Речник

Компонент на ЗИ

При изпълнение на дадено ЗИ често има ясно обособени етапи, наречени компоненти, които трябва да бъдат измерени/ оценени отделно за да бъде изследването кохерентно, т.е. еднаквите (сходните) компоненти в различни ЗИ да бъдат оценени по еднакъв начин.

КСО

Кодекс за социалното осигуряване

КТ

Кодекс на труда