)

Часове за изпълнение ЗИ

Дейност, свързана с обичайния бизнес процес, %

Администра
тивна тежест, преди препоръки (лв.)

03ЗИ01

Заявление за издаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствие от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзoр

202,15

7

1,42

21,4

1,87

55,00%

90,97

03ЗИ02

Заявление за издаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствие от Министъра на инвестиционното проектиране

318,16

15

1,17

18,09

1,39

65,00%

111,35

03ЗИ03

Ново заявление за издаване  на разрешение за извършване на оценяване на
съответствие при разширяване на обхвата

228,31

10

1

22,83

1,58

90,00%

22,83

03ЗИ04

Ново заявление за актуализиране и разширяване обхвата на разрешението за извършване оценяване на съответствието на строителни продукти и за издаване на технически одобрения

664,7

23

1

28,9

2

50,00%

332,35

03ЗИ05

Задължение за предоставяне на
доклад за дейността от Нотифицираните органи

4 203,54

45

2,39

39,07

3,8

60,00%

1 681,42

03ЗИ06

Задължения за уведомяване от страна на Нотифицираните органи при промени

581,61

35

1

16,62

1,15

50,00%

290,81

03ЗИ07

Оценяване на съответствието на енергопотребяващите продукти с изискванията за екопроектиране, съгласно чл. 15 на рамковата Директива 2009/125/ЕО при процедура "Вътрешен проектен контрол"

3 294,60

76

1

43,35

3

50,00%

1 647,30

03ЗИ08

Оценяване на съответствието на енергопотребяващите продукти с изискванията за екопроектиране, съгласно чл. 15 на рамковата Директива 2009/125/ЕО при процедура  "Управленска система за оценяване на съответствие"

1 161,00

50

1

23,22

3

20,00%

928,8

03ЗИ09

Задължение за съхранява техническото досие и декларацията за съответствие

21 814,38

100

6,34

34,4

3,91

76,00%

5 235,45

03ЗИ10

Искане за получаване на лиценз за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност

2 167,20

93

1

23,22

3

50,00%

1 083,60

03ЗИ11

Задължение за представяне на застраховка за вреди от лицата по чл. 34а, ал. 1, т. 1 ЗТИП, получили лицензия за осъществяване на технически надзор

534,06

69

1

7,74

1

50,00%

267,03

03ЗИ12

Уведомление за промяна на Лицензираните лица и структурно обособените части на
предприятия или организации

9 288,00

300

2

15,48

2

20,00%

7 430,40

03ЗИ13

Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване  на съоръженията с повишена опасност

14 744,70

847

1

17,42

2,25

30,00%

10 321,29

03ЗИ14

Заверяване на проектантската и конструкторската документация за производство на съоръжения с повишена опасност с повишена опасност (СПО), за които няма наредби по чл. 7;

101 590,08

613

4

41,41

5,35

20,00%

81 272,06

03ЗИ15

Заверяване на инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръженията с повишена опасност в частта, в която се отнасят за съоръженията с повишена опасност (СПО)

136 050,67

4 173

1

32,6

5

80,00%

27 210,13

03ЗИ16

Заверяване на техническата документация за ремонт на съоръженията с повишена опасност (СПО)

40 215,06

1 473

1

27,3

2,97

27,00%

29 357,00

03ЗИ17

Задължение за регистрация и  представяне на техническата  документация пред органите за технически надзор от ползвателя на съоръжение с повишена опасност

84 616,70

1 473

1,64

35,03

5,27

55,00%

38 077,51

03ЗИ18

Искане за издаване на разрешение за пускане в експлоатация на СПО, за които няма наредби по чл. 7

5 756,88

120

4

11,99

0,83

80,00%

1 151,38

03ЗИ19

Съгласуване на учебни програми и планове за обучение в училищата и курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност (СПО)

22 291,20

720

1

30,96

4

20,00%

17 832,96

03ЗИ20

Издаване на разрешения за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност (СПО)

51 858,00

1 340

4

9,68

1,25

20,00%

41 486,40

03ЗИ21

Издаване на документи за правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност

464,4

30

1

15,48

2

50,00%

232,2

03ЗИ22

Задължение за уведомяване от ползвателя на СПО за всяка авария или злополука, възникнала при експлоатацията на СПО;

14 319,00

1 850

1

7,74

1

90,00%

1 431,90

03ЗИ23

Заявление за получаване на разрешение за оценяване съответствието на устройствата за електромагнитна съвместимост

