Речник

Дейност, свързана с обичайния бизнес

Съотношението в приценти между Обичайните административни разходи и Съвкупните административни разходи. Показва каква част от измерените посредством ЕМСР административни разходи представляват обичайните административни разходи.

ДОПК

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс