Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

01 ЗАДС – Закон за акцизите и данъчните складове


Код

Задължение за информиране

Обща стойност, лв.

Популация

Честота

Единична стойност на ЗИ, лв.

Часове за изпълнение ЗИ

Дейност, свързана с обичайния бизнес процес, %

Административна тежест, преди препоръки, лв.

01ЗИ01

Задължение за заплащане на акциз

886 020,97

3 215

11,37

24,24

6,46

45,00%

487 311,53

01ЗИ02

И С К А Н Е за възстановяване на акциз на основание чл. 22, ал. 2 ЗАДС

29 728,85

640

4

11,61

1,5

20,00%

23 783,08

01ЗИ03

И С К А Н Е за възстановяване на акциз на основание чл. 22, ал. 3 и 5 ЗАДС

11 891,54

128

12

7,74

1

0,00%

11 891,54

01ЗИ04

И С К А Н Е за възстановяване на акциз на основание чл. 22, ал. 4 ЗАДС

16 722,48

360

4

11,61

1,5

20,00%

13 377,98

01ЗИ05

И С К А Н Е за възстановяване на акциз на основание чл. 23, ал. 2 ЗАДС

309,68

20

2

7,74

1

20,00%

247,74

01ЗИ06

Искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител

1 649,02

213

1

7,74

1

0,00%

1 649,02

01ЗИ07

Искане за издаване на ново удостоверение при промяна на обстоятелствата, при които е издадено удостоверението на освободения от акциз краен потребител

1 138,06

147

1

7,74

1

0,00%

1 138,06

01ЗИ08

И С К А Н Е за възстановяване на акциз на основание чл. 24ж, ал. 1 ЗАДС

232,26

30

1

7,74

1

0,00%

232,26

01ЗИ09

И С К А Н Е за възстановяване на акциз на основание чл.  26, ал. 1 ЗАДС

7,74

1

1

7,74

1

0,00%

7,74

01ЗИ10

И С К А Н Е за възстановяване на акциз на основание чл.  26, ал. 2 ЗАДС

1 354,83

175

1

7,74

1

20,00%

1 083,86

01ЗИ11

Искане за възстановяване на недължимо платен или подлежащ на възстановяване акциз

3 925,14

507

1

7,74

1

0,00%

3 925,14

01ЗИ12

Искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад за производство и/или складиране на акцизни стоки

2 067,08

267

1

7,74

1

0,00%

2 067,08

01ЗИ13

Подаване на уведомление от лицензирания складодържател при промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване в издадения лиценз 

4 211,59

544

1

7,74

1

20,00%

3 369,27

01ЗИ14

Искане за издаване на удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна

150,97

13

1

11,61

1,5

0,00%

150,97

01ЗИ15

Подаване на уведомление при промяна на обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация на независима малка пивоварна

7,74

1

1

7,74

1

0,00%

7,74

01ЗИ16

Искане за издаване на удостоверение за регистрация за специализиран малък обект за дестилиране и на обект за винопроизводство на малък винопроизводител

9 290,27

1 200

1

7,74

1

0,00%

9 290,27

01ЗИ17

Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверение за регистрация за специализиран малък обект за дестилиране и на обект за винопроизводство на малък винопроизводител

5 783,19

747

1

7,74

1

0,00%

5 783,19

01ЗИ18

Искане за издаване на удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейности с въглища, кокс, природен газ и електрическа енергия

7 687,70

993

1

7,74

1

0,00%

7 687,70

01ЗИ19

Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейности с въглища, кокс, природен газ и електрическа енергия

5 365,13

693

1

7,74

1

0,00%

5 365,13

01ЗИ20

Искане за издаване на удостоверение за регистрация на данъчен представител на регистрирани лица за целите на ДДС в друга държава-членка, които въвеждат акцизни стоки на територията на страната

7,74

1

1

7,74

1

0,00%

7,74

01ЗИ21

Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверение за регистрация на данъчен представител на регистрирани лица за целите на ДДС в друга държава-членка, които въвеждат акцизни стоки на територията на страната

7,74

1

1

7,74

1

0,00%

7,74

01ЗИ22

Искане за издаване на удостоверение за регистрация на регистриран получател

54,19

7

1

7,74

1

0,00%

54,19

01ЗИ23

Уведомление при промяна на данните в искането за регистрация на регистриран получател

1 138,06

147

1

7,74

1

0,00%

1 138,06

01ЗИ24

Искане за издаване на разрешение за временно регистриран получател

2 221,92

287

1

7,74

1

0,00%

2 221,92

01ЗИ25

Искане за издаване на удостоверение за регистрация на регистриран изпращач

7,74

1

1

7,74

1

0,00%

7,74

01ЗИ26

Подаване на  уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация на регистриран изпращач