2 890,00

100

1

28,9

2

50,00%

1 445,00

03ЗИ24

Подаване на ново заявление при разширяване обхвата на заявлението за получаване на разрешение за оценяване съответствието на устройствата за електромагнитна съвместимост

1 811,16

78

1

23,22

3

50,00%

905,58

03ЗИ25

Представяне на годишен доклад за дейността от лицето  получило разрешение за оценяване съответствието на устройствата за електромагнитна съвместимост

5 606,60

97

1

57,8

4

0,00%

5 606,60

03ЗИ26

Задължение за съхраняване на  техническото досие и ЕО декларацията за съответствие

3 870,00

100

1

38,7

5

90,00%

387

03ЗИ27

Заявление за получаване на разрешение за изготвяне на експертен доклад за съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване
в определени
граници на напрежението

2 345,22

101

1

23,22

3

30,00%

1 641,65

03ЗИ28

Заявление за получаване на разрешение за оценяване съответствието на асансьорите и/или техните предпазни устройства

12 932,08

300

0,98

44,16

1,53

57,00%

5 560,79

03ЗИ29

Представяне на  годишен доклад за дейността от лицето, получило разрешение за оценяване съответствието на асансьорите и/или техните предпазни устройства

278,64

12

1

23,22

3

0,00%

278,64

03ЗИ30

Заявление за получаване на разрешение за оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие

352,08

27

1

13,04

2

30,00%

246,46

03ЗИ31

Представяне на  годишен доклад за дейността от лицето, получило разрешение за оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие

835,92

27

1

30,96

4

0,00%

835,92

03ЗИ32

Заявление за получаване на разрешение за оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели

1 083,75

15

1

72,25

5

90,00%

108,38

03ЗИ33

Представяне на  годишен доклад за дейността от лицето,  получило разрешение за оценяване съответствието на взривни вещества

348,3

15

1

23,22

3

90,00%

34,83

03ЗИ34

Заявление за получаване на разрешение за оценяване съответствието на газовите уреди и устройствата

1 011,50

35

1

28,9

2

90,00%

101,15

03ЗИ35

Представяне на  годишен доклад за дейността от лицето,  получило разрешение за за оценяване съответствието на газовите уреди и устройства

1 083,60

35

1

30,96

4

20,00%

866,88

03ЗИ36

Заявление за получаване на разрешение за оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие

144,5

5

1

28,9

2

80,00%

28,9

03ЗИ37

Представяне на  годишен доклад за дейността от лицето,  получило разрешение за оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие

116,1

5

1

23,22

3

70,00%

34,83

03ЗИ38

Заявление за получаване на разрешение за оценяване съответствието на личните предпазни средства (ЛПС)

289

10

1

28,9

2

50,00%

144,5

03ЗИ39

Представяне на  годишен доклад за дейността от лицето,  получило разрешение за оценяване съответствието на ЛПС

154,8

10

1

15,48

2

40,00%

92,88

03ЗИ40

Заявление за получаване на разрешение за оценяване съответствието на машините и съоръженията, които работят на открито, по отношение нa шума, излъчван от тях във въздуха

202,3

7

1

28,9

2

50,00%

101,15

03ЗИ41

Представяне на  годишен доклад за дейността от лицето,  получило разрешение за за оценяване съответствието  на машините и съоръженията, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха

108,36

7

1

15,48

2

50,00%

54,18

03ЗИ42

Заявление за получаване на разрешение за оценяване съответствието на машини

101,15

7

1

14,45

1

50,00%

50,58

03ЗИ43

Представяне на  годишен доклад за дейността от лицето,  получило разрешение за оценяване съответствието на машини

108,36

7

1

15,48

2

30,00%

75,85

03ЗИ44

Заявление за получаване на разрешение за оценяване съответствието на пиротехнически изделия

86,7

3

1

28,9

2

80,00%

17,34

03ЗИ45

Представяне на  годишен доклад за дейността от лицето,  получило разрешение за за оценяване съответствието на пиротехнически изделия

46,44

3

1

15,48

2

30,00%

32,51

03ЗИ46

Заявление за получаване на разрешение за оценяване съответствието на плавателни съдове за отдих

130,05

9

1

14,45

1

70,00%

39,02

03ЗИ47

Представяне на  годишен доклад за дейността от лицето,  получило разрешение за оценяване съответствието на плавателни съдове за отдих

139,32

9

1

15,48

2

40,00%

83,59

03ЗИ48

Заявление за получаване на разрешение за оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства

289

10

1

28,9

2

80,00%

57,8

03ЗИ49

Представяне на  годишен доклад за дейността от лицето,  получило разрешение за за оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства

