Примерно изчисление на АТ

Пример 1: 01ЗИ003 „Искане за издаване на удостоверение за доказване на регистрацията по закона за ДДС в чужбина“ от измерването към 31-12-2009 г.

Задължението не е разделено на сегменти и компоненти.

То се изпълнява от всички икономически сектори, т.е. попада в усреднената графа Общо на НКИД 2008. Деветте работни ставки по видове професии са съответно: (12,08; 7,04; 5,34; 3,65; 2,57; 2,77; 3,78; 3,66; 2,38) лева на час.

То се изпълнява инцидентно (при възникване на определено обстоятелство) и честотата му е F = 1.

По данни, получени от Национална агенция по приходите, броят на изпълненията за 2009 г. (популацията) е N = 3 824.

Оценено е, че никаква част от задъжението не е "нормален бизнес процес" (=0%), т.е. то е 100% административна тежест и че не се правят външни разходи или разходи за придобиване, А+Е=0

ЗИ отнема 20 мин. (0,33 часа) на служител от тип „Президент, законодатели, висши служители и ръководители“ и 1 час и 20 мин (1,33 часа) на служител от тип „Административен персонал“. За останалите 7 типа служители са записани нулеви времена.
Сумата на времената за изпълнение на представители на всеки от основните класове професии (за всички компоненти на даден сегмент) дава време за
еднократно изпълнение в сегмента, т.е. ВЕИ= 0,33 + 1,33 = 1,66 часа.

Скаларното произведение на 9-компонентния вектор с почасови разходи в икономическия сектор на ЗИ-то и 9-компонентния вектор с времена за изпълнение , сумирани по компоненти плюс външните разходи и разходи за придобиване дават стойността за еднократно изпълнение СЕИ (в сегмента, който е единствен):
СЕИ  =   (12,08*0,33 +  7,04*0 +  5,34*0 + 3,65*1,33 + 2,57*0 + 2,77*0 + 3,78*0 + 3,66*0 + 2,38*0) + 0 = 8,8409 лева.

Стойността на ЗИ е произведението на популацията, честотата и стойността за еднократно изпълнение:  3824 * 1 * 8,8409 = 33 807,60 лева.

Административната тежест на ЗИ е произведението на стойността му с (100% - дела на нормалния бизнес процес): 33 807,60 * (100%-0%) = 33 807,60 лева.

Пример 2: Задължение 02ЗИ002 „Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ"

Задължението има два сегмента, в които то се извършва по съществено различен начин:

  • Подаване по електронен път, за който декларацията се подава веднъж годишно (честота F=1) – броят бизнеси, които го извършват е N=12 425 (по данни, получени от Национална агенция по приходите) като няма външни разходи (А+Е=0). Оценено е, че дейностите (вкл. подаване) отнема 32,34 часа (ВЕИ в сегмента) на служители от тип „Президент, законодатели, висши служители и ръководители“ (работна ставка 12,08 лева за час), т.е. стойността за еднократно изпълнение в сегмента е 390,6672 лева (СЕИ в сегмента). Стойността на ЗИ в сегмента е F*N*СЕИ = 1*12425 * 390,6672 = 4 854 039,96 лева.
  • Подаване на хартия, за който декларацията се подава веднъж годишно (честота F=1) – броят бизнеси, които го извършват е N=68 860 като няма външни разходи (А+Е=0). Оценено е, че дейностите (вкл. подаване) отнема 37,68 часа (ВЕИ в сегмента) на служители от тип „Президент, законодатели, висши служители и ръководители“ (работна ставка 12,08 лева за час), т.е. стойността за еднократно изпълнение в сегмента е 455,1744 лева (СЕИ в сегмента). Стойността на ЗИ в сегмента е F*N*СЕИ = 1* 68860 * 455,1744 = 31 343 309,18 лева.

Общата стойност на ЗИ е сумата по сегменти: 4 854 039,96 + 31 343 309,18 = 36 197 349,14 лева (с точност до стотинки). Общата популация е 81285. Честотата е 1.

За да бъде гарантирана формулата Стойност на ЗИ = F*N*СЕИ се налага усредняване на СЕИ, ВЕИ с помощта на произведението на популация и честота по сегменти:
СЕИ = (12425 * 1 * 390,6672 + 68860 * 1 * 455,1744)/(12425 * 1 + 68860 * 1) = 445,31400805 лева;
ВЕИ = (12425 * 1 * 32,34 + 68860 * 1 * 37,68)/(12425 * 1 + 68860 * 1) = 36,86 часа.