Речник

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗРБУЛСТАТ

Закон за регистър БУЛСТАТ

ЗТР

Закон за търговския регистър

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗЧАВ

Закон за чистотата на атмосферния въздух

Изчисление на административната тежест

Административната тежест се изчислява чрез формулата: Административна тежест = Обща стоност на задължението за информиране*(1- Дейност, свързана с обичайния бизнес(%)).

Компонент на ЗИ

При изпълнение на дадено ЗИ често има ясно обособени етапи, наречени компоненти, които трябва да бъдат измерени/ оценени отделно за да бъде изследването кохерентно, т.е. еднаквите (сходните) компоненти в различни ЗИ да бъдат оценени по еднакъв начин.

КСО

Кодекс за социалното осигуряване

КТ

Кодекс на труда

МИЕТ

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

  12345