Речник

Разходи за придобиване и външни разходи, А+Е

Специфични допълнителни разходи за еднократно изпълнение на ЗИ в сегмента, например разходи за нотариална заверка на документ.

Сегмент на ЗИ

Изпълняващите дадено ЗИ са разделени на групи, съобразно различните начини, по които нормативната база специфицира удовлетворяването на задължението. Тези групи са наречени сегменти. Ако няма разлики при изпълнение на задължението се използва общ сегмент по подразбиране.

СЕИ

Стойност за еднократно изпълнение, СЕИ - Скаларното произведение на 9-компонентния вектор с почасови разходи в икономическия сектор на ЗИ-то и 9-компонентния вектор с времена за изпълнение , сумирани по компоненти плюс външните разходи и разходи за придобиване дават стойността за еднократно изпълнение (СЕИ) в сегмента.
СЕИсегмент = ∑по компонентиj=19(РазходиПрофесия j*Време за изпълнениеПрофесия j) + А+Е;
СЕИ на дадено ЗИ е претеглено средно на СЕИ на сегментите през произведението на техните честоти и популации:
СЕИЗИ = (∑j=1K СЕИсегмент j*Fсегмент j*Nсегмент j)/(∑j=1K Fсегмент j*Nсегмент j).

ТЗ

Търговски закон

Честота на изпълнение на ЗИ

Честота, F, на изпълнение на ЗИ в избран сегмент на годишна база: * 0,33 – веднъж на 3 години, * 0,5 – веднъж на 2 години, * 1 – веднъж годишно, * 2 – веднъж на шест месеца, * 4 – веднъж на три месеца, * 12 – веднъж месечно, * 260 – всекидневно. Честотата на изпълнение на ЗИ е претеглено средно на честотите F на сегментите през техните популации: FЗИ = (Fсегмент 1*Nсегмент 1+ ... +Fсегмент К*Nсегмент К)/(Nсегмент 1+ ...+Nсегмент К)

  12345