7,74

1

1

7,74

1

0,00%

7,74

01ЗИ27

Уведомление за тестване или изпитване на машини, съоръжения и инсталации

309,68

40

1

7,74

1

0,00%

309,68

01ЗИ28

Искане за издаване на разрешение за дообработка на акцизни стоки в случаите на прекратяване действието на лиценза

410,32

53

1

7,74

1

0,00%

410,32

01ЗИ29

Уведомление за извършване на операциите по чл. 65, ал. 5, т. 2 и 3 от ЗАДС в данъчен склад или денатуриране по специален метод в обекта на производителя на продуктите по чл. 22, ал. 2 от ЗАДС

6 185,77

799

1

7,74

1

20,00%

4 948,62

01ЗИ30

Искане за въвеждане на акцизни стоки с платен акциз в данъчен склад

36 510,75

393

12

7,74

1

0,00%

36 510,75

01ЗИ31

Искане за издаване на разрешение в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 6 от ЗАДС

2 694,18

87

4

7,74

1

0,00%

2 694,18

01ЗИ32

Искане за унищожаване на акцизни стоки и стоки по чл. 21, ал. 6, чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 25б, ал. 1 от ЗАДС

1 912,25

247

1

7,74

1

0,00%

1 912,25

01ЗИ33

Уведомление за получаване на акцизни стоки на място на директна доставка

9 507,04

307

4

7,74

1

0,00%

9 507,04

01ЗИ34

Задължение за използване на средства за измерване и контрол от производителите на 1. алкохолът и алкохолните напитки; 2.  тютюневите изделия; 3. енергийните продукти и електрическата енергия

3 858,55

267

1

14,45

1

20,00%

3 086,84

01ЗИ35

Задължение за поставяне на бандерол

1 705,28

118

1

14,45

1

0,00%

1 705,28

01ЗИ36

Предоставяне на електронен административен документ на митническите органи чрез компютърната система, съгласно чл. 73б, ал. 2 от ЗАДС

374 060 566,56

58 649

175,44

36,35

5,89

45,00%

205 733 311,61

01ЗИ37

Искане за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия

472 955,85

40 727

1

11,61

1,5

0,00%

472 955,85

01ЗИ38

Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено разрешението за търговия с тютюневи изделия

4 668,36

603

1

7,74

1

20,00%

3 734,69

01ЗИ39

УВЕДОМЛЕНИЕ за изпращане на акцизните стоки, освободени за потребление на територията на страната до друга държава членка съгласно чл. 76б, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове

1 703,22

220

1

7,74

1

0,00%

1 703,22

01ЗИ40

УВЕДОМЛЕНИЕ за получаване на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка съгласно чл. 76в, ал. 4, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове

88 195,60

2 848

4

7,74

1

0,00%

88 195,60

01ЗИ41

Подаване на акцизна декларация чл. 87, ал. 2-3

2 477 659,70

35 981

11,21

6,14

2,89

45,00%

1 362 712,84

01ЗИ42

И С К А Н Е за удължаване на срока за подаване на акцизна декларация на основание чл. 87, ал. 5 ЗАДС

1 649,02

213

1

7,74

1

0,00%

1 649,02

01ЗИ43

Подаване на акцизна декларация чл. 87, ал. 6

1 649,02

213

1

7,74

1

0,00%

1 649,02

01ЗИ44

УВЕДОМЛЕНИЕ за получаване на отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове

7,74

1

1

7,74

1

0,00%

7,74

01ЗИ45

Подаване на ДЕКЛАРАЦИЯ при внасяне на отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове

7,74

1

1

7,74

1

0,00%

7,74

01ЗИ46

УВЕДОМЛЕНИЕ от лицата по чл. 12, ал. 4, т. 1 от закона и лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове

7,74

1

1

7,74

1

0,00%

7,74

01ЗИ47

Искане за унищожаване на отпадъци от тютюн по чл. 12, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

100,64

13

1

7,74

1

0,00%

100,64

01ЗИ48

Искане за бандероли

159 654,32

2 241

10,06

7,08

0,99

45,00%

87 809,88

01ЗИ49

Подаване на  обобщена информация за всички промени в използваните средства за търговско измерване от съответната разпределителна и/или преносна мрежа

3 757,39

260

1

14,45

1

0,00%

3 757,39

01ЗИ50

Подаване на предварително писмено уведомление до компетентното митническо учреждение в 3-дневен срок преди извършване на дейности, изискващи премахване на пломби по реда на наредбата

21 057,94

1 360

2

7,74

1

0,00%

21 057,94

01ЗИ51

Уведомление за нарушена цялост или липса на пломба или на холограмен стикер.

187,87

13

1

14,45

1

0,00%

187,87

01ЗИ52

Връщане на бандероли

35 504,30

2 293

2

7,74

1

0,00%

35 504,30

01ЗИ53

Рекапитулативни декларации по чл. 89, ал. 2 от ППЗАДС

21 026,97

679

4

7,74

1

50,00%

10 513,48