Речник

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МП

Министерство на правосъдието

МСР

Моделът на стандартните разходи е методология, при която се изследват извършваните от бизнеса дейности при измерването на административната тежест. Това позволява да се следи от близо начина по който се развиват административните тежести. Резултатите от измерването, получени чрез този модел, могат директно да се използват от правителствата при набелязването на мерки за опростяване на процедурите и законодателството, тъй като резултатите показват коя специфична норма или каква част от нея особено натоварва бизнеса.

МТИТС

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

НАП

НОИ

Национален осигурителен институт

Обичайни административни разходи

Административни дейности, който бизнесът би извършвал, дори ако се премахне съответното законово задължение.

Обща стойност на ЗИ

Измерените посредством Модела на стандартните разходи (МСР) административни разходи за дадено задължение за информиране.

Популация на ЗИ

Популация, N, която изпълнява ЗИ-то в даден сегмент: при периодично повтарящо се задължение това е броят на бизнесите, а при инцидентно или еднократно изпълнявано задължение това е число, извлечено от специализиран регистър.

Разходи за придобиване и външни разходи, А+Е

Специфични допълнителни разходи за еднократно изпълнение на ЗИ в сегмента, например разходи за нотариална заверка на документ.

  12345