Речник

ЗДДС

Закон за данък върху добавената стойност

ЗДДФЛ

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

ЗЕ

Закон за енергетиката

ЗЕДЕП

Закон за електронния документ и електронния подпис

ЗЕС

Закон за електронните съобщения

ЗЕТ

Закон за електронната търговия

ЗЗБУТ

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

ЗЗШОС

Закон за защита от шума в околната среда

ЗИзм

Закон за измерванията

ЗКПО

Закон за корпоративното подоходно облагане

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

  12345