Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

02 ЗСч– Закон за счетоводството

Код на ЗИ

Име на ЗИ

Настоящо състояние

Обща стойност (лв.)

Популация

Честота

Единична стойност на ЗИ (лв.)

Часове за изпълнение ЗИ

Дейност, свързана с обичайния бизнес процес, %

Административна тежест, преди препоръки (лв.)

02ЗИ01

Задължение за публикуване  в Търговския регистър  от едноличните търговци

1 968 854,12

101 059

1

19,48

1,9

38,00%

1 220 689,55

02ЗИ02

Задължение за публикуване в Търговския регистър от дружествата с ограничена отговорност

2 972 491,73

157 139

1

18,92

1,85

22,00%

2 318 543,55

02ЗИ03

Задължение за публикуване в Търговския регистър  от  всички други търговци по смисъла на Търговския закон

98 174,28

5 205

1

18,86

1,75

25,00%

73 630,71

02ЗИ04

Задължение за публикуване, чрез икономическо издание или чрез интернет от останалите предприятия

98 056,54

5 000

1

19,61

1,58

25,00%

73 542,41

02ЗИ05

Публикуване на  годишен   финансов отчет от юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност

3 670,17

200

1

18,35

1,62

38,00%

2 275,51