Речник

Etap 3

АВ

Агенция по вписванията

Административна тежест

Административни дейности, които бизнесът извършва само заради наличието на съответно законово задължение. Наричани са още "Административен товар".

Административни разходи

Административните разходи са разходи, направени от предприятията, за да отговорят на законовите задължения за предоставяне на информация за тяхната дейност или продукция на държавните органи или на частни лица. Те включват две групи разходи, които формират общата стойност на задължението за информиране: обичайни административни разходи и административна тежест.

ВЕИ

Време за еднократно изпълнение, ВЕИ - За всеки сегмент на избрано ЗИ е оценено времето за изпълнение на всеки компонент, т.е. измерени и оценени са девет специфични времена (в часове), съобразно участието на представители на всеки от основните класове професии в изпълнение на ЗИ-то. Сумата на времената за изпълнение на представители на всеки от основните класове професии за всички компоненти на даден сегмент дава ВЕИ в сегмента. ВЕИ на дадено ЗИ е претеглено средно на ВЕИ на сегментите през произведението на техните честоти и популации:
ВЕИЗИ = (∑j=1K ВЕИсегмент j*Fсегмент j*Nсегмент j)/(∑j=1K Fсегмент j*Nсегмент j).

ГИТ

Изпълнителна Агенция Главна инспекция по труда

Дейност, свързана с обичайния бизнес

Съотношението в приценти между Обичайните административни разходи и Съвкупните административни разходи. Показва каква част от измерените посредством ЕМСР административни разходи представляват обичайните административни разходи.

ДОПК

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Задължение за информиране

Задължение за информиране (или информационното задължение, задължение за предоставяне на информация, на англ. език Information obligation ) представлява задължение, възникващо по силата на законова разпоредба, което изисква предоставяне информация и данни на държавни органи или на трети лица/страни. В този контекст „информация” се разглежда в по-широкия смисъл, и включва разходите за обозначаване, отчитане, мониторинг и оценка във връзка с предоставянето на информацията и съответната регистрация. Задължението за информиране не винаги е свързано с предаване на информация на държавните орган или на трети стани (частни лица). Съхранението на информация, която да бъде представена в случай на инспекция/проверка или при поискване също представлява задължение за информиране.

ЗВАЕИБ

Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и био-горивата

ЗДДС

Закон за данък върху добавената стойност

      12345