154,8

10

1

15,48

2

51,00%

75,85

03ЗИ50

Заявление за получаване на разрешение за оценяване съответствието на средства за
измерване

62 135,00

1 075

1

57,8

4

20,00%

49 708,00

03ЗИ51

Представяне на  годишен доклад за дейността от лицето,  получило разрешение за за оценяване съответствието на средства за
измерване

1 548,00

100

1

15,48

2

40,00%

928,8

03ЗИ52

Заявление за получаване на разрешение за оценяване съответствието на съдовете под
налягане

45 690,90

1 054

1

43,35

3

80,00%

9 138,18

03ЗИ53

Представяне на  годишен доклад за дейността от лицето,  получило разрешение за оценяване съответствието на съдове под налягане

3 870,00

250

1

15,48

2

70,00%

1 161,00

03ЗИ54

Заявление за получаване на разрешение за оценяване съответствието на съоръжения, системи за защита, устройства по чл. 2, ал. 1, т. 2 и/или компоненти съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера

433,5

10

1

43,35

3

90,00%

43,35

03ЗИ55

Представяне на  годишен доклад за дейността от лицето,  получило разрешение за оценяване съответствието на съоръжения, системи за защита, устройства по  и/или компонент

46,44

3

1

15,48

2

80,00%

9,29

03ЗИ56

Заявление за получаване на разрешение за оценяване съответствието  на съоръжения под налягане

44 867,25

1 035

1

43,35

3

80,00%

8 973,45

03ЗИ57

Представяне на  годишен доклад за дейността от лицето,  получило разрешение за оценяване съответствието на съоръжения
под налягане

154,8

10

1

15,48

2

50,00%

77,4

03ЗИ58

Заявление за получаване на разрешение за оценяване съответствието на предпазни устройства и/или подсистеми на въжените линии за превоз на хора

867

15

1

57,8

4

100,00%

0

03ЗИ59

Представяне на  годишен доклад за дейността от лицето,  получило разрешение за за оценяване съответствието на предпазни устройства и/или подсистеми на въжените линии за превоз на хора

402,48

26

1

15,48

2

80,00%

80,5

03ЗИ60

Заявление за получаване на разрешение за оценяване на съответствието на строителните продукти

747,01

18

0,8

51,88

3,23

65,00%

261,45

03ЗИ61

Представяне на  годишен доклад за дейността от лицето,  получило разрешение за оценяване съответствието на строителни продукти 

1 068,12

23

1

46,44

6

20,00%

854,5

03ЗИ62

Заявление за получаване на разрешение за издаване на ЕТО /Европейско техническо одобрение/

505,75

10

1

50,58

3,5

90,00%

50,58

03ЗИ63

Задължения за предоставяне на информация от лицата, получили разрешения за издаване на ЕТО

433,5

10

1

43,35

3

90,00%

43,35

03ЗИ64

Заявление за издаване на ЕТО

505,75

10

1

50,58

3,5

90,00%

50,58

03ЗИ65

Уведомление при установяване несъответствие на строителния продукт със съществените изисквания към строежа поради грешки или недостатъци в ЕТО

4 272,48

23

12

15,48

2

20,00%

3 417,98

03ЗИ66

Заявление за получаване на разрешение за издаване на БТО /българско техническо одобрение/

1 044,92

18

1,54

37,76

2,97

50,00%

522,46

03ЗИ67

Заявления за издаване на БТО

10 158,02

450

1

22,57

1,3

27,00%

7 415,35

03ЗИ68

Уведомление при установяване несъответствие на строителния продукт със съществените изисквания към строежа поради грешки или недостатъци в БТО

4 272,48

23

12

15,48

2

30,00%

2 990,74

03ЗИ69

Задължение за предоставяне на информация в случаите, когато транспортируемото оборудване под налягане представлява риск

100

25

4

15,48

2

50,00%

50

03ЗИ70

Задължения на производители за представяне на документи по Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване
под налягане

10

250

4

43,35

3

40,00%

6

03ЗИ71

Задължение за предоставяне на информация от икономически оператори

27 864,00

100

12

23,22

3

30,00%

19 504,80

03ЗИ72

Подаване на Заявление за получаване на разрешение за извършване на дейности по оценяване на съответствието, периодичните проверки, междинните проверки, извънредните прегледи или новото оценяване на съответствието,
по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване
под налягане

867

30

1

28,9

2

70,00%

260,1

03ЗИ73

Задължение за предоставяне на документация след преустановяване на дейността

3 096,00

100

1

30,96

4

50,00%

1 548,00

03ЗИ74

Задължение за предоставяне на информация и документация от нотифицирания орган съгласно Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване
под налягане

