Речник

Честота на изпълнение на ЗИ

Честота, F, на изпълнение на ЗИ в избран сегмент на годишна база: * 0,33 – веднъж на 3 години, * 0,5 – веднъж на 2 години, * 1 – веднъж годишно, * 2 – веднъж на шест месеца, * 4 – веднъж на три месеца, * 12 – веднъж месечно, * 260 – всекидневно. Честотата на изпълнение на ЗИ е претеглено средно на честотите F на сегментите през техните популации: FЗИ = (Fсегмент 1*Nсегмент 1+ ... +Fсегмент К*Nсегмент К)/(Nсегмент 1+ ...+Nсегмент К)