Показани са данните за Етап 1 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

Обхват на етап 1 от измерването

В обхвата на проекта попадат 33 закона и свързаните с тях подзаконови нормативни актове, които не транспонират европейско законодателство, т.е. представляват „чисто българско законодателство”. За базисна за изследването година е взета 2007 г. – т.е. законодателството се изследва към 31.12.2007 г., а стойността на административните тежести и разходи представлява стойността на същите през 2007 г.

Изследваните закони са:

 1. ЗАКОН за безмитната търговия (189.03 KB)
 2. ЗАКОН за дружествата със специална инвестиционна цел  (183.54 KB) 
 3. ЗАКОН за държавната собственост  (188.72 KB)
 4. ЗАКОН за държавните такси (165.06 KB)
 5. ЗАКОН за държавния дълг (160.55 KB)
 6. ЗАКОН за информация относно необслужвани кредити  (146.26 KB)
 7. ЗАКОН за ипотечните облигации  (188.6 KB)
 8. ЗАКОН за сделките с компенсаторни инструменти  (155.77 KB)
 9. ЗАКОН за събиране на държавните вземания  (145.6 KB)
 10. ЗАКОН за защитените територии (177.9 KB)
 11. ЗАКОН за опазване на почвата от замърсяване
 12. ЗАКОН за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (201.38 KB)
 13. ЗАКОН за държавните резерви и военновременните запаси  (203.34 KB)
 14. ЗАКОН за занаятите  (157.54 KB)
 15. ЗАКОН за концесиите  (166.23 KB)
 16. ЗАКОН за малките и средните предприятия
 17. ЗАКОН за насърчаване на инвестициите  (176.17 KB)
 18. ЗАКОН за стоковите борси и тържищата (191.42 KB)
 19. ЗАКОН за арендата в земеделието
 20. ЗАКОН за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
 21. ЗАКОН за горите (243.5 KB)
 22. ЗАКОН за лова и опазване на дивеча (154.77 KB)
 23. ЗАКОН за опазване на земеделските земи (156.27 KB)
 24. ЗАКОН за опазване на селскостопанското имущество
 25. ЗАКОН за сдружения за напояване(156.54 KB)
 26. ЗАКОН за собствеността и ползуването на земеделските земи (156.1 KB)
 27. ЗАКОН за съхранение и търговия със зърно(62.33 KB)
 28. ЗАКОН за тютюна и тютюневите изделия (153.48 KB)
 29. ЗАКОН за здравето  (162.4 KB)
 30. ЗАКОН за здравното осигуряване(155 KB)
 31. ЗАКОН за лечебните заведения (150.24 KB)
 32. ЗАКОН за лечебните растения (146.5 KB)
 33. ЗАКОН за частната охранителна дейност (152.23 KB)