4 551,12

294

1

15,48

2

50,00%

2 275,56

03ЗИ75

Задължение за предоставяне на информация в случаите, когато играчката представлява риск

3 870,00

250

1

15,48

2

40,00%

2 322,00

03ЗИ76

Задължение за предоставяне на информация в случаите, когато играчката не съответства на приложимото за нея законодателство

15 480,00

250

4

15,48

2

70,00%

4 644,00

03ЗИ77

Задължения на производители/ упълномощени лица и вносители за представяне на документи по Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките

5 805,00

250

1

23,22

3

90,00%

580,5

03ЗИ78

Подаване на Заявление за получаване на разрешение за извършване оценяване на съответствието на играчките

216,75

15

1

14,45

1

80,00%

43,35

03ЗИ79

Задължение за предоставяне на информация и документация от нотифицирания орган

92 880,00

500

12

15,48

2

20,00%

74 304,00

03ЗИ80

Задължение за предоставяне на годишен доклад за дейността от нотифицирания орган

232,2

15

1

15,48

2

30,00%

162,54

03ЗИ81

Уведомление по чл. 9, ал.5

1 043 200,00

20 000

4

13,04

2

10,00%

938 880,00

03ЗИ82

Уведомление по чл. 23б

309 600,00

20 000

1

15,48

2

80,00%

61 920,00

03ЗИ83

Уведомление по чл. 27, ал. 4

289 000,00

20 000

1

14,45

1

90,00%

28 900,00

03ЗИ84

Уведомление за всяка авария и злополука, възникнала при експлоатацията на асансьор

1 238 400,00

20 000

4

15,48

2

90,00%

123 840,00

03ЗИ85

Заявление за вписване  в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП на лицата които извършват дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори

4 380,89

183

1,26

18,98

7,71

42,00%

2 540,92

03ЗИ86

Заявление за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП на лица за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни
съоръжения

69 360,00

300

4

57,8

4

30,00%

48 552,00

03ЗИ87

Заявление за регистрация на повдигателни съоръжения

10 837,50

250

1

43,35

3

50,00%

5 418,75

03ЗИ88

Уведомление при  преустройство на повдигателно
съоръжение

61 920,00

20 000

0,1

30,96

4

90,00%

6 192,00

03ЗИ89

Уведомление при промяна на ползвателя на повдигателно съоръжение

115 600,00

20 000

0,2

28,9

2

80,00%

23 120,00

03ЗИ90

Уведомление при бракуване на  повдигателно съоръжение

57 800,00

20 000

0,1

28,9

2

90,00%

5 780,00

03ЗИ91

Заявление за технически преглед на повдигателните съоръжения

289 000,00

20 000

1

14,45

1

90,00%

28 900,00

03ЗИ92

Уведомление по чл. 107

578 000,00

20 000

1

28,9

2

0,00%

578 000,00

03ЗИ93

Уведомление по § 4, ал. 2

578 000,00

20 000

1

28,9

2

0,00%

578 000,00

03ЗИ94

Уведомяване при авария или злополука по чл. 95, ал. 1

77 400,00

20 000

0,5

7,74

1

80,00%

15 480,00

03ЗИ95

Заявление за регистрация на тръбопроводи и помпени станции

6 242,40

54

2

57,8

4

80,00%

1 248,48

03ЗИ96

Заявление за пререгистрация на тръбопроводи и помпени станции

289 000,00

10 000

1

28,9

2

50,00%

144 500,00

03ЗИ97

Заявление за извършване на първоначални технически прегледи на тръбопроводите за транспортиране на нефт и нефтопродукти

144 500,00

10 000

1

14,45

1

30,00%

101 150,00

03ЗИ98

Заявление за пускане в експлоатация на тръбопроводите и помпените станции

154 800,00

10 000

1

15,48

2

80,00%

30 960,00

03ЗИ99

Заявление за ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА НЕФТОПРОВОДИ, НЕФТОПРОДУКТОПРОВОДИ И ПОМПЕНИ СТАНЦИИ

1 156,00

20

2

28,9

2

80,00%

231,2

03ЗИ100

Уведомление за всяка авария или злополука, възникнала при експлоатацията на тръбопроводите и съоръженията към тях.

