Показани са данните за Етап 2 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

Обхват на етап 2 от измерването

Обхватът на нормативната уредба, обект на обществената поръчка включва национална нормативна уредба, въвеждаща национални и транспонирани европейски изисквания в съответните области. Спецификата на настоящият проект се състои имено в характеристиките на включените нормативни актове, които подлежат на измерване – законите, обект на изследванията, въвеждат както национални, така и транспонирани европейски изисквания в съответните области.

Включени са 20 закона, съгласно ТС, както и съответната подзаконова  нормативна  уредба. Кратки резюмета на изледваните закони, които съдържат и препратки към свързаните национални, европейски и други международни актове са дадени в следващия списък.

 1.   ЗДДС  –  Закон  за  данък  добавена стойност.pdf (244.71 KB)
 2.   ЗДДФЛ – Закон за данъците върху доходите на физическите лица.pdf (209.99 KB)
 3.   ЗКПО  –  Закон  за  корпоративно подоходно облагане.pdf (236.54 KB)
 4.   ДОПК  –  Данъчно‐осигурителен процесуален кодекс.pdf (180.56 KB)
 5.   ЗЗШОС – Закон за защита от шума в околната среда.pdf (178.2 KB)
 6.   ЗООС  –  Закон  за  опазване  на околната среда.pdf (250.65 KB)
 7.   ЗУО  –  Закон  за  управление  на  отпадъците.pdf (302.58 KB)
 8.   ЗЧАВ  –  Закон  за  чистотата  на  атмосферния въздух.pdf (272.3 KB)
 9.   ЗЗБУТ  –  Закон  за  здравословни  и безопасни условия на труд.pdf (270.41 KB)
 10.   КТ – Кодекс на труда.pdf (355.83 KB)
 11.   КСО  –  Кодекс  за  социално  осигуряване.pdf (500.62 KB)
 12.   ЗБАЕИБ – Закон за възобновяемите  и  алтернативните  енергийни източници  и биогоривата.pdf (157.12 KB)
 13.   ЗЕ – Закон за енергетиката.pdf (300.71 KB)
 14.   ЗРБУЛСТАТ  –  Закон  за  регистър БУЛСТАТ.pdf (142.75 KB)
 15.   ЗТР - Закон за търговския регистър.pdf (155.44 KB)
 16.   ТЗ - Търговски закон.pdf (216.35 KB)
 17.   ЗЕТ - Закон за електронната търговия.pdf (128.87 KB)
 18.   ЗЕС - Закон за електронните съобщения.pdf (324.03 KB)
 19.   ЗЕДЕП - Закон за електронния документ и електронния подпис.pdf (126.75 KB)
 20.   ЗИзм - Закон за измерванията.pdf (168.35 KB)