Речник

Задължение за информиране

Задължение за информиране (или информационното задължение, задължение за предоставяне на информация, на англ. език Information obligation ) представлява задължение, възникващо по силата на законова разпоредба, което изисква предоставяне информация и данни на държавни органи или на трети лица/страни. В този контекст „информация” се разглежда в по-широкия смисъл, и включва разходите за обозначаване, отчитане, мониторинг и оценка във връзка с предоставянето на информацията и съответната регистрация. Задължението за информиране не винаги е свързано с предаване на информация на държавните орган или на трети стани (частни лица). Съхранението на информация, която да бъде представена в случай на инспекция/проверка или при поискване също представлява задължение за информиране.

ЗВАЕИБ

Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и био-горивата

ЗДДС

Закон за данък върху добавената стойност

ЗДДФЛ

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

ЗЕ

Закон за енергетиката

ЗЕДЕП

Закон за електронния документ и електронния подпис

ЗЕС

Закон за електронните съобщения

ЗЕТ

Закон за електронната търговия

ЗЗБУТ

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

ЗЗШОС

Закон за защита от шума в околната среда

ЗИзм

Закон за измерванията

      12