65 200,00

10 000

1

6,52

1

90,00%

6 520,00

03ЗИ101

Заявление за регистрация на на съоръженията по чл. 1а, т. 1 - 8

3 699,20

256

1

14,45

1

90,00%

369,92

03ЗИ102

Заявление за извършване на техническите прегледи на стационарните съоръжения по
чл. 1а, т. 1 - 5 и 8 от наредбата

3 962,88

256

1

15,48

2

30,00%

2 774,02

03ЗИ103

Пускане в експлоатация на автомобилните газоснабдителни станции за компресиран природен газ

4 644,00

150

1

30,96

4

90,00%

464,4

03ЗИ104

Уведомление при авария или злополука, възникнала при експлоатация на газово съоръжение и инсталация

1 161,00

150

1

7,74

1

90,00%

116,1

03ЗИ105

Заявление за ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 1А

2 167,50

150

1

14,45

1

90,00%

216,75

03ЗИ106

Заявление за регистрация на газови съоръжения и инсталации

8 670 000,00

300 000

1

28,9

2

30,00%

6 069 000,00

03ЗИ107

Уведомяване при преустройство на газово съоръжение или инсталация

1 734 000,00

300 000

0,2

28,9

2

20,00%

1 387 200,00

03ЗИ108

Уведомление при промяна на ползвателя 
на газовото съоръжение или инсталация

1 734 000,00

300 000

0,2

28,9

2

20,00%

1 387 200,00

03ЗИ109

Уведомление по чл. 193б

4 335 000,00

300 000

1

14,45

1

20,00%

3 468 000,00

03ЗИ110

Заявление за извършване на първоначалните технически прегледи на газопроводите, 
газовите 
съоръжения, 
газовите инсталации, горивните уредби, бутилковите инсталации
и газовите уреди техните

4 335 000,00

300 000

1

14,45

1

30,00%

3 034 500,00

03ЗИ111

Заявление за пускане в експлоатация на газоснабдителните станции, пунктовете за пълнене на бутилки и автомобилните газоснабдителни
станции, за които няма наредби по чл. 7 ЗТИП

439,28

152

0,2

14,45

1

50,00%

219,64

03ЗИ112

Заявление за
ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ

2 167,50

150

1

14,45

1

50,00%

1 083,75

03ЗИ113

Уведомление за всяка авария или злополука, възникнала при експлоатацията на газово съоръжение и инсталация

387

100

0,5

7,74

1

90,00%

38,7

03ЗИ114

Уведомление за всяка авария или злополука, възникнала при експлоатацията на съоръжение под налягане

193,5

50

0,5

7,74

1

90,00%

19,35

03ЗИ115

Заявление за регистрация на съоръжения под налягане

12 138,00

280

1

43,35

3

80,00%

2 427,60

03ЗИ116

Уведомление при преустройство на съоръжението под налягане

77,4

50

0,2

7,74

1

30,00%

54,18

03ЗИ117

Уведомление при промяна на ползвателя на съоръжението под налягане

144,5

50

0,2

14,45

1

20,00%

115,6

03ЗИ118

Уведомление при бракуване и неизползване повече от 12 месеца на съоръжение под налягане

722,5

50

1

14,45

1

30,00%

505,75

03ЗИ119

Уведомление по чл. 264

722,5

50

1

14,45

1

30,00%

505,75

03ЗИ120

Заявление за извършване на техническите прегледи по ал. 1, т. 1 - 7 от ползвателите на стационарните съоръжения под налягане

722,5

50

1

14,45

1

20,00%

578

03ЗИ121

Заявление за ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ

8 670,00

300

1

28,9

2

50,00%

4 335,00

03ЗИ122

Заявление за регистриране на ацетиленовите
инсталации и ацетиленопроводите
към тях

57,8

20

0,2

14,45

1

90,00%

5,78

03ЗИ123

Уведомомление при преустройство на ацетиленовите
инсталации и ацетиленопроводите към тях

61,92

20

0,2

15,48

2

20,00%

49,54

03ЗИ124

Уведомление при промяна на ползвателя на ацетиленовата инсталация

57,8

20

0,2

14,45

1

90,00%

5,78

03ЗИ125

Уведомление при бракуване на ацетиленовата
инсталация

28,9

20

0,1

14,45

1

30,00%

20,23

03ЗИ126

Уведомление по чл. 286е

289

20

1

14,45

1

30,00%

202,3

03ЗИ127

Заявление за извършване на техническите прегледи по ал. по ал. 1, т. 1, 4 - 8 от ползвателите на ацетиленовите
инсталации

309,6

20

1

15,48

2

30,00%

216,72

03ЗИ128

Уведомление при авария или злополука, възникнала при експлоатацията на ацетиленова инсталация

77,4

20

0,5

7,74

1

90,00%

7,74

03ЗИ129

Заявление за ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА АЦЕТИЛЕНОВИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ

289

20

1

14,45

1

40,00%

173,4