Речник

МИЕТ

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МП

Министерство на правосъдието

МСР

Моделът на стандартните разходи е методология, при която се изследват извършваните от бизнеса дейности при измерването на административната тежест. Това позволява да се следи от близо начина по който се развиват административните тежести. Резултатите от измерването, получени чрез този модел, могат директно да се използват от правителствата при набелязването на мерки за опростяване на процедурите и законодателството, тъй като резултатите показват коя специфична норма или каква част от нея особено натоварва бизнеса.

МТИТС

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МТСП

Министерство на труда и социалната политика