Речник

АВ

Агенция по вписванията

Административна тежест

Административни дейности, които бизнесът извършва само заради наличието на съответно законово задължение. Наричани са още "Административен товар".

Административни разходи

Административните разходи са разходи, направени от предприятията, за да отговорят на законовите задължения за предоставяне на информация за тяхната дейност или продукция на държавните органи или на частни лица. Те включват две групи разходи, които формират общата стойност на задължението за информиране: обичайни административни разходи и административна тежест.