Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

Идентифицирани и измерени ЗИ на етап 3

 1. ЗАДС - Закон за акцизите и данъчните складове
  Последната редакция на закона е от бр. 1 от 03.01.2014 г., в сила от 01.01.2014 г. Идентифицирани са 53 ЗИ, от които след използване на Индекса на приоритетност и експертна оценка са приоритизирани 15 ЗИ

 2. ЗСч - Закон за счетоводството
  Последната редакция на закона е от бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г. Идентифицирани са 5 ЗИ, от които след използване на Индекса на приоритетност и експертна оценка са приоритизирани всичките 5 ЗИ

 3. ЗТИП - Закон за техническите изисквания към продуктите
  Последната редакция на закона е от бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г. Идентифицирани са 129 ЗИ, от които след използване на Индекса на приоритетност и експертна оценка са приоритизирани 34 ЗИ

 4. ЗНО - Закон за независимите оценители
  Последната редакция на закона е от бр. 19 от 08.03.2011 г., в сила от 09.04.2011 г. Идентифицирани са 4 ЗИ, от които след използване на Индекса на приоритетност и експертна оценка са приоритизирани всичките 4 ЗИ

 5. ЗПБ - Закон за подземните богатства
  Последната редакция на закона е от бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г. Идентифицирани са 13 ЗИ, от които след използване на Индекса на приоритетност и експертна оценка са приоритизирани 13 ЗИ

 6. ЗВ - Закон за водите
  Последната редакция на закона е от бр. 103 от 29.11.2013 г. Идентифицирани са 68 ЗИ, от които след използване на Индекса на приоритетност и експертна оценка са приоритизирани 21 ЗИ

 7. ЗСЗЗП - Закон за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти
  Последната редакция на закона е от бр. 109 от 20.12.2013 г., отменен. Идентифицирани са 9 ЗИ, които са оценени чрез експертна оценка

 8. ЗПЗП - Закон за подпомагане на земеделските производители
  Последната редакция на закона е от бр. 109 от 20.12.2013 г. Идентифицирани са 35 ЗИ, от които след използване на Индекса на приоритетност и експертна оценка са приоритизирани 10 ЗИ

 9. ЗАП - Закон за автомобилните превози
  Последната редакция на закона е от бр. 11 от 07.02.2014 г., в сила от 30.12.2013 г. Идентифицирани са 64 ЗИ, от които след използване на Индекса на приоритетност и експертна оценка са приоритизирани 15 ЗИ

 10. ЗКС - Закон за камарата на строителите
  Последната редакция на закона е от бр.83 от 24.09.2013 г. Идентифицирани са 9 ЗИ, от които след използване на Индекса на приоритетност и експертна оценка са приоритизирани всичките 9 ЗИ

 11. ЗКАИИП -  Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
  Последната редакция на закона е от бр. 83 от 24.09.2013 г. Идентифицирани са 12 ЗИ, от които след използване на Индекса на приоритетност и експертна оценка са приоритизирани 12 ЗИ

 12. ЗКИР -  Закон за кадастъра и имотния регистър
  Последната редакция на закона е от бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г. Идентифицирани са 2 ЗИ, от които след използване на Индекса на приоритетност и експертна оценка са приоритизирани всичките 2 ЗИ

 13. ЗЛПХМ - Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
  Последната редакция на закона е от бр. 1 от 03.01.2014 г., в сила от 3.01.2014 г. Идентифицирани са 162 ЗИ, от които след използване на Индекса на приоритетност и експертна оценка са приоритизирани 29 ЗИ

 14. ЗНЗ - Закон за насърчаване на заетостта
  Последната редакция на закона е от бр. 70 от 09.08.2013 г. Идентифицирани са 27 ЗИ, от които след използване на Индекса на приоритетност и експертна оценка са приоритизирани 10 ЗИ

 15. ЗСП - Закон за социално подпомагане
  Последната редакция на закона е от бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г. Идентифицирани са 15 ЗИ, от които след използване на Индекса на приоритетност и експертна оценка са приоритизирани 15 ЗИ

 16. ЗС - Закон за статистиката
  Последната редакция на закона е от бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.Идентифицирани са 135 ЗИ, от които след използване на Индекса на приоритетност и експертна оценка са приоритизирани 28 ЗИ