Показани са данните за Етап 3 на изследването.
Ако желаете, моля изберете друг етап.

Обхват на етап 3 от измерването

Обхватът на нормативната уредба, обект на обществената поръчка включва национална нормативна уредба, въвеждаща национални и транспонирани европейски изисквания в съответните области. Спецификата на настоящият проект се състои имено в характеристиките на включените нормативни актове, които подлежат на измерване – законите, обект на изследванията, въвеждат както национални, така и транспонирани европейски изисквания в съответните области.

Включени са
 16 закона, съгласно ТС, както и съответната подзаконова  нормативна  уредба. Кратки резюмета на изледваните закони, които съдържат и препратки към свързаните национални, европейски и други международни актове са дадени в следващия списък.
 
 1.  ЗАДС – Закон за акцизите и данъчните складове (195 KB)
 2.  Зсч – Закон за счетоводството (162 KB)
 3.  ЗТИП – Закон за техническите изисквания към продуктите (330 KB)
 4.  ЗНО – Закон за независимите оценители (333 KB)
 5.  ЗПБ – Закон за подземните богатства (211 KB)
 6.  ЗВ – Закон за водите (207 KB)
 7.  ЗСЗЗП – Закон за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти (180 KB)
 8.  ЗПЗП – Закон за подпомагане на земеделските производители (463 KB)
 9.  ЗАП – Закон за автомобилните превози (390 KB)
 10.  ЗКС – Закон за камарата на строителите (164 KB)
 11.  ЗКАИИП – Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (262 KB)
 12.  ЗКИР – Закон за кадастъра и имотния регистър (240 KB)
 13.  ЗЛПХМ – Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (218 KB)
 14.  ЗНЗ – Закон за насърчаване на заетостта (217 KB)
 15.  ЗСП – Закон за социално подпомагане (249 KB)
 16.  ЗС – Закон за статистиката (232